Chỉ thị 12/2007/CT-UBND

Chỉ thị 12/2007/CT-UBND thực hiện thẩm quyền của Công an xã trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông đường bộ do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Chỉ thị 12/2007/CT-UBND thẩm quyền của Công an xã trong xử lý vi phạm giao thông đường bộ Bắc Kạn đã được thay thế bởi Quyết định 11/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn và được áp dụng kể từ ngày 27/07/2019.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 12/2007/CT-UBND thẩm quyền của Công an xã trong xử lý vi phạm giao thông đường bộ Bắc Kạn


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2007/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 10 tháng 7 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THẨM QUYỀN CỦA CÔNG AN XÃ TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002, Nghị định số 40/1999/NĐ-CP ngày 23/6/1999 của Chính phủ về Công an xã và Nghị định số 152/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đã xác định thẩm quyền của Công an xã, thị trấn (sau đây gọi chung là Công an xã) trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông đường bộ. Tuy nhiên, kể từ khi các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên được ban hành đến nay, việc triển khai thực hiện thẩm quyền của Công an xã trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ chưa được thực hiện nghiêm túc, do đó đã có ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực giao thông đường bộ ở địa phương.

Nguyên nhân cơ bản là do nhận thức pháp luật của lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh trong những năm qua còn nhiều hạn chế, việc hướng dẫn triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an xã trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông của các cơ quan chức năng chưa kịp thời, mặt khác hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giao thông đường bộ chưa rõ ràng, đồng bộ, thống nhất, thiếu hướng dẫn cụ thể về chức năng, quyền hạn của Công an xã trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông…

Để triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an xã trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông đường bộ, góp phần tăng cường năng lực, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở địa phương, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Tổ chức triển khai thực hiện thẩm quyền của Công an xã trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật trong phạm vi địa bàn quản lý.

Nghiêm cấm Công an xã sách nhiễu trong khi thi hành nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

2. Công an tỉnh có trách nhiệm:

- Tổ chức tập huấn cho lực lượng Công an xã Luật giao thông đường bộ và các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

- Chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ, quy trình công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ cho lực lượng Công an xã.

- Phối hợp với Sở Tư pháp, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Kạn bằng các hình thức thích hợp tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức và nhân dân về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an xã trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông đường bộ.

- Có kế hoạch trang bị các phương tiện cần thiết, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Công an xã.

- Thường xuyên kiểm tra các hoạt động của Công an xã trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông nói chung và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông đường bộ.

- Cung cấp tài liệu, biểu mẫu xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ cho lực lượng Công an xã đảm bảo phục vụ tốt yêu cầu công tác.

- Đề xuất xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an xã trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

3. Sở Tư pháp có trách nhiệm:

- Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh và đơn vị liên quan rà soát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh ban hành có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ, chính sách đối với Công an xã để đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc đình chỉ thi hành những văn bản, những quy định trái pháp luật hoặc không còn phù hợp với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên.

- Tổ chức tuyên truyền Luật giao thông đường bộ và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ cho nhân dân.

- Phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và các chế độ, chính sách đối với Công an xã.

4. Sở Tài chính có trách nhiệm:

- Hướng dẫn về việc thu, nộp tiền xử phạt; chế độ quản lý, sử dụng kinh phí cấp cho Công an xã phục vụ cho công tác đảm bảo, trật tự an toàn giao thông đường bộ.

- Nghiên cứu đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông và mua sắm, trang bị phương tiện cần thiết cho lực lượng Công an xã.

5. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Kạn:

Phối hợp với Công an tỉnh tuyên truyền, phổ biến về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an xã trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông đường bộ trên các Báo, Đài với thời lượng thích hợp.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã:

- Tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện chức năng của Công an xã về kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trong phạm vi địa bàn quản lý.

- Tuyên truyền, giáo dục nhân dân nhân địa phương ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ và chấp hành các yêu cầu, quyết định của Công an xã khi lực lượng này thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ.

- Xử lý theo thẩm quyền hoặc chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấp xã xử lý nghiêm những cán bộ Công an xã có hành vi sách nhiễu, tiêu cực trong hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận:

Trong phạm vi trách nhiệm của mình chủ động phối hợp với Công an tỉnh tuyên truyền chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an xã trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đồng thời vận động các thành viên, hội viên, đoàn viên thuộc quyền quản lý nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác tham gia tích cực vào công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chấp hành nghiêm túc các yêu cầu, quyết định của Công an xã trong khi thi hành nhiệm vụ. Giám sát các hoạt động của Công an xã trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật.

Giao Công an tỉnh trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này. Định kỳ sơ kết, tổng kết báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Hà Đức Toại

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu12/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2007
Ngày hiệu lực20/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/07/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 12/2007/CT-UBND thẩm quyền của Công an xã trong xử lý vi phạm giao thông đường bộ Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 12/2007/CT-UBND thẩm quyền của Công an xã trong xử lý vi phạm giao thông đường bộ Bắc Kạn
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu12/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýHà Đức Toại
        Ngày ban hành10/07/2007
        Ngày hiệu lực20/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/07/2019
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 12/2007/CT-UBND thẩm quyền của Công an xã trong xử lý vi phạm giao thông đường bộ Bắc Kạn

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 12/2007/CT-UBND thẩm quyền của Công an xã trong xử lý vi phạm giao thông đường bộ Bắc Kạn