Chỉ thị 11/CT-UBND

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2013 xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 do tỉnh Quảng Nam ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2013 phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách 2014 Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 11/CT-UBND

Quảng Nam, ngày 02 tháng 07 năm 2013

 

CHỈ THỊ

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

Để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (kế hoạch), dự toán ngân sách nhà nước (dự toán) năm 2014 đảm bảo yêu cầu về nội dung, trình tự, tiến độ theo Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 25/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Hội, Đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và dự toán năm 2013 trên cơ sở phân tích đầy đủ việc thực hiện các chủ trương, giải pháp của Trung ương và của tỉnh, đặc biệt là Quyết định số 4123/QĐ-UBND ngày 14/12/2012 của UBND tỉnh quy định một số chủ trương, biện pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

2. Căn cứ vào kết quả thực hiện và triển vọng phát triển để xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 phù hợp nguồn lực và khả năng thực hiện của ngành, địa phương nhằm đảm bảo tính khả thi trong xây dựng dự toán năm 2014.

3. Phân công thực hiện

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì

- Căn cứ các quy định, hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, chỉ đạo của UBND tỉnh, khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, các Sở, Ban ngành, Hội, Đoàn thể báo cáo đánh giá phân tích tình hình thực hiện kế hoạch năm 2013 và xây dựng kế hoạch năm 2014 theo đúng yêu cầu về nội dung, trình tự và tiến độ.

- Phối hợp với Cục Thống kê, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan dự thảo báo cáo đánh giá tình hình ước thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và các dự án đầu tư phát triển, các Chương trình mục tiêu năm 2013...; trong đó so sánh với mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của kế hoạch 05 năm giai đoạn 2011 – 2015. Đồng thời tổng hợp báo cáo định hướng kế hoạch kinh tế - xã hội và các dự án đầu tư phát triển, các Chương trình mục tiêu năm 2014, những tồn tại, vướng mắc, giải pháp, kiến nghị đối với các Bộ, ngành Trung ương, trình UBND tỉnh trước 15/7/2013 để tham gia góp ý kiến, hoàn chỉnh báo cáo gửi Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương theo đúng hướng dẫn và thời gian quy định.

- Phối hợp với Sở Tài chính, các địa phương, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát việc thực hiện một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch, dự toán 2013 và tình hình thực tế của địa phương để tham mưu trình UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

b) Sở Tài chính chủ trì

- Căn cứ các quy định, hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, chỉ đạo của UBND tỉnh, khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, các Sở, Ban ngành, Hội, Đoàn thể báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; xây dựng dự toán thu chi ngân sách nhà nước của các địa phương, đơn vị năm 2014 theo đúng yêu cầu về nội dung, trình tự và tiến độ.

- Dự thảo báo cáo đánh giá tình hình ước thực hiện dự toán năm 2013; xây dựng dự toán năm 2014, những tồn tại, vướng mắc, giải pháp, kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương về cơ chế phân cấp tạo sự chủ động trong quản lý, điều hành thu, chi ngân sách ở địa phương, trình UBND tỉnh trước 15/7/2013 để góp ý, hoàn chỉnh báo cáo Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương theo đúng hướng dẫn và thời gian quy định.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2012, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo qui định của Luật Ngân sách nhà nước trình UBND tỉnh quyết định điều chỉnh, bổ sung (nếu cần) để triển khai thực hiện trong năm 2014 đảm bảo đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế.

c) Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan Quảng Nam, Kho bạc Nhà nước tỉnh: phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục Thống kê báo cáo đánh giá tình hình ước thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, các dự án đầu tư phát triển, dự toán ngân sách nhà nước, các chương trình mục tiêu năm 2013; xây dựng báo cáo định hướng kế hoạch kinh tế - xã hội, các dự án đầu tư phát triển, dự toán ngân sách nhà nước, các chương trình mục tiêu năm 2014 theo đúng quy định.

d) Các Sở, Ban, ngành, Hội, Đoàn thể, UBND các huyện, thành phố:

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xây dựng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Đề xuất các giải pháp, các cơ chế, chính sách, chế độ mới, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

UBND các huyện, thành phố hướng dẫn, tổ chức và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 của địa phương.

4. Tiến độ thực hiện

- Đầu tháng 7/2013: căn cứ theo hướng dẫn khung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và số dự kiến giao thu chi ngân sách nhà nước năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính; các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

- Trước ngày 10/7/2013, các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành phố gửi báo cáo kế hoạch, dự toán năm 2014 cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp, trình xin ý kiến UBND tỉnh.

- Trước ngày 15/7/2013: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính hoàn chỉnh kế hoạch, dự toán năm 2014 báo cáo UBND tỉnh xem xét, thông qua để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước (trước ngày 20/7/2013).

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các Sở, ngành có liên quan chủ động đăng ký, làm việc với các Bộ, ngành Trung ương về các nội dung liên quan; đảm bảo thời gian tổng hợp, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền và trình HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, thủ trưởng các Ban, ngành, Hội, Đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Phước Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu11/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/07/2013
Ngày hiệu lực02/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2013 phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách 2014 Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2013 phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách 2014 Quảng Nam
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu11/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýLê Phước Thanh
        Ngày ban hành02/07/2013
        Ngày hiệu lực02/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2013 phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách 2014 Quảng Nam

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2013 phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách 2014 Quảng Nam

           • 02/07/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/07/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực