Chỉ thị 12/CT-UBND

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2009 về việc kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 12/2009/CT-UBND kiểm kê đất đai xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất 2010


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 12/CT-UBND

Pleiku, ngày 26 tháng 8 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI VÀ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2010

Thực hiện Chỉ thị 618/CT-TTg ngày 15/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Yêu cầu kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010:

- Việc kiểm kê đất đai năm 2010 phải xác định rõ hiện trạng diện tích tự nhiên của các cấp hành chính, hiện trạng quỹ đất đang quản lý, sử dụng, quỹ đất đã đưa vào sử dụng nhưng còn để hoang hoá, quỹ đất chưa đưa vào sử dụng; đánh giá đúng thực trạng tình hình quản lý, sử dụng đất và biến động đất đai so với kỳ kiểm kê trước, việc thực hiện quy hoach, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất.

- Kết quả kiểm kê đất đai được thể hiện trong các bảng số liệu và trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn toàn tỉnh và các cấp huyện, xã.

2. Nội dung kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010:

2.1. Nội dung kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010:

a. Kiểm kê đất đai:

- Kiểm kê diện tích đất đai được tiến hành trên phạm vi cả tỉnh theo từng cấp hành chính. Trong đó xã, phường, thị trấn (cấp xã) là đơn vị cơ bản tiến hành kiểm kê đất đai. Kết quả kiểm kê đất đai của cấp xã là cơ sở để tổng hợp số liệu kiểm kê cấp huyện và cấp tỉnh.

- Số liệu kiểm kê đất đai năm 2010 phải xác định đầy đủ về diện tích tự nhiên của các cấp hành chính; diện tích, số lượng chủ sử dụng đất theo các loại đất và các loại đối tượng sử dụng đất quy định tại Điều 9, Điều 13 của Luật Đất đai năm 2003; Điều 2, Điều 3 và Điều 6 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại thông tư số 08/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 về hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng kiểm kê đối với đất chuyên trồng lúa nước, đất đang sử dụng vào mục đích lâm nghiệp, đất trồng cây công nghiệp; diện tích đất của các tổ chức được giao, được thuê nhưng chưa đưa vào sử dụng; diện tích đã có quyết định thu hồi nhưng chưa thực hiện xong việc thu hồi đất. Ngoài ra, cần rà soát, thống kê diện tích được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích đã được đo đạc địa chính, diện tích đã được lập hồ sơ địa chính.

b. Tiến hành xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 trên phạm vi cả tỉnh theo các cấp hành chính xã, huyện, tỉnh. Trong đó, bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã là cơ bản được lập trên bản đồ địa chính (đối với nơi đã được lập bản đồ địa chính) hoặc sử dụng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2005, bản đồ địa chính đất lâm nghiệp tỷ lệ 1:10.000 (đối với các xã chưa đo đạc địa chính). Bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện được tổng hợp từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã; bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh được tổng hợp từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện.

c. Báo cáo kết quả kiểm kê đất đai năm 2010: Báo cáo kết quả kiểm kê đất đai năm 2010 của các cấp hành chính phải phản ánh đầy đủ tình hình sử dụng đất tính đến ngày 01/01/2010; tình hình biến động đất đai trong 5 năm qua, trên cơ sở đó đánh giá tình hình thực hiện từng nội dung, nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai và đề xuất các biện pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quản lý đất đai hiện nay.

3. Thời điểm kiểm kê và thời hạn hoàn thành:

- Thời điểm kiểm kê được thực hiện thống nhất từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

- Thời gian hoàn thành việc kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất và báo cáo tình hình sử dụng đất, biến động sử dụng đất được quy định:

+ Cấp xã hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 30 tháng 4 năm 2010;

+ Cấp huyện hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 30 tháng 6 năm 2010;

+ Cấp tỉnh hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 15 tháng 8 năm 2010.

4. Trách nhiệm của các sở ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố:

a. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Xây dựng phương án, kế hoạch kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 thông qua Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai năm 2010 để trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

- Cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Trung ương, tổ chức tập huấn về kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất; kiểm tra, đôn đốc các địa phương, các ngành có liên quan thực hiện kiểm kê đất đai, thẩm định kết qủa kiểm kê đất đai năm 2010 của cấp huyện, lập báo cáo trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả kiểm kê đất đai năm 2010.

- Tổng hợp số liệu kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, xây dựng báo cáo tình hình sử dụng đất năm 2010 và biến động sử dụng đất giai đoạn 2006 – 2010 của cấp tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Phối hợp với sở Tài chính lập dự toán kinh phí kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất cho toàn tỉnh trên cơ sở công văn số 240/TCQLĐĐ-CĐKTK ngày 03/3/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Tham mưu UBND tỉnh quyết định thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai năm 2010 của tỉnh.

b. Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với sở Tài nguyên và Môi trường tính toán kinh phí, trình UBND tỉnh phê duyệt để báo cáo Bộ Tài chính xem xét cấp hỗ trợ kinh phí kịp thời cho Tỉnh để triển khai thực hiện công tác kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra các cấp, các ngành về việc sử dụng kinh phí đối với hoạt động kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010.

c. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

 Chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở kết quả kiểm kê quỹ đất của các tổ chức theo Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg ngày 14/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện rà soát, chỉnh lý, bổ sung thống nhất số liệu về hiện trạng sử dụng đất quốc phòng, an ninh trên địa bàn từng xã, phường, thị trấn.

d. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Thành lập Ban chỉ đạo Kiểm kê đất đai năm 2010 cấp huyện để giúp UBND huyện xây dựng phương án, kế hoạch thực hiện kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện năm 2010 cụ thể cho địa phương.

- Chỉ đạo cấp xã, các phòng, ban, ngành có liên quan triển khai, thực hiện nhiệm vụ kiểm kê đất đai năm 2010 đúng quy định, đúng phương án, kế hoạch của tỉnh.

- Lập báo cáo kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện năm 2010 trình UBND tỉnh đúng quy định và tiến độ thời gian.

- Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn kiểm tra việc sử dụng kinh phí đối với hoạt động kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 của địa phương mình.

Kiểm kê đất đai năm 2010 là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp bách, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Xuân Liên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu12/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/08/2009
Ngày hiệu lực05/09/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 12/2009/CT-UBND kiểm kê đất đai xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 12/2009/CT-UBND kiểm kê đất đai xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất 2010
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu12/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýĐào Xuân Liên
        Ngày ban hành26/08/2009
        Ngày hiệu lực05/09/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 12/2009/CT-UBND kiểm kê đất đai xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất 2010

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 12/2009/CT-UBND kiểm kê đất đai xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất 2010

           • 26/08/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/09/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực