Chỉ thị 11/CT-UBND

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2014 tăng cường biện pháp ngăn chặn tình trạng trộm cắp, mua bán mủ cao su trái phép trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2014 ngăn chặn trộm cắp mua bán mủ cao su trái phép Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Đồng Nai, ngày 28 tháng 4 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN TÌNH TRẠNG TRỘM CẮP, MUA BÁN MỦ CAO SU TRÁI PHÉP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Trước tình hình trộm cắp, mua bán mủ cao su trái phép diễn biến phức tạp, ngày 13/10/2003 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 27/CT.CT.UBND về “Tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng trộm cắp, mua bán mủ cao su trái phép trên địa bàn tỉnh”. Từ khi có Chỉ thị số 27/CT.CT.UBND ngày 13/10/2003, tình hình trộm cắp, mua bán mủ cao su trái phép trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã giảm đáng kể, nhiều vụ việc đã được các lực lượng chức năng phát hiện sớm, đề xuất xử lý có hiệu quả, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội (ANCT-TTATXH) trên địa bàn. Tuy nhiên, tình trạng trộm cắp mủ cao su, chặt phá vườn cây, phá vật tư trang bị, đe dọa và cố ý gây thương tích đối với công nhân và lực lượng bảo vệ vườn cây cao su trong vài năm trở lại đây diễn biến phức tạp, gây thiệt hại không nhỏ đến tài sản nhà nước, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 27/CT.CT.UBND đến nay có những điểm không còn phù hợp với tình hình thực tế, cần phải sửa đổi, bổ sung.

Nhằm tăng cường các biện pháp bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân dân, an toàn sản xuất của Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai (sau đây viết tắt là: Tổng Công ty Cao su Đồng Nai), các nông trường cao su trên địa bàn trong thời gian tới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

1. Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cao su Đồng Nai có trách nhiệm:

a) Kiện toàn, củng cố và tăng cường tổ chức, hoạt động của lực lượng bảo vệ chuyên trách Tổng Công ty Cao su Đồng Nai cũng như các đơn vị trực thuộc theo đúng các quy định tại Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra hoạt động của lực lượng này. Chỉ đạo Phòng Thanh tra - Bảo vệ - Quân sự của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai và Giám đốc các nông trường cao su xây dựng phương án, kế hoạch bảo vệ hàng năm, chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nơi nông trường cao su đứng chân tăng cường các biện pháp bảo vệ, ngăn chặn tình trạng trộm cắp, chặt phá cây cao su, phá hoại vật tư trang bị, lấn chiếm đất. Đối với diện tích đất trồng cây cao su bị lấn chiếm, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai phối hợp với chính quyền địa phương để thu hồi đưa vào quản lý, sử dụng đúng mục đích theo quy định của Luật đất đai.

b) Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ). Tổ chức tốt Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ và triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự (ANTT); tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác và chấp hành pháp luật của cán bộ, công nhân viên góp phần bảo vệ tài sản của Nhà nước và của nhân dân tại địa phương. Chú trọng vai trò của lực lượng công nhân các nông trường trong việc bảo vệ tài sản chung, phát huy tính tích cực của quần chúng nhân dân trong việc phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ tài sản Nhà nước. Tăng cường kiểm tra, rà soát các đối tượng có dấu hiệu vi phạm như: Trộm cắp mủ, chặt phá cây cao su, phá hoại vật tư, phương tiện sản xuất, lấn chiếm đất đai thuộc quyền quản lý, sử dụng của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai và các nông trường cao su để có biện pháp xử lý kịp thời.

c) Chỉ đạo các phòng, ban chức năng thuộc Tổng Công ty và Giám đốc các nông trường có kế hoạch hợp đồng tiêu thụ sản phẩm mủ cao su của các hộ trồng cao su tiểu điền nhằm đảm bảo an toàn và duy trì sản xuất, tiêu thụ có hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hoạt động sản xuất kinh doanh trên lĩnh vực này.

d) Chỉ đạo Giám đốc các nông trường cao su chủ động phối hợp với UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo bảo vệ vườn cây cao su trên địa bàn.

đ) Chủ động phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình, các cơ quan báo chí xây dựng các chương trình tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm để giáo dục trong nhân dân và cán bộ, công nhân viên, kịp thời đưa tin về tình hình ANCT-TTATXH có liên quan đến việc truy bắt, xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật.

2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo các ban, ngành, tổ chức đoàn thể, quản lý thị trường, UBND các xã, phường, thị trấn nơi nông trường cao su đứng chân, tăng cường công tác phối hợp với các nông trường để kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, tố giác những hành vi vi phạm pháp luật, kịp thời giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung; đối với các ấp có vườn cây cao su, tổ chức rà soát nội dung các bản quy ước ấp văn hóa để bổ sung thêm nội dung về bảo vệ vườn cây cao su mà nội dung bản quy ước chưa đề cập, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các khu dân cư nhằm bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân dân.

b) Kiện toàn và ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo bảo vệ vườn cây cao su, thành phần gồm: Trưởng Ban Chỉ đạo là lãnh đạo Công an các huyện, thị xã Long Khánh, Thành phố Biên Hòa; Giám đốc nông trường, đại diện Ban Chỉ huy Quân sự huyện, các đoàn thể, lực lượng bảo vệ nông trường.

Cấp xã thành lập Tiểu ban bảo vệ vườn cây cao su, do Chủ tịch UBND cấp xã quyết định, thành phần có Ban Giám đốc nông trường, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, các Đoàn thể cấp xã, Trưởng các ấp, lực lượng bảo vệ của nông trường cao su, Trưởng tiểu ban là Trưởng Công an cấp xã.

c) Chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, theo dõi tình hình sản xuất kinh doanh của các hộ cao su tiểu điền trên địa bàn theo đúng các quy định của pháp luật.

3. Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa:

a) Hướng dẫn Tổng Công ty Cao su Đồng Nai tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn Tổng Công ty và các đơn vị trực thuộc.

b) Chủ động phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cùng cấp xác định các vụ án điểm để điều tra, truy tố, đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật. Cần thiết tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động tại nơi xảy ra vụ án để tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, răn đe, phòng ngừa tội phạm chung trong xã hội.

c) Phối hợp Tổng Công ty Cao su Đồng Nai tăng cường công tác kiểm tra phát hiện các cá nhân, tổ chức tiêu thụ mủ cao su có nguồn gốc do các đối tượng trộm cắp, chiếm đoạt mủ cao su của các nông trường đem bán hoặc chặt phá cây cao su, lấn chiếm đất của các nông trường để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Sở Công Thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường, các Đội Quản lý thị trường phối hợp UBND các xã, phường, thị trấn và các nông trường cao su tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện các cá nhân, tổ chức tiêu thụ mủ cao su có nguồn gốc do các đối tượng trộm cắp, chiếm đoạt mủ cao su của các nông trường đem bán để xử lý theo quy định của pháp luật.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể, tổ chức chính trị phối hợp với Tổng Công ty Cao su Đồng Nai phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong lực lượng công nhân của các nông trường và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, góp phần cùng Tổng Công ty Cao su Đồng Nai bảo vệ tài sản Nhà nước, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

6. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị cấp huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ thực hiện tốt công tác truy tố, xét xử kịp thời các vụ án liên quan đến trộm cắp, mua bán mủ cao su trái phép nhằm phục vụ tốt công tác bảo vệ vườn cây cao su, bảo vệ tài sản Nhà nước.

7. Giao trách nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cao su Đồng Nai theo dõi, tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị này, định kỳ một năm báo cáo UBND tỉnh về kết quả tổ chức triển khai thực hiện công tác bảo vệ vườn cây cao su trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Chỉ thị số 27/CT. CT.UBND ngày 13/10/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu11/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/04/2014
Ngày hiệu lực28/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2014 ngăn chặn trộm cắp mua bán mủ cao su trái phép Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2014 ngăn chặn trộm cắp mua bán mủ cao su trái phép Đồng Nai
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu11/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýĐinh Quốc Thái
        Ngày ban hành28/04/2014
        Ngày hiệu lực28/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2014 ngăn chặn trộm cắp mua bán mủ cao su trái phép Đồng Nai

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2014 ngăn chặn trộm cắp mua bán mủ cao su trái phép Đồng Nai

             • 28/04/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 28/04/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực