Chỉ thị 11/CT-UBND

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Chỉ thị 11/CT-UBND quản lý chất lượng vật tư an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản Bình Định 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Bình Định, ngày 17 tháng 05 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2016

Trong thời gian qua, công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp (VTNN) và an toàn thực phẩm (ATTP) nông lâm thủy sản đã được các cấp ủy đảng, chính quyền đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đã có những chuyn biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản ở địa phương trong thời gian qua cũng còn một số tồn tại, hạn chế: Nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm còn chạy theo lợi nhuận chưa quan tâm đến quyền lợi của người tiêu dùng; thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, thực phẩm kém chất lượng vẫn còn phổ biến; sản phẩm an toàn theo chuỗi chưa nhiều, chưa được quảng bá, giới thiệu rộng rãi đến người tiêu dùng; lực lượng cán bộ chuyên trách về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản ở các cấp còn mỏng, đặc biệt là ở cấp huyện, cấp xã; chế tài xử lý chưa đủ răn đe, giáo dục chung; một số địa phương chưa thực sự quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đối với công tác này; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, các đơn vị có liên quan có lúc, có nơi chưa chặt chẽ.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT về nhiệm vụ ngành nông nghiệp và PTNT năm 2016 mà trọng tâm là công tác quản lý chất lượng VTNN và ATTP nông lâm thủy sản; đồng thời để thực hiện có hiệu quả Quyết định số 629/QĐ-BNN-QLCL ngày 02/3/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành kế hoạch hành động Năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, tổ chức hội đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai một số nhiệm vụ sau:

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tăng cường nguồn lực (nhân lực, kinh phí) cho các phòng Nông nghiệp/Kinh tế thuộc UBND cấp huyện và UBND cấp xã để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng VTNN và ATTP nông lâm thủy sản trên địa bàn quản lý. Chỉ đạo cho các đơn vị chuyên môn, UBND cấp xã hàng năm xây dựng kế hoạch triển khai công tác quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản và bố trí ngân sách để bảo đảm hoạt động cho công tác này tại địa phương.

- Tổ chức triển khai có hiệu quả Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh về việc phân công, phân cấp thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp, nước sinh hoạt nông thôn và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Ngành Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra xếp loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản theo phân cấp quản lý (Tổ chức kiểm tra xếp loại các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn quản lý theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 và kiểm tra việc tuân thủ ký cam kết đối với các cơ sở sản xuất ban đu nhỏ lẻ theo Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT). Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn quản lý chặt chẽ việc sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và sử dụng vật tư nông nghiệp trên địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng đặc biệt là trên Đài truyn thanh huyện, xã; công khai kết quả kiểm tra đánh giá xếp loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản; vận động, giáo dục, tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành vi đảm bảo ATTP.

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Nông nghiệp và PTNT định kỳ trước 20 hàng tháng để Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động Năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục tham mưu, đề xuất và hướng dẫn các địa phương xây dựng quy hoạch các vùng sản xuất nông sản thực phẩm an toàn, các lò giết mổ tập trung,... phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất nông lâm thủy sản theo chuỗi.

- Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu đề xuất với UBND tỉnh ban hành Quyết định về tổ chức bộ máy làm công tác quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố theo Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và PTNT thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

- Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành có liên quan thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và tăng cường thanh tra đột xuất đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh VTNN và sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật trong trồng trọt và hóa chất, kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản ngoài danh mục cho phép sử dụng... Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

- Tổ chức kiểm tra, xếp loại và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật; đặc biệt xác nhn sản phẩm an toàn theo quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Thông báo công khai kết quả xếp loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh VTNN và sản phẩm nông lâm thủy sản; tăng tn sut kiểm tra đối với cơ sở xếp loại C; kiên quyết xử lý đối với cơ sở xếp loại C mà không có biện pháp khắc phục.

- Tổ chức đào tạo, tập hun, nâng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý chất lượng VTNN và ATTP nông lâm thủy sản cấp huyện, xã. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn nhm nâng cao ý thức trách nhiệm cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh VTNN và sản phẩm nông lâm thủy sản.

3. Sở Tài chính

Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí đầy đủ, kịp thời cho các hoạt động bảo đảm ATTP theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hướng dẫn sử dụng kinh phí theo đúng quy định.

4. Đài Phát thanh và Truyn hình tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí

Phi hp với các Sở, ngành chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về ATTP phù hợp với từng địa bàn, đối tượng. Tăng thời lượng tin bài, thời gian phát sóng, kịp thời thông tin các hoạt động và kết quả thanh tra, kiểm tra về ATTP.

5. Các Sở, Ngành có liên quan

Các Sở, ngành: Y tế, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Thông tin và Truyn thông, Công an tỉnh và các sở, ngành khác có liên quan căn cứ theo chức năng, nhiệm được giao chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác quản lý chất lượng VTNN và ATTP nông lâm thủy sản. Đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, tuyên truyền, giáo dục; Tổ chức triển khai các biện pháp phù hợp để góp phần nâng cao chất lượng, ATTP trên địa bàn tỉnh.

6. Các tổ chức, hội, đoàn thể

Xây dựng chương trình, kế hoạch vận động, giáo dục đoàn viên, hội viên và phát động các phong trào bảo đảm ATTP. Động viên toàn dân tham gia công tác giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và thực phẩm nông lâm thủy sản trong cộng đồng, tích cực đấu tranh vi các hành vi sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng, các sản phẩm nông lâm thủy sản mất ATTP trên địa bàn.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch, biện pháp cụ thể để triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị; tổng hợp báo cáo về tình hình công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp & PTNT;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành, Hội đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài PT& TH Bình Định, báo Bình Định;
- CVP, PVP;

- Lưu: VP, K6, K10, K13, K15.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu11/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2016
Ngày hiệu lực17/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 11/CT-UBND quản lý chất lượng vật tư an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản Bình Định 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 11/CT-UBND quản lý chất lượng vật tư an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản Bình Định 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu11/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýTrần Châu
        Ngày ban hành17/05/2016
        Ngày hiệu lực17/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 11/CT-UBND quản lý chất lượng vật tư an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản Bình Định 2016

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 11/CT-UBND quản lý chất lượng vật tư an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản Bình Định 2016

           • 17/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực