Chỉ thị 11/CT-UBND

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2012 quản lý hoạt động kinh doanh vàng tỉnh Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Phú Yên, ngày 31 tháng 7 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

Thực hiện Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Phú Yên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành; UBND các huyện, thị, thành phố; các đơn vị và cá nhân có liên quan triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Yên:

Có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng; trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

a) Hướng dẫn các doanh nghiệp về thủ tục khi có nhu cầu đề nghị cấp:

- Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng;

- Giấy phép xuất khẩu vàng nguyên liệu;

- Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực khai thác vàng).

b) Cấp, thu hồi:

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ;

- Giấy phép tạm nhập khẩu vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm;

- Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

c) Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc chia sẻ thông tin, phối hợp thực hiện kiểm tra, thanh tra hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn.

d) Thực hiện nhiệm vụ khác có liên quan đến quản lý kinh doanh vàng theo quy định của pháp luật.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Hướng dẫn, thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng

ký kinh doanh cho các doanh nghiệp có nhu cầu kinh doanh vàng trên địa bàn và sao gửi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã cấp cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Yên; kiểm soát chặt chẽ việc cấp đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước sau đăng ký kinh doanh đối với lĩnh vực kinh doanh vàng; đồng thời hướng dẫn các doanh nghiệp chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý kinh doanh vàng.

3. Sở Công Thương: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện chức năng kiểm tra, thanh tra hoạt động sản xuất, gia công, kinh doanh mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ và việc doanh nghiệp kinh doanh vàng chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật.

4. Sở Khoa học và Công nghệ:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, thanh tra và quản lý chất lượng đối với vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường và kiểm định phương tiện đo lường của các doanh nghiệp kinh doanh vàng.

5. Công an tỉnh: Có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc đấu tranh, điều tra, xử lý các vi phạm pháp luật về kinh doanh vàng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vàng theo quy định tại Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và các quy định pháp luật khác có liên quan.

7. Chi cục Hải quan Phú Yên: Có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ việc khai báo hải quan về số lượng vàng của các doanh nghiệp khi xuất khẩu, nhập khẩu qua khu vực cửa khẩu.

8. Các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn:

Trong thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày 10/7/2012, các tổ chức, cá nhân đang kinh doanh mua bán vàng miếng trên địa bàn được tiếp tục kinh doanh mua, bán vàng miếng phải hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh lại với Sở Kế hoạch và Đầu tư; thủ tục đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các quy định pháp luật khác có liên quan. Đến hết ngày 10/01/2013, các tổ chức, cá nhân đang kinh doanh mua, bán vàng miếng trên địa bàn không có Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp sẽ không được phép thực hiện kinh doanh mua, bán vàng miếng.

Trong thời hạn 12 (mười hai) tháng kể từ ngày 25/5/2012, các tổ chức, cá nhân đang sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn được tiếp tục sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ và phải hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh lại với Sở Kế hoạch và Đầu tư; thủ tục đề nghị cấp Giấy phép sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Yên theo quy định tại Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các quy định pháp luật khác có liên quan. Đến hết ngày 24/5/2013, các tổ chức, cá nhân đang sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn không có Giấy phép sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ do Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Yên cấp sẽ không được phép thực hiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Trong thời hạn 12 (mười hai) tháng kể từ ngày 25/5/2012, các tổ chức, cá nhân đang kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ địa bàn được tiếp tục kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ và phải hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh lại với Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đến hết ngày 24/5/2013, các tổ chức, cá nhân đang kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn không thực hiện đăng ký kinh doanh lại Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ không được phép thực hiện mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ.

Các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn có trách nhiệm chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý kinh doanh vàng. Mọi trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo Nghị định số 95/2011/NĐ-CP ngày 20/10/2011 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động Ngân hàng và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Yên; Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban các huyện, thị xã, thành phố; Chi cục Trưởng Chi cục Hải quan Phú Yên và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Ẩn

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu11/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2012
Ngày hiệu lực31/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước

Download Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2012 quản lý hoạt động kinh doanh vàng tỉnh Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2012 quản lý hoạt động kinh doanh vàng tỉnh Phú Yên
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu11/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýNguyễn Ngọc Ẩn
        Ngày ban hành31/07/2012
        Ngày hiệu lực31/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2012 quản lý hoạt động kinh doanh vàng tỉnh Phú Yên

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2012 quản lý hoạt động kinh doanh vàng tỉnh Phú Yên

           • 31/07/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/07/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực