Chỉ thị 12/2015/CT-UBND

Chỉ thị 12/2015/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Chỉ thị 12/2015/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước về hải quan Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2015/CT-UBND

Nghệ An, ngày 20 tháng 05 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả và có bước phát triển mới, tạo điều kiện cho hoạt động thương mại, đầu tư và du lịch của tỉnh phát triển, đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách Nhà nước. Bằng các biện pháp cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, tăng cường chỉ đạo công tác nghiệp vụ, mở rộng cơ chế đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp, số doanh nghiệp tham gia thủ tục hải quan, số tờ khai, kim ngạch xuất nhập khẩu và số thu ngân sách không ngừng tăng lên hàng năm. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về hải quan vẫn còn một số tồn tại như: công tác phối hợp của các ngành, địa phương với cơ quan hải quan chưa chặt chẽ, nhất là trong việc quản lý ở cửa khẩu vẫn còn nhiều bất cập; điều kiện về cơ sở vật chất của cơ quan hải quan và các doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa hải quan còn hạn chế. Bên cạnh đó, một số quy định mới của Luật Hải quan được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 23/6/2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 có tác động lớn đến công tác quản lý nhà nước về hải quan cả nước cũng như trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn thực hiện, nhằm tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn tỉnh Nghệ An, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, hiện đại hóa hoạt động hải quan, áp dụng rộng rãi phổ biến hải quan điện tử, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện tốt các chính sách pháp luật về hải quan; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu; phối hợp chặt chẽ và cung cấp cho cơ quan hải quan những thông tin liên quan đến chính sách quản lý đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, quá cảnh, cửa khẩu, cảng biển, cảng hàng không, các tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

2. Giao Cục Hải quan Nghệ An chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

a) Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn các quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến công tác hải quan như: Luật Hải quan, Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu… nhằm nâng cao hiểu biết và tính tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong các hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, quá cảnh, tạo sự đồng thuận và thống nhất giữa các cơ quan, ban, ngành trong công tác quản lý nhà nước về hải quan.

b) Thực hiện công tác nghiệp vụ hải quan đảm bảo chặt chẽ, đúng pháp luật trên lĩnh vực giám sát quản lý; các chính sách về thuế, quy trình tham vấn xác định giá tính thuế; công tác thu hồi nợ thuế, thường xuyên rà soát, phân loại các doanh nghiệp nợ thuế để có biện pháp xử lý dứt điểm, không để tình trạng nợ thuế kéo dài, nợ mới phát sinh; thực hiện thu đúng, thu đủ và nộp ngân sách nhà nước kịp thời.

c) Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ việc kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, ngăn ngừa hiện tượng xuất khống; các trường hợp hàng hóa nhập khẩu theo loại hình tạm nhập tái xuất, được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt nhằm chống thất thu thuế; mở rộng kiểm tra các loại hình khác nhằm quản lý chặt chẽ gian lận thương mại; kiểm tra kỹ đối tượng, thủ tục hồ sơ, điều kiện miễn, giảm, hoàn thuế, phân loại hàng hóa, xác định mức thuế, trị giá tính thuế theo đúng quy định.

d) Tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại thông qua việc tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan: Công an, Bộ đội biên phòng, Quản lý thị trường, Cảnh sát biển trong việc tuần tra, kiểm tra, kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; tổ chức thực hiện tốt việc ứng dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan như thu thập, xử lý thông tin hải quan, xây dựng tiêu chí và tổ chức đánh giá việc tuân thủ pháp luật của người khai hải quan, phân loại mức độ rủi ro, tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý hải quan phù hợp.

đ) Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, vận hành tốt Hệ thống thông quan tự động (VNACCS/VCIS), tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan tại Nghệ An, góp phần tăng nguồn thu ngân sách nhà nước. Tiếp tục triển khai Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020 tại Quyết định số 448/QĐ-TTg ngày 25/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch cải cách, hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2011-2015 được ban hành kèm theo Quyết định số 1514/QĐ-BTC ngày 22/6/2011 của Bộ Tài chính đảm bảo lộ trình và yêu cầu đã đề ra. Tập trung đầu tư, hiện đại hóa trụ sở làm việc của các Chi cục, trang cấp thiết bị kỹ thuật, công cụ hỗ trợ, hạ tầng truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ có hiệu quả cho các hoạt động nghiệp vụ hải quan.

e) Đẩy mạnh cơ chế đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan.

f) Bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức hải quan đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường công tác kiểm tra nội vụ, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ công chức hải quan, chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ và liêm chính hải quan, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ công chức không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, có thái độ, hành vi gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật.

g) Thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo, thống kê về tình hình hoạt động xuất nhập khẩu theo doanh nghiệp, mặt hàng, thị trường báo cáo UBND tỉnh và các Bộ, Ngành liên quan định kỳ và đột xuất.

3. Giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cơ chế chính sách điều hành, quản lý hoạt động xuất nhập khẩu; phối hợp với cơ quan hải quan trong việc phòng, chống buôn lậu, hàng giả, hàng cấm, gian lận thương mại.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cục Hải quan trong việc trao đổi, cung cấp thông tin doanh nghiệp để phục vụ cho công tác thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ hải quan và công tác cưỡng chế thuế; hỗ trợ Cục Hải quan tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp trên địa bàn liên quan đến lĩnh vực hải quan.

5. Cục Thuế tỉnh phối hợp với Cục Hải quan trong việc trao đổi, cung cấp thông tin doanh nghiệp để phục vụ cho công tác thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ hải quan, công tác cưỡng chế thuế; triển khai các biện pháp chống thất thu ngân sách, thực hiện kịp thời và kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế giá trị gia tăng, đẩy mạnh việc xử lý và thu hồi nợ thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế

6. Kho bạc Nhà nước tỉnh phối hợp với Cục Hải quan trong công tác thu thuế, thu nợ thuế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục nộp ngân sách được nhanh chóng, thuận tiện và thực hiện việc truyền thông tin cho cơ quan Hải quan kịp thời để thông quan hàng hóa.

7. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An tăng cường chỉ đạo các Ngân hàng thương mại, Chi nhánh Ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng khác trên địa bàn phối hợp với cơ quan Hải quan trong công tác thu nộp thuế, thu nợ thuế.

8. Công an tỉnh phối hợp lực lượng, hỗ trợ cơ quan hải quan về cơ sở vật chất trong công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; phòng, chống buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy.

9. Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp đã được ký kết giữa Cục Hải quan Nghệ An và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An; chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền phối hợp và hỗ trợ cơ quan hải quan về lực lượng, phương tiện kỹ thuật và cơ sở vật chất khi cơ quan hải quan yêu cầu phù hợp với quy định của pháp luật.

10. Cảng Hàng không Vinh phối hợp với cơ quan hải quan trong quá trình thực hiện việc kiểm tra, giám sát hàng hóa tại Sân bay Vinh, tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng để cơ quan Hải quan thực hiện nhiệm vụ.

11. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch xây dựng, thực hiện đầu tư xây dựng các công trình dự án của cơ quan hải quan theo đúng quy định hiện hành.

12. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo, đài trên địa bàn tỉnh tăng cường thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Hải quan và các chế độ, chính sách pháp luật về hải quan, đặc biệt là các quy định mới phục vụ cho hoạt động của người dân và doanh nghiệp.

13. Sở Giao thông Vận tải phối hợp với cơ quan hải quan để tăng cường kiểm tra phương tiện vận tải chở quá khổ, quá tải.

14. Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam phối hợp với Cục Hải quan trong việc tuyên truyền, hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về hải quan.

15. UBND các huyện, thành phố, thị xã nơi có cảng, cửa khẩu thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước ở địa phương, phối hợp với cơ quan hải quan trong hoạt động giám sát quản lý và chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới trên địa bàn.

16. Các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh phương tiện vận tải thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về hải quan.

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Giao Cục Hải quan kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2015/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu12/2015/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2015
Ngày hiệu lực30/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2015/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 12/2015/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước về hải quan Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 12/2015/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước về hải quan Nghệ An
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu12/2015/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýLê Xuân Đại
        Ngày ban hành20/05/2015
        Ngày hiệu lực30/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 12/2015/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước về hải quan Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 12/2015/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước về hải quan Nghệ An

           • 20/05/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/05/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực