Chỉ thị 1159/CT-BNN-QLCL

Chỉ thị 1159/CT-BNN-QLCL về triển khai kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 1159/CT-BNN-QLCL triển khai kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1159/CT-BNN-QLCL

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2011

 

CHỈ THỊ

TRIỂN KHAI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ SẢN PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN

Quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Trong thời gian qua, nhiều địa phương trên cả nước đã tích cực triển khai các hoạt động quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn tồn tại một số vật tư kém chất lượng, độc hại và sản phẩm nông lâm thủy sản chưa đảm bảo an toàn thực phẩm đưa ra thị trường, gây thiệt hại cho nông dân, người tiêu dùng, gây bức xúc trong dư luận và xã hội.

Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trương tổ chức kiểm tra thường xuyên, có hệ thống, có đánh giá phân loại làm cơ sở áp dụng các chế độ kiểm tra và xử lý khác nhau tùy theo kết quả phân loại của cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản. Trên cơ sở kết quả triển khai thí điểm tại 02 tỉnh Thanh Hóa, Tiền Giang đối với 10 nhóm ngành hàng vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản đang có nhiều bức xúc về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản.

Để triển khai thực hiện Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT đồng bộ, hiệu quả trên phạm vi cả nước, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các cấp:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, đặt biệt là hoạt động kiểm tra, đánh giá phân loại các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản theo quy định tại Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011.

- Phối hợp với các cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tỉnh/thành phố thực hiện việc thống kê, lập danh sách các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh, thành phố.

- Thống nhất với cơ quan kiểm tra Trung ương được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân công tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tại Quyết định số 3408/QĐ-BNN-QLCL ngày 20/12/2010 về danh sách các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Trung ương và địa phương.

- Chủ động đề xuất nhu cầu đào tạo, tập huấn và cử cán bộ tham gia đầy đủ các đào tạo, tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về thống kê, kiểm tra, đánh giá phân loại do các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức. Tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ của cơ quan kiểm tra cấp huyện, cấp xã.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc kiểm tra, đánh giá phân loại cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh/ thành phố theo các nhiệm vụ được phân công, phân cấp quy định tại Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất kinh doanh theo đúng quy định. Thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng Danh sách các cơ sở sản xuất kinh doanh đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý trong địa bàn tỉnh/thành phố để khuyến khích các cơ sở làm tốt, răn đe và xử lý kịp thời các cơ sở không đáp ứng yêu cầu.

b) Chỉ đạo các cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tỉnh/thành phố tích cực phối hợp với các cơ quan kiểm tra địa phương trong việc xử lý các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh, thành phố có vi phạm, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các cơ sở không đủ điều kiện bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm theo đề nghị của cơ quan kiểm tra địa phương theo đúng quy định của pháp luật.

c) Chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản không có đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo quy định.

d) Xem xét, sớm thành lập Cơ quan chuyên trách về quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với các tỉnh chưa thành lập) và đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, bố trí nguồn lực cần thiết cho các cơ quan kiểm tra địa phương, bảo đảm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao. Bố trí nguồn kinh phí thường xuyên hàng năm cho hoạt động đào tạo, tập huấn, tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; hoạt động thống kê, kiểm tra đánh giá phân loại các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản của các cơ quan kiểm tra địa phương.

2. Các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a. Các Tổng Cục, Cục quản lý chuyên ngành

- Khẩn trương hoàn thiện, trình Bộ ban hành các văn bản quy định, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan và các biểu mẫu thống kê, kiểm tra, đánh giá phân loại làm căn cứ triển khai thực hiện.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cơ quan kiểm tra cấp tỉnh, tập trung hướng dẫn áp dụng thống nhất các biểu mẫu thống kê, phương pháp kiểm tra, đánh giá phân loại đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh nhóm sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của cơ quan kiểm tra địa phương. Hỗ trợ, hướng dẫn cơ quan kiểm tra cấp tỉnh tổ chức tập huấn, đào tạo hướng dẫn cơ quan kiểm tra cấp huyện, cấp xã.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá phân loại đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản theo phân công, phân cấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất kinh doanh theo đúng quy định.

- Thông báo công khai trên trang web của các Tổng Cục, Cục và của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Danh sách các cơ sở đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý để khuyến khích các cơ sở làm tốt, răn đe và xử lý kịp thời các cơ sở không đáp ứng yêu cầu.

b. Vụ Tổ chức cán bộ

Chủ trì, phối hợp với các Tổng Cục, Cục quản lý chuyên ngành đề xuất hệ thống tổ chức, cán bộ quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản đến cấp huyện, cấp xã.

c. Vụ Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các Tổng Cục, Cục quản lý chuyên ngành đề xuất, xây dựng trình Bộ các phương án về quy định thu phí, lệ phí phục vụ hoạt động kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản để Bộ phối hợp với Bộ Tài chính xem xét ban hành theo thẩm quyền.

Đề nghị các địa phương và các đơn vị định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị này về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản).

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ;
- Các Bộ: Y tế; Tài chính; Công Thương, Khoa học Công nghệ, Tài nguyên - Môi trường;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Các Tổng Cục, Cục, Vụ, Thanh tra, Văn phòng (Bộ NN&PTNT);
- Lưu: VT, QLCL.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1159/CT-BNN-QLCL

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu1159/CT-BNN-QLCL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/04/2011
Ngày hiệu lực27/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1159/CT-BNN-QLCL

Lược đồ Chỉ thị 1159/CT-BNN-QLCL triển khai kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 1159/CT-BNN-QLCL triển khai kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu1159/CT-BNN-QLCL
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýCao Đức Phát
        Ngày ban hành27/04/2011
        Ngày hiệu lực27/04/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 1159/CT-BNN-QLCL triển khai kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 1159/CT-BNN-QLCL triển khai kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo

           • 27/04/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/04/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực