Chỉ thị 12/2008/CT-UBND

Chỉ thị 12/2008/CT-UBND về tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn hiện nay do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 12/2008/CT-UBND tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2008/CT-UBND

Buôn Ma Thuột, ngày 01 tháng 08 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Sau hơn hai năm thực hiện Chỉ thị s 29/2000/CT-UB ngày 13 tháng 12 năm 2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, các cp chính quyền đã quan tâm tạo điều kiện tt hơn đối với công tác này. Hoạt động tuyên truyền pháp luật được hướng về cơ sở với nội dung thiết thực, hình thức phong phú, chất lượng có chuyển biến tt; ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân từng bước được nâng lên, góp phần tích cực trong việc giữ vững an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.... Tuy nhiên, công tác này chưa thật sự được quan tâm đầu tư đúng mức và thực hiện thường xuyên, liên tục; một shình thức tuyên truyền pháp luật chưa phát huy hết tác dụng; cơ chế phi hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị thiếu chặt chẽ, đồng bộ; hoạt động kiểm tra còn hạn chế... nên kết quả đạt được chưa đáp ứng tốt yêu cầu triển khai nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh trong tình hình hiện nay.

Nhằm đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật lên tầm cao hơn, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị s32/CT-TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 14/CT-TU ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Nghị quyết số 32-CT/TW tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật">61/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ vtiếp tục thực hiện Chỉ thị s32/CT-TW; Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân ở xã, phường, thị trấn t năm 2005 đến năm 2010; Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, tổ chức, đơn vị ở tỉnh và Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành ph:

1. Tiếp tục tuyên truyền mạnh mẽ sâu sắc hơn về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh theo tinh thần Chỉ thị s 14/CT-TU ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tăng cường quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị thấy rõ việc chủ động, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật là nhiệm vụ thường xuyên, là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, công chức hàng năm. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải hiểu biết đúng và đầy đủ các quy định pháp luật về lĩnh vực công tác của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, gương mẫu chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho gia đình, nhân dân ở địa bàn nơi cư trú, địa phương kết nghĩa.

2. Trên cơ sở kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh các đơn vị, địa phương chủ động kịp thời xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác này tại đơn vị mình; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai; phối hợp chặt chẽ với cơ quan Tư pháp và các đơn vị có liên quan trong tổ chức thực hiện, đảm bảo tất cả hoạt động đề ra tại kế hoạch của đơn vị và của tỉnh đều hoàn thành đúng tiến độ và đạt chất lượng, hiệu quả cao.

3. Triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật một cách thường xuyên, liên tục và tăng cường hướng mạnh về cơ sở; đa dạng hóa và sử dụng linh hoạt, phong phú các hình thức, phương pháp phổ biến giáo dục pháp luật. Tiếp tục giáo dục đổi mới nội dung tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, địa bàn dân ; quan tâm đặc biệt đến đối tượng thanh thiếu niên, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào dân tộc có đạo; địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh. Chú trọng tuyên truyền những vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, dân tộc, tôn giáo, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát huy dân chủ cơ sở, tiết kiệm, chng tham nhũng, lãng phí, quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên, môi trường, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm... và phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật mới ban hành của Trung ương và của tỉnh có liên quan mật thiết đến đời sng nhân dân.

4. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, thường xuyên duy trì hoạt động và đổi mới phương thức chỉ đạo của Hội đồng phi hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các đoàn thể xã hội thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Củng ckiện toàn đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường tổ chức tập hun, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ tuyên truyền và nâng cao chất lượng của đội ngũ này, nhất là báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở, cộng tác viên trợ giúp pháp lý.

5. Phát huy lợi thế sẵn có của các phương tiện thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở trong phổ biến, giáo dục pháp luật; đẩy mạnh xây dựng và thực hiện các chuyên trang, chuyên mục riêng về tuyên truyền pháp luật với hình thức phong phú, sinh động, tăng thời lượng, nội dung phổ biến pháp luật bằng tiếng phổ thông và tiếng dân tộc thiểu số, đảm bảo định hướng tuyên truyền đúng đường li, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

6. Cơ quan Tư pháp chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện tt nhiệm vụ của cơ quan đầu mi, chủ trì hướng dẫn, tích cực phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai có hiệu quả công tác này; đổi mới hình thức, phương pháp, nội dung tuyên truyền sát hợp với đặc điểm đi tượng, địa bàn; tăng cường đôn đc các cơ quan, tổ chức, đoàn thể đẩy mạnh lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật trong các hoạt động thi hành pháp luật, giải quyết khiếu nại t cáo, trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở, phong trào vận động quần chúng, lễ hội văn hóa truyền thng...

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận phối hợp đưa nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật vào chương trình hoạt động thường xuyên của tổ chức mình, với những hình thức phù hợp; phát huy tốt vai trò của các đoàn thể, cán bộ, hội viên trong việc tuyên truyền và vận động nhân dân nâng cao hiểu biết pháp luật, xây dựng thói quen chấp hành pháp luật.

8. Sở Tài chính; Ủy ban nhân dân các huyện, thành ph, xã, phường, thị trn đảm bảo kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường đầu tư kinh phí, cơ sở vật cht, nhất là ở cp xã để đáp ứng kịp thời, đầy đủ và thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong tình trạng hiện nay.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, tổ chức, đơn vị ở tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phkhẩn trương, tích cực triển khai và định kỳ hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp). Giao cho Sở Tư pháp chịu trách nhiệm đôn đc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này và tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình triển khai, kết quả thực hiện.

Chỉ thị này thay thế Chỉ thị s 29/2006/CT-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lữ Ngọc Cư

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2008/CT-UBND

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 12/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 01/08/2008
Ngày hiệu lực 11/08/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 09/08/2019
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2008/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 12/2008/CT-UBND tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 12/2008/CT-UBND tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Lắk
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 12/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Đắk Lắk
Người ký Lữ Ngọc Cư
Ngày ban hành 01/08/2008
Ngày hiệu lực 11/08/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 09/08/2019
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 12/2008/CT-UBND tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Lắk

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 12/2008/CT-UBND tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Lắk

  • 01/08/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 11/08/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực