Chỉ thị 12/CT-BCT

Chỉ thị 12/CT-BCT thực hiện Chỉ thị 09/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013 do Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 12/CT-BCT năm 2013 thực hiện Chỉ thị 09/CT-TTg nhiệm vụ tài chính


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-BCT

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 09/CT-TTG NGÀY 24 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ, các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty, Công ty, các Sở Công Thương khẩn trương tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng sau đây:

1. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải quyết nợ xấu, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa; phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế và dự toán thu ngân sách nhà nước

- Vụ Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2013 và đề xuất các giải pháp chỉ đạo, điều hành trong 6 tháng cuối năm 2013, tổng hợp ý kiến gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10 tháng 6 năm 2013.

- Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các phương án tái cơ cấu tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước đúng tiến độ đã được phê duyệt.

- Tổng cục Năng lượng, Cục Hóa chất, Cục Xuất nhập khẩu, Cục Xúc tiến thương mại, Vụ Công nghiệp nặng, Vụ Công nghiệp nhẹ, Vụ Thị trường trong nước, các Vụ Thị trường ngoài nước, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, Công ty đẩy mạnh triển khai các giải pháp giải quyết hàng tồn kho; mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hoá; hỗ trợ đưa hàng hoá về khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; đề xuất và thực hiện các giải pháp kích cầu, tăng cường xuất khẩu.

- Các Cục Xuất nhập khẩu, Quản lý thị trường, Hóa chất và các Vụ Khoa học và Công nghệ, Thương mại biên giới và Miền núi, Công nghiệp nặng, Công nghiệp nhẹ phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, điều chỉnh chính sách quản lý các mặt hàng nhập khẩu phù hợp với tình hình thực tế, tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư, phát triển sản xuất - kinh doanh, bảo vệ hàng hóa sản xuất trong nước; thực hiện các biện pháp kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối với hàng hóa nhập khẩu, đảm bảo đúng quy định, tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và phù hợp với cam kết quốc tế.

- Cục Xuất nhập khẩu phối hợp với các đơn vị của Bộ Tài chính tiếp tục rà soát điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu phù hợp với cam kết hội nhập quốc tế đối với một số mặt hàng trong nước đã sản xuất được.

- Tổng cục Năng lượng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tập trung xây dựng Đề án đổi mới hệ thống phân phối, kinh doanh và giá khí theo cơ chế thị trường, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 9 năm 2013.

- Cục Điều tiết điện lực chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Tài chính xây dựng lộ trình điều chỉnh giá bán điện 2013 - 2015, kiểm tra giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2012 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo quy định tại Quyết định số 24/2011/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường.

- Vụ Công nghiệp nặng chủ trì, phối hợp với các đơn vị của các Bộ, ngành liên quan và các đơn vị thuộc Bộ tăng cường quản lý chặt chẽ việc xuất khẩu khoáng sản.

- Cục Xúc tiến thương mại làm đầu mối, phối hợp với Vụ Thị trường trong nước, Vụ Thương mại biên giới và Miền núi và các đơn vị có liên quan đẩy mạnh và tiếp tục đổi mới phương thức xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, trong đó cần ưu tiên chú trọng những thị trường tiềm năng, các hàng hóa đang có nhu cầu lớn về tiêu thụ trong nước và xuất khẩu nhưng đang gặp khó khăn.

- Các Vụ Thị trường ngoài nước chỉ đạo các Thương vụ tăng cường quảng bá hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, tích cực chủ động trong việc khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Theo dõi sát và thông tin kịp thời tình hình thị trường nước sở tại tới các đơn vị chức năng và doanh nghiệp để hỗ trợ công tác điều hành xuất nhập khẩu trong nước cũng như kinh doanh của các doanh nghiệp.

2. Tăng cường quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế

Các doanh nghiệp thuộc Bộ tăng cường việc quyết toán thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước

Cục Quản lý Thị trường tăng cường công tác kiểm tra và phối hợp kiểm tra việc thực hiện pháp luật về giá, chống gian lận thương mại, chống buôn lậu, chống chuyển giá...

3. Tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước, bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả

a) Vụ Tài chính chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch và các đơn vị liên quan thực hiện cắt giảm chi, thu hồi để bổ sung dự phòng ngân sách số vốn đầu tư và kinh phí chi thường xuyên đã giao trong dự toán năm 2013 của Bộ nhưng đến ngày 30 tháng 6 năm 2013 chưa phân bổ hoặc phân bổ không đúng quy định; vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2013 đã phân bổ cho các dự án nhưng đến ngày 30 tháng 6 năm 2013 chưa triển khai thực hiện và các khoản vốn, kinh phí đơn vị sử dụng sai quy định.

b) Vụ Kế hoạch chủ trì, làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư phát triển, nhất là đối với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ODA. Trong đó:

- Hạn chế việc kéo dài thời gian thực hiện các khoản vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ thuộc kế hoạch năm 2013 sang năm 2014.

- Không ứng trước vốn đầu tư cho các dự án (kể cả vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu chính phủ), trừ các trường hợp sau:

+ Đối với các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ: chỉ những dự án thực sự cần thiết, cấp bách, đã giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2013 được giao nhưng cần vốn để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, sớm đưa vào sử dụng, mới được ứng trước vốn trái phiếu Chính phủ còn lại thuộc kế hoạch đã được phân bổ cho giai đoạn 2014-2015.

+ Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước: rà soát kỹ, lựa chọn những dự án thật sự cần thiết, cấp bách, đã giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2013 được giao; đã xác định rõ mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương trên cơ sở bảo đảm cân đối được nguồn vốn hoàn trả và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước.

c) Rà soát, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi thường xuyên

Vụ Tài chính chủ trì, phối hợp với Vụ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan:

- Thực hiện tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên còn lại của những tháng cuối năm (không bao gồm các khoản: chi tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản chi cho người lao động theo chế độ; tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương theo dự toán đầu năm và tiết kiệm 10% chi thường xuyên tăng thêm đang giữ lại ở các cấp ngân sách).

Cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết, các khoản chi mua sắm trang thiết bị, xe ô tô; hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, hội thảo toàn quốc, lễ khởi công, khánh thành, công bố quyết định; tiết kiệm tối thiểu 20% chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu; tiết kiệm tối thiểu 30% dự toán kinh phí đã phân bổ cho các nhiệm vụ chi tổ chức lễ hội, tiếp khách, hội nghị, hội thảo, đi công tác trong và ngoài nước,...

Trên cơ sở đó, xác định cụ thể số tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên của những tháng cuối năm, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2013.

- Khắc phục tình trạng chồng chéo, lãng phí, không hiệu quả trong việc triển khai và bố trí kinh phí thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ; không bổ sung các đề án, chương trình, ban hành các chính sách mới hoặc nâng định mức làm tăng chi ngân sách nhà nước khi chưa xác định được nguồn đảm bảo.

- Đảm bảo nguồn thực hiện các chế độ, chính sách đã ban hành và an sinh xã hội.

4. Tổ chức thực hiện

- Các đồng chí Thứ trưởng phụ trách từng lĩnh vực giúp Bộ trưởng chỉ đạo xuyên suốt các hoạt động thuộc nhiệm vụ của các Tổng cục, Cục, Vụ, Sở Công Thương nêu trong Chỉ thị này.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, Doanh nghiệp thuộc Bộ, các Sở Công Thương căn cứ nhiệm vụ và yêu cầu công tác đề ra trong Chỉ thị này, khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp; định kỳ trước ngày 25 hàng tháng gửi báo cáo tình hình thực hiện và những khó khăn vướng mắc về các đơn vị chủ trì để tổng hợp; tăng cường phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ trong những nhiệm vụ có liên quan.

- Giao Vụ Kế hoạch làm đầu mối kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện Chỉ thị, báo cáo Lãnh đạo Bộ trong giao ban hàng tháng.

- Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, doanh nghiệp thuộc Bộ, các Sở Công Thương thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

- Mức độ hoàn thành các nhiệm vụ nêu trong Chỉ thị này là một căn cứ để xem xét, đánh giá các tổ chức và các cá nhân có liên quan trong việc kiểm điểm và trong công tác thi đua khen thưởng./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (để phối hợp);
- Đảng ủy khối Cơ quan Trung ương;
- Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để phối hợp);
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Lãnh đạo Bộ;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty,
- Doanh nghiệp trực thuộc Bộ;
- Các Sở Công Thương;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Công đoàn Công Thương Việt Nam;
- Các Đảng ủy khối CN, TM tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh;
- Đảng ủy Bộ, Công đoàn cơ quan Bộ;
- Lưu: VT, KH (2b).

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/CT-BCT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu12/CT-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/06/2013
Ngày hiệu lực03/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 12/CT-BCT năm 2013 thực hiện Chỉ thị 09/CT-TTg nhiệm vụ tài chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 12/CT-BCT năm 2013 thực hiện Chỉ thị 09/CT-TTg nhiệm vụ tài chính
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu12/CT-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýVũ Huy Hoàng
        Ngày ban hành03/06/2013
        Ngày hiệu lực03/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 12/CT-BCT năm 2013 thực hiện Chỉ thị 09/CT-TTg nhiệm vụ tài chính

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 12/CT-BCT năm 2013 thực hiện Chỉ thị 09/CT-TTg nhiệm vụ tài chính

           • 03/06/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/06/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực