Chỉ thị 12/CT-CTUBND

Chỉ thị 12/CT-CTUBND năm 2017 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2018 do tỉnh Hưng Yên ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 12/CT-CTUBND 2017 gọi công dân nhập ngũ và tham gia công an nhân dân Hưng Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-CTUBND

Hưng Yên, ngày 25 tháng 12 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN, GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2018

Trong những năm qua, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đã được cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực; các địa phương đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hoàn thành 100% chỉ tiêu Chính phủ giao, đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng xã hội, đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2017 ở một số địa phương chưa sát với tình hình thực tiễn; công tác phối hợp giữa cơ quan Quân sự, Công an với các ban, ngành, đoàn thể chưa chặt chẽ; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương của một số cơ quan, đơn vị chưa kịp thời, thiếu cụ thể; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên; công tác quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, nhất là diện học sinh, sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng của một số địa phương chưa chặt chẽ; việc tổ chức sơ tuyển, khám tuyển, kết luận sức khoẻ có trường hợp thiếu chính xác nên chất lượng giao, nhận quân chưa cao, chưa vững chắc; chưa hoàn thành chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân...

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Công an tỉnh căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 (Luật NVQS); Quyết định giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Quân khu 3, Bộ Công an, Tổng cục chính trị Công an nhân dân (CAND), xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cụ thể về nội dung, quy trình thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2018; phân bổ chỉ tiêu các đơn vị nhận quân; hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị, địa phương; phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, phân công các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, kiểm tra, đôn đốc cơ sở trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ tuyển quân.

2. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo Công an, Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố xét duyệt tiêu chuẩn chính trị công dân nhập ngũ theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP- BCA ngày 15/4/2016 của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam; không để các đối tượng tiền án, tiền sự, nghiện hút ma tuý nhập ngũ quân đội. Duy trì trật tự tại địa điểm giao nhận quân, các nút giao thông, bảo đảm cho các xe vận chuyển quân an toàn tuyệt đối. Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện, thành phố tiến hành thẩm tra, xác minh, kết luận về tiêu chuẩn chính trị của công dân đăng ký khám tuyển thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo quy định tại Thông tư số 53/2012/TT-BCA ngày 15/8/2012 của Bộ Công an quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân.

3. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thành phố phối hợp với cơ quan Quân sự, Công an cùng cấp tham mưu UBND cấp huyện thành lập Hội đồng khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự và tổ chức khám sức khoẻ theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng (đối với công dân đăng ký khám tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự); Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BCA-BYT ngày 03/11/2009 của Bộ Công an, Bộ Y tế (đối với công dân đăng ký khám tuyển thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND); khám, kết luận chính xác để các địa phương giao người nào được người đó; tổ chức kiểm tra HIV, ma tuý, điện tim cho số công dân trúng tuyển theo kết luận của Hội đồng Khám tuyển sức khoẻ nghĩa vụ quân sự cấp huyện; thường xuyên kiểm tra, tổng hợp kết quả, báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, triển khai cho các huyện, thành phố thực hiện; tăng cường quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật NVQS và các văn bản hướng dẫn thi hành của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong nhân dân, nhất là đối tượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ nhằm nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phân công cán bộ thường xuyên kiểm tra cơ sở, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đặc biệt là những cơ sở có nhiều khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân.

5. Sở Tài chính phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh báo cáo UBND tỉnh bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018.

6. Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên tăng thời lượng phát sóng, đăng tin, bài về Luật NVQS, biểu dương những đơn vị, cá nhân chấp hành tốt Luật NVQS; đồng thời phê phán những trường hợp bao che hoặc cố tình trốn, chống, né tránh thực hiện Luật NVQS và những địa phương không hoàn thành nhiệm vụ.

7. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự, Công an huyện, thành phố thực hiện nghiêm Luật NVQS; động viên cán bộ, công chức, viên chức trong độ tuổi gọi nhập ngũ đi khám tuyển, nhập ngũ theo kế hoạch, lệnh gọi khám tuyển, nhập ngũ của Ban Chỉ huy quân sự và Công an huyện, thành phố.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh: Chỉ đạo các tổ chức thành viên làm tốt công tác vận động, tuyên truyền hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện Luật NVQS; phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vào các đơn vị Quân đội và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018.

9. UBND các huyện, thành phố: Căn cứ quyết định giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND của UBND tỉnh và kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn sát, đúng với yêu cầu nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của từng địa phương; chỉ đạo chặt chẽ, đồng bộ, công khai, dân chủ, công bằng, thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình tuyển quân; bảo đảm trang thiết bị tốt để nâng cao chất lượng khám tuyển, giao đủ chỉ tiêu, chất lượng cao. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật NVQS, vận động nhân dân, nhất là thanh niên trong độ tuổi gọi nhập ngũ để tự giác thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia CAND. Các địa phương đổi mới nội dung, hình thức trong buổi giao lưu gặp mặt tặng quà cho tân binh lên đường nhập ngũ, chú trọng tuyển chọn số công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, công chức, viên chức và công dân có ngành nghề chuyên môn cần cho Quân đội, Công an để giảm bớt đào tạo, nâng cao chất lượng xây dựng Quân đội, Công an, góp phần thực hiện công bằng xã hội; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức bồi dưỡng nhận thức về đảng cho thanh niên ưu tú trước khi lên đường nhập ngũ để nâng cao nhận thức về thực hiện nghĩa vụ. Tổ chức tốt việc đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an tại ngũ trở về địa phương, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, hướng nghiệp dạy nghề, giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ giao quân, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức hội nghị đánh giá kết quả, nguyên nhân mạnh, yếu, rút ra kinh nghiệm để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các khâu, các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vào các đơn vị Quân đội và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân những năm tiếp theo.

Giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này; kết thúc nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vào các đơn vị Quân đội và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, tham mưu UBND tỉnh tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các thành viên Hội đồng NVQS tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, doanh nghiệp nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thường xuyên tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/CT-CTUBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu12/CT-CTUBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2017
Ngày hiệu lực25/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/CT-CTUBND

Lược đồ Chỉ thị 12/CT-CTUBND 2017 gọi công dân nhập ngũ và tham gia công an nhân dân Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 12/CT-CTUBND 2017 gọi công dân nhập ngũ và tham gia công an nhân dân Hưng Yên
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu12/CT-CTUBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýNguyễn Văn Phóng
        Ngày ban hành25/12/2017
        Ngày hiệu lực25/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 12/CT-CTUBND 2017 gọi công dân nhập ngũ và tham gia công an nhân dân Hưng Yên

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 12/CT-CTUBND 2017 gọi công dân nhập ngũ và tham gia công an nhân dân Hưng Yên

           • 25/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực