Chỉ thị 12/CT-BGTVT

Chỉ thị 12/CT-BGTVT năm 2013 tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công - ten - nơ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 12/CT-BGTVT năm 2013 quản lý kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công ten nơ


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-BGTVT

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG CÔNG - TEN - NƠ

Thực hiện Luật Giao thông đường bộ 2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 sửa đổi, bổ sung Nghị định 91/2009/NĐ-CP (sau đây gọi là Nghị định) trong đó quy định doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ phải có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Nghị định cũng quy định rõ hồ sơ, trình tự, thủ tục cần thiết để doanh nghiệp hợp tác xã được Sở Giao thông vận tải cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Việc thực hiện đúng và đầy đủ các quy đnh trong Nghị định sẽ đảm bảo hiệu lực quản lý nhà nước cũng như nâng cao chất lượng, hiệu quả và an toàn giao thông của hoạt động vận tải hàng hóa bằng công - ten - nơ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, qua thanh tra, kiểm tra ở một số địa phương cho thấy công tác quản lý nhà nước về vận tải hàng hóa bằng công - ten - nơ còn chưa nghiêm túc, một số nơi còn buông lỏng, nhiều đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe công-ten-nơ còn chưa thực hiện các thủ tục cần thiết để được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (sau đây gọi là Giấy phép), nhiều hộ kinh doanh cá thể vẫn thực hiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ trái với quy định về điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ của Chính phủ. Đây chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng một bộ phận lái xe ô tô chở công-ten-nơ vi phạm pháp luật giao thông đường bộ, chhàng quá tải trọng quy định, phóng nhanh, vượt ẩu, đi sai làn đường, thậm chí một bộ phận lái xe sử dụng rượu, bia, ma túy khi điều khiển phương tiện, gây ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng cũng như làm hư hại kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ khiến dư luận và nhân dân bức xúc.

Đchấn chỉnh và khc phục ngay những tồn tại trong công tác quản lý vận tải hàng hóa bằng công - ten - nơ trên đường bộ góp phần nâng cao năng lực vận tải, đồng thời kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu:

1. Các Sở Giao thông vận tải

a) Chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức kiểm tra, rà soát, thống kê toàn bộ số lượng phương tiện, số đơn vị, cá nhân đang kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô ch công-ten-nơ trên địa bàn, báo cáo Bộ Giao thông vận tải trước ngày 31 tháng 08 năm 2013.

b) Khẩn trương hướng dẫn và hoàn thành thủ tục cấp Giấp phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô cho các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ có đủ điều kiện kinh doanh vận tải theo quy định của Chính phủ, báo cáo Bộ Giao thông vận tải kết quả thực hiện trước ngày 15 tháng 09 năm 2013.

c) Phối hợp vi các Hiệp hội vận tải ô tô địa phương tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị, cá nhân đang sở hữu và kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô chở công-ten-nơ chưa đủ điều kiện kinh doanh theo quy định khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cần thiết để được cấp Giấy phép theo quy định.

d) Tổ chức hướng dẫn cho các đơn vị kinh doanh trên địa bàn và triển khai việc cấp phù hiệu ngay sau khi Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ thay thế Thông tư 14/2010/TT-BGTVT quy định về tchức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.

đ) Chủ động phối hợp với các S, ngành, địa phương quyết liệt thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 95/CĐ-TTg ngày 10/01/2013 về việc chấn chnh tình trạng phương tiện vận tải đường bộ vi phạm chở hàng quá tải trọng và chở quá số khách cho phép và Chỉ thị 12/CT-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2013 về việc thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông nghiêm trọng trong hoạt động vận tải, trong đó có kinh doanh vận ti hàng hóa bằng xe ô tô chở công-ten-nơ.

2. Các quan thuộc Bộ Giao thông vận tải

a) Tổng cục Đường bộ Việt Nam:

- Nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động vận tải hàng hóa bằng công - ten - nơ theo quy định; tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý nhà nước về vận tải hàng hóa bằng công - ten - nơ để kiến nghị sa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cho phù hợp, gồm: trách nhiệm quản lý nhà nước các cấp, điều kiện kinh doanh, người lái phương tiện; thanh tra, kiểm tra, kiểm soát; chế tài xử lý vi phạm... Báo cáo Bộ GTVT trước 15/8/2013.

- Tăng cường công tác hậu kiểm; thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về quản lý hoạt động vận tải theo quy định của pháp luật về thanh tra.

- Chủ trì, phối hợp Vụ Vận tải xây dựng và trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành Kế hoạch triển khai thc hiện và theo dõi thi hành Thông tư Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ thay thế Thông tư 14/2010/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô. Đẩy nhanh tiến độ dự tho Thông tư quy định về xếp hàng hóa lên xe ô tô trình Bộ trong tháng 9 năm 2013. Trong tháng 7 năm 2013, tổ chức rà soát, đánh giá, báo cáo Bộ về hiện trạng công tác quản lý vận tải hàng hóa bằng xe ô tô nói chung và vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ trên đường bộ nói riêng.

b) Vụ Vận tải chủ trì, phối hợp Vụ Pháp chế, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Thanh tra Bộ tổ chức đánh giá toàn diện kết quả triển khai thực hiện Nghị định 91/2009/NĐ-CP và Nghị định 93/2012/NĐ-CP đặc biệt tập trung vào các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa làm cơ sở để dự thảo Nghị định của Chính phủ về Kinh doanh và Điều kiện kinh doanh vận tải đường bộ trình Chính phủ vào Quý 4 năm 2013.

c) Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp Vụ Vận tải, Vụ Pháp chế, Tổng cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền bổ sung nhằm nâng cao tiêu chuẩn đối với người được cấp Giấy phép lái xe ô tô vận tải hàng hóa, đặc biệt đi với lái xe ô tô chcông-ten-nơ, xe ô tô có trọng tải lớn.

3. Thanh tra Bộ

a) Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động vận tải theo quy định của pháp luật;

b) Chỉ đạo lực lượng Thanh tra ngành Giao thông vận tải thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ, đặc biệt là quy trình xử lý trực tiếp tại hiện trường; thống nhất quản lý chặt chẽ ấn chỉ phục vụ xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc Chthị này./.

 


Nơi nhận:
- Phó TTCP - Chủ tịch UBATGTQG (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban ATGTQG;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành ph;
- Đảng ủy Bộ GTVT;
- Công đoàn GTVT Việt Nam;
- Các Thứ truởng;
- Tổng cục, Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ;
- S GTVT các tnh, thành phố;
- Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam;
- Báo GTVT, Tạp chí GTVT, NXB GTVT;
- Trang TT điện tử Bộ GTVT, Thanh tra Bộ;
- Lưu VT, Thanh tra Bộ, P3 (2).

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/CT-BGTVT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu12/CT-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2013
Ngày hiệu lực30/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/CT-BGTVT

Lược đồ Chỉ thị 12/CT-BGTVT năm 2013 quản lý kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công ten nơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 12/CT-BGTVT năm 2013 quản lý kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công ten nơ
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu12/CT-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýĐinh La Thăng
        Ngày ban hành30/07/2013
        Ngày hiệu lực30/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 12/CT-BGTVT năm 2013 quản lý kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công ten nơ

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 12/CT-BGTVT năm 2013 quản lý kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công ten nơ

           • 30/07/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/07/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực