Chỉ thị 12/CT-UBND

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2011 tăng cường công tác quản lý giá, bình ổn giá trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Chỉ thị 12/CT-UBND 2011 tăng cường quản lý bình ổn giá Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

 Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2011

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁ, BÌNH ỔN GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Hiện nay trên địa bàn Thành phố, tình trạng các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục bình ổn giá phải đăng ký giá, kê khai giá tại các quận, huyện, thị xã chưa thực hiện đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá tập trung chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các đại lý bán lẻ, thiếu sự quản lý, giám sát chặt chẽ của chính quyền dẫn đến công tác quản lý giá, bình ổn giá bị hạn chế.

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 23/2/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội của Chính phủ.

Thực hiện Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.

Để đảm bảo công tác quản lý nhà nước trên địa bàn Thành phố về giá đạt hiệu quả, các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng đăng ký giá, kê khai giá chấp hành tốt quy định quản lý nhà nước về giá, nhằm bình ổn giá năm 2011, UBND Thành phố chỉ thị:

1. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã:

1.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải và UBND Thành phố về công tác tăng cường quản lý giá, bình ổn giá năm 2011, thực hiện đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá để cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện và người tiêu dùng giám sát.

1.2. Thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành Pháp lệnh Giá, kiểm tra các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh những mặt hàng thuộc danh mục phải đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn quận, huyện, thị xã đảm bảo thực hiện tốt việc đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá.

2. Sở Tài chính

2.1. Rà soát lựa chọn các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký giá, kê khai giá, bổ sung vào danh sách các tổ chức, cá nhân phải đăng ký giá, kê khai giá. UBND Thành phố ủy quyền cho Sở Tài chính căn cứ quy định hiện hành thông báo bổ sung danh sách các tổ chức, cá nhân đăng ký giá, kê khai giá cho phù hợp với từng thời kỳ.

2.2. Chủ trì kiểm tra thường xuyên, đột xuất các yếu tố hình thành, đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá trên địa bàn Thành phố, kiên quyết xử phạt những tổ chức cá nhân vi phạm về đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá và bán không đúng mức giá đã đăng ký, kê khai theo quy định tại 107/2008/NĐ-CP ngày 22/9/2008 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt, buôn lậu và gian lận thương mại và Nghị định số 169/2004/NĐ-CP ngày 22/9/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá.

3. Sở Công thương

3.1. Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký giá, kê khai giá không chấp hành đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá và bán không đúng mức giá đã đăng ký, kê khai.

3.2. Hướng dẫn các doanh nghiệp được hỗ trợ vốn ưu đãi tham gia bình ổn giá thị trường thực hiện đăng ký giá các mặt hàng doanh nghiệp cam kết bán theo giá bình ổn giá với cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

4. Cục Thuế Thành phố

Chỉ đạo Chi cục Thuế các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác kiểm tra, rà soát và yêu cầu các đơn vị sản xuất, kinh doanh thực hiện việc kê khai thuế theo đúng địa chỉ hiện tại, không kê khai theo địa chỉ tại giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp gây khó khăn cho công tác kiểm tra.

5. Sở Giao thông vận tải

5.1. Hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách bằng ô tô xây dựng phương án giá nhằm đảm bảo tính đúng, tính đủ các chi phí phát sinh. Đối với những khoản chi phí lớn như: Chi phí nhiên liệu, chi phí sửa chữa lớn, chi phí săm lốp,… các doanh nghiệp cần có số liệu thống kê tình hình thực tế phát sinh hàng năm cho từng loại phương tiện để ban hành mức làm căn cứ xác định giá cước.

5.2. Rà soát lại các doanh nghiệp kinh doanh vận tải tuyến cố định, kinh doanh vận tải bằng taxi không còn hoạt động có văn bản thu hồi lại giấy phép kinh doanh.

5.3. Tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách và vận tải hàng hóa bằng ô tô của các chủ phương tiện để có biện pháp xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật đối với những trường hợp không thực hiện kê khai giá.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Có văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp khi thay đổi địa điểm so với địa điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, có văn bản báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn biết để tổng hợp theo dõi giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn Thành phố kiểm tra việc thực hiện pháp luật của doanh nghiệp.

7. Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan thông tin đại chúng của Thành phố:

7.1. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền Pháp lệnh Giá gắn với Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 23/2/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội của Chính phủ.

7.2. Tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng đăng ký giá, kê khai giá chấp hành tốt các quy định của Nhà nước về đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá.

Các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính trong quá trình triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về giá trên địa bàn. UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã; các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục bình ổn giá trên địa bàn Thành phố Hà Nội thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Sở Tài chính có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy (để báo cáo);
- Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Các PCT UBND TP;
- Bộ Tài chính;
- Các Sở: CT, GTVT, KH&DT, TC, TTTrT, Cục thuế;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Đài PTTH Hà Nội;
- Báo Hà Nội mới; An Thủ đô, K.tế đô thị;
- Cổng giao tiếp điện tử Thành phố;
- CVP, các PVP, TH, KT, CT;
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu12/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/07/2011
Ngày hiệu lực27/07/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 12/CT-UBND 2011 tăng cường quản lý bình ổn giá Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 12/CT-UBND 2011 tăng cường quản lý bình ổn giá Hà Nội
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu12/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Huy Tưởng
        Ngày ban hành27/07/2011
        Ngày hiệu lực27/07/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 12/CT-UBND 2011 tăng cường quản lý bình ổn giá Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 12/CT-UBND 2011 tăng cường quản lý bình ổn giá Hà Nội

           • 27/07/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/07/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực