Chỉ thị 11/CT-UBND

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2016 triển khai Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC quy định thống nhất giá dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 11/CT-UBND thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bệnh viện cùng hạng Thanh Hóa 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Thanh Hóa, ngày 24 tháng 02 năm 2016

 

CHỈ THỊ

V/V TRIỂN KHAI THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 37/2015/TTLT-BYT-BTC NGÀY 29/10/2015 CỦA LIÊN BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH THỐNG NHẤT GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ GIỮA CÁC BỆNH VIỆN CÙNG HẠNG TRÊN TOÀN QUỐC

Những năm gần đây, ngành Y tế đã tích cực chỉ đạo tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, trong đó có thực hiện đi mới cơ chế tài chính trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập gắn với thực hiện lộ trình tiến ti bảo hiểm y tế toàn dân, từng bước tính đúng, tính đủ chi phí dịch vụ y tế.

Thực hiện Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/06/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, Liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính đã hoàn chỉnh và ban hành Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc, kèm theo mức giá của hơn 1.800 dịch vụ theo lộ trình tính giá quy định tại Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, tạo điều kiện đcác cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có kinh phí triển khai thực hiện các dịch vụ, kỹ thuật y tế, duy tu, bảo dưỡng các trang thiết bị y tế, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, người có thbảo hiểm y tế và đối tượng chính sách được tốt hơn.

Để triển khai Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của người dân khi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, Bộ Y tế có chỉ đạo tại Công văn số 9913/BYT-KH-TC ngày 16/12/2015 về việc chuẩn bị triển khai Thông tư nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở Y tế, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị y tế liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Sở Y tế

1.1. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở y tế tăng cường công tác tuyên truyền về li ích của việc thực hiện giá dịch vụ y tế mới, đngười dân hiu nắm được việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế là thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giải thích để người bệnh hiu việc điều chỉnh giá là nhằm tăng quyền lợi cho người bệnh, nhất là người có BHYT.

1.2. Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Tích cực nghiên cứu, triển khai các giải pháp cụ thể nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh, cụ thể như sau:

- Công khai bảng giá dịch vụ trên các bảng, tại khu vực dễ quan sát, dễ đọc, kịp thời giải đáp những thắc mắc của người dân liên quan đến giá dịch vụ y tế mới.

- Chủ động sử dụng ngân sách được giao và nguồn thu, Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp đ: sửa chữa, cải tạo, mở rộng khoa khám bệnh, mua sắm, bổ sung bàn khám, các bộ dụng khám bệnh, tăng cường và hợp đồng thêm hoặc điều chỉnh nhân lực đtăng số bàn khám, phòng khám không để người bệnh chờ đợi lâu. Mua sắm bổ sung bàn, ghế, giường, tủ, các trang thiết bị của các buồng bệnh (mua và trang bị chăn, ga, gối, đệm, quần áo bệnh nhân...), cải tiến khâu thu và thanh toán viện phí để giảm thời gian chờ đợi; bố trí khu vực tiếp đón, có nhân viên hướng dẫn người bệnh làm các thủ tục khám bệnh, chữa bệnh hợp lý, thuận tiện.

- Thực hiện các giải pháp giảm ti đa số bệnh nhân phải nằm ghép, triển khai Đán bệnh viện vệ tinh, phối hợp trong chăm sóc và điều trị bệnh nhân giữa các bệnh viện trên địa bàn. Tổ chức tập huấn, thực hiện theo đúng quy trình chn đoán và điều trị; bảo đảm đủ thuốc theo danh mục thuốc được BHYT thanh toán. Quán triệt tốt và thực hiện cam kết đổi mới phong cách và thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh đối với nhân viên y tế.

- Triển khai tập huấn, phổ biến nội dung Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 đến tất cả các cán bộ liên quan để thực hiện việc tính và thu đúng theo giá dịch vụ đã được ban hành (trừ các chi phí vật tư, hóa chất, chưa tính vào giá, phần đồng chi trả theo quy định ca người bệnh có thẻ BHYT hoặc phn chênh lệch giữa giá thanh toán với cơ quan Bảo hiểm xã hội và giá khám chữa bệnh theo yêu cầu).

- Chỉ đạo các bệnh viện tăng cường công tác chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến dưới, mở rộng mô hình bệnh viện vệ tinh, thực hiện luân phiên ccán bộ tuyến trên hỗ trợ tuyến dưới, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ nhằm vừa nâng cao trình độ chuyên môn các tuyến, vừa nâng cao chất lượng dịch vụ; đng thời chđạo các bệnh viện có chênh lệch thu lớn hơn chi phải trích Quỹ hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Nghị định số 85/2012/NĐ-CP để có nguồn hỗ trợ cho người bệnh trong trường hợp khó khăn, không đủ khả năng chi trả chi phí khám, chữa bệnh.

- Phối hợp với Sở Tài chính tiếp tục quản lý Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo theo Quyết định số 14/QĐ-TTg ngày 01/03/2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ; căn cứ tình hình, số liệu người nghèo khám bệnh, chữa bệnh tại các bệnh viện để xây dựng dự toán kinh phí chi hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo hàng năm; Sở Tài chính cấp kinh phí cho Ban quản lý Quỹ hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo trong kế hoạch được duyệt; tham gia khai thác, tìm nguồn kinh phí viện trợ, tài trợ và các nguồn vốn hợp pháp khác đbổ sung cho Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo.

2. S Tài chính

- Phối hợp với SY tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh nghiên cứu nội dung, yêu cầu của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính tại Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc để triển khai thực hiện tại các cơ sở y tế.

- Hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc quản lý, hạch toán, sử dụng nguồn kinh phí dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT và các nguồn kinh phí khác tại các cơ sở y tế; phối hợp với Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện Thông tư này.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh quản lý tốt công tác tài chính, thực hiện có hiệu quả Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ về quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Phối hợp với Sở Y tế đu mối với các bộ, ngành Trung ương sớm ban hành văn bản hướng dẫn triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Bảo hiểm xã hội tỉnh

- Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh tchức thống kê, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC; phối hợp với Sở Y tế Sở Tài chính kiểm tra, giám sát việc thực hiện Thông tư liên tịch này.

- Phối hợp với các ngành tuyên truyền cho người dân thấy được lợi ích khi tham gia BHYT; vận động các tầng lớp nhân dân tham gia đóng BHYT, tăng tỉ lệ người dân tham gia BHYT để góp phần đy mạnh lộ trình tiến tới BHYT toàn dân.

- Đối với người tham gia BHYT từ 05 năm liên tục trở lên, nếu có số tiền đồng chi trả chi phí khám chữa bệnh lớn hơn 6 tháng lương cơ bản, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ cấp "Giấy chứng nhận không cùng chi trả" đđược hưởng quyn lợi không cùng chi trả kể từ ln khám bệnh đúng tuyến kế tiếp đến hết năm dương lịch.

4. UBND các huyện, thị xã thành phố

- Chỉ đạo phòng y tế, các tổ chức chính trị xã hội phối hợp với các cơ sở y tế tuyến huyện, xã tăng cường công tác truyền thông để người dân hiu rõ và yên tâm khi đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, đng thời tham gia vận động người dân tham gia BHYT để được hưởng quyền lợi khi ốm đau.

- Thực hiện các chương trình mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới để góp phn nâng cao chất lượng công tác y tế ngay từ cơ sở.

Giám đốc các Sở: Y tế; Tài chính; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan phối hợp đôn đốc, thanh tra, kiểm tra giám sát các cơ sở y tế trong việc triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị này nhm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tương xứng với giá dịch vụ y tế mới điều chỉnh, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân./.

 

 

Nơi nhận:
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh (để b/c);
- Ch tịch , các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (để th/hiện);
- Các sở: Y tế, Tài chính (để thực hiện);
- BHXH tỉnh (để thực hiện);
- Lưu: VT, VXsln.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu11/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/02/2016
Ngày hiệu lực24/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 11/CT-UBND thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bệnh viện cùng hạng Thanh Hóa 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 11/CT-UBND thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bệnh viện cùng hạng Thanh Hóa 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu11/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýPhạm Đăng Quyền
        Ngày ban hành24/02/2016
        Ngày hiệu lực24/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 11/CT-UBND thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bệnh viện cùng hạng Thanh Hóa 2016

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 11/CT-UBND thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bệnh viện cùng hạng Thanh Hóa 2016

           • 24/02/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/02/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực