Chỉ thị 12/2007/CT-UBND

Chỉ thị 12/2007/CT-UBND tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Nội dung toàn văn Chỉ thị 12/2007/CT-UBND quản lý chất lượng công trình xây dựng Cao Bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2007/CT-UBND

Cao Bằng, ngày 18 tháng 7 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

Trong những năm gần đây, dự án đầu tư xây dựng công trình của tỉnh Cao Bằng không ngừng tăng về số lượng, lớn về quy mô và đa dạng về nguồn vốn đầu tư. Công tác quản lý chất lượng và chất lượng công trình nhìn chung đã đáp ứng được yêu cầu của dự án, góp phần bảo đảm công trình xây dựng được an toàn. Các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng: Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình, nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công đã nhận thức đúng trách nhiệm của mình trong hoạt động quản lý chất lượng công trình xây dựng. Công tác quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đã được quan tâm và dần đi vào nền nếp, nhiều công trình đã hoàn thành có chất lượng kỹ thuật tốt và giá trị thẩm mỹ cao.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong thực tế từng lúc, từng nơi vẫn còn hiện tượng công trình xây dựng không đảm bảo chất lượng, công tác quản lý chất lượng xây dựng trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại, yếu kém từ khâu lập dự án, khảo sát, thiết kế đến thi công xây dựng, có công trình còn phải xử lý, gây lãng phí trong xây dựng. Công tác quản lý chất lượng công trình chưa được chú trọng đúng mức, sự phối kết hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng chưa chặt chẽ và hiệu quả.

Thực hiện quy định của Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Quyết định số 497/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về Ban hành Quy định quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và Quyết định số 932/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về Ban hành Quy định phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, nhằm tăng cường chất lượng công trình xây dựng và hiệu quả đầu tư xây dựng công trình, chống thất thoát, lãng phí trong xây dựng cơ bản, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng yêu cầu:

1. Đối với Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình

- Phải chịu trách nhiệm toàn diện về quản lý chất lượng công trình xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến kết thúc đầu tư đưa công trình vào khai thác sử dụng.

- Thực hiện nghiêm chỉnh trách nhiệm của mình trong quản lý chất lượng khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng công trình theo quy định tại chương III, chương IV, chương V Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Chỉ lựa chọn các nhà thầu có đăng ký kinh doanh và điều kiện năng lực phù hợp theo quy định. Khi lựa chọn các nhà thầu, phải kiểm tra điều kiện năng lực của nhà thầu, của cá nhân trong hoạt động xây dựng được qui định tại chương V Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Chủ đầu tư phải báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm và khi hoàn thành công trình đưa vào khai thác sử dụng về tình hình chất lượng xây dựng công trình theo quy định gửi Sở Xây dựng (mẫu báo cáo tại phụ lục 4 của Thông tư số 12/2005/TT-BXD ngày 15 ngày 7 tháng 2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng).

2. Đối với các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng

- Các nhà thầu khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng không được thực hiện các hoạt động xây dựng vượt quá điều kiện năng lực của mình; phải nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ và thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ theo quy định tại Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng.

- Thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình trong quản lý chất lượng sản phẩm do mình thực hiện được quy định tại Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng; đảm bảo điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, hành nghề xây dựng theo quy định.

- Các nhà thầu: khảo sát, thiết kế, giám sát thi công, thi công xây dựng phải bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra sự cố hoặc hư hỏng công trình và phải bị xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước

- Sở Xây dựng, các sở có quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện:

+ Tăng cường công tác kiểm tra và có kế hoạch cụ thể cho từng nội dung kiểm tra về việc tuân thủ nội dung về trình tự đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng theo các quy định của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng của các dự án đầu tư xây dựng.

+ Tăng cường kiểm tra công tác thẩm tra, thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, tổng dự toán do Chủ đầu tư phê duyệt.

- Sở Xây dựng giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Các sở có quản lý công trình xây dựng chuyên ngành có trách nhiệm quản lý chất lượng các công trình xây dựng chuyên ngành.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm quản lý chất lượng các công trình xây dựng trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý đối với các công trình xây dựng theo quy định.

- Các phòng, ban chuyên môn cấp huyện có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn của địa phương mình.

- Các cơ quan: Tài chính, kho bạc Nhà nước khi giải quyết thanh quyết toán vốn xây dựng công trình chỉ thực hiện với điều kiện đủ hồ sơ pháp lý và hồ sơ nghiệm thu về chất lượng (bao gồm các biên bản nghiệm thu theo quy định tại Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng).

4. Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra thực hiện Chỉ thị này. Các sở có quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, các cơ quan quản lý Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác đầu tư xây dựng công trình chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện Chỉ thị này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp nghiên cứu trình Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lô Ích Giang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu12/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2007
Ngày hiệu lực28/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 12/2007/CT-UBND quản lý chất lượng công trình xây dựng Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 12/2007/CT-UBND quản lý chất lượng công trình xây dựng Cao Bằng
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu12/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýLô Ích Giang
        Ngày ban hành18/07/2007
        Ngày hiệu lực28/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 12/2007/CT-UBND quản lý chất lượng công trình xây dựng Cao Bằng

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 12/2007/CT-UBND quản lý chất lượng công trình xây dựng Cao Bằng

           • 18/07/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/07/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực