Chỉ thị 12/CT-UBND

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2014 về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014 - 2015 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 12/CT-UBND 2014 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014 2015 Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Vĩnh Long, ngày 13 tháng 8 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2014 - 2015

Năm học vừa qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng với sự cố gắng của cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo; sự hỗ trợ tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Khuyến học, sự quan tâm của nhân dân trong tỉnh nên ngành giáo dục và đào tạo tỉnh nhà đã đạt được những kết quả phấn khởi. Công tác quản lý giáo dục tiếp tục được đổi mới; kỷ cương trong nhà trường được giữ vững; các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có hiệu quả; đội ngũ cán bộ, quản lý, giáo viên phát triển theo hướng đồng bộ về cơ cấu và nâng cao về chất lượng; cơ sở vật chất ngày càng hoàn thiện, số trường đạt chuẩn quốc gia ngày càng tăng; chất lượng và hiệu quả giáo dục - đào tạo được nâng lên; giáo dục chất lượng cao có bước cải thiện; tỷ lệ học sinh bỏ học, lưu ban giảm; công tác phổ cập giáo dục và xã hội hóa giáo dục có sự chuyển biến tích cực … Đó là những thành tích đáng ghi nhận trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo, góp phần nâng cao dân trí và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung và tỉnh nhà nói riêng.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014 - 2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Ngành giáo dục và đào tạo:

1.1. Đổi mới căn bản công tác quản lý giáo dục, đào tạo:

- Chủ động phối hợp tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; triển khai Kế hoạch hành động của ngành giáo dục - đào tạo và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “ Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; triển khai thực hiện có hiệu quả, sáng tạo các cuộc vận động và các phong trào thi đua ngành giáo dục; đặc biệt, tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015) và Đại hội Đảng các cấp.

- Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính theo hướng đơn giản, gọn nhẹ đảm bảo tính công bằng, hiệu quả, công khai, minh bạch; tổ chức tuyên truyền nghiêm túc thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí ở các cơ sở giáo dục; xử lý nghiêm và kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.

- Thực hiện đồng bộ phân cấp quản lý, tăng quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục và các cơ quan quản lý giáo dục. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý nhà nước về giáo dục; đồng thời, nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong toàn ngành.

- Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên. Tăng cường trách nhiệm các cấp ủy Đảng, chính quyền, vai trò của tổ chức chính trị, xã hội trong việc chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan quản lý, các cơ sở giáo dục và đào tạo giải quyết các hiện tượng tiêu cực gây bức xúc xã hội.

1.2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục:

- Đẩy mạnh thi đua “Dạy tốt, học tốt”; đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện với những giải pháp đột phá, hiệu quả mang tính chất nền tảng cho sự phát triển bền vững. Tiếp tục thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; thực hiện xóa mù chữ; duy trì và nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục. Tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, các nhóm/lớp mầm non độc lập, tư thục ở các khu công nghiệp.

- Tiếp tục triển khai đổi mới phương pháp dạy và học gắn với đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục; tiếp tục chỉ đạo triển khai dạy và học ngoại ngữ một cách hiệu quả.

- Giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục về chủ quyền biển, đảo, tiết kiệm năng lượng; tăng cường công tác quản lý, phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trường học; phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong học sinh; tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, giá trị sống và kỹ năng sống, giáo dục thể chất, chăm sóc sức khỏe của học sinh.

- Đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội, hợp tác với doanh nghiệp và hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp; phối hợp các trường phổ thông trên địa bàn đẩy mạnh công tác phân luồng, giáo dục hướng nghiệp.

1.3. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục:

- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo chuẩn cán bộ quản lý, giáo viên đã ban hành gắn với việc thực hiện đổi mới nội dung, đổi mới phương pháp dạy học.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình sách giáo khoa mới vào năm 2016.

- Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đặc biệt là đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở vùng dân tộc thiểu số, vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

- Thực hiện nghiêm túc công khai khách quan, dân chủ trong sử dụng, đánh giá chất lượng, đãi ngộ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Thường xuyên rà soát, bổ sung, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ, thực hiện luân chuyển cán bộ đáp ứng yêu cầu trong công cuộc đổi mới căn bản quản lý giáo dục; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án quy hoạch nguồn nhân lực của ngành giáo dục và đào tạo.

1.4. Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế tài chính giáo dục:

- Tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế tài chính giáo dục, sử dụng và quản lý có hiệu quả các nguồn đầu tư cho giáo dục. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển giáo dục.

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết bị dạy học và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ sở giáo dục để đạt yêu cầu tối thiểu thực hiện chương trình giáo dục mới; đầu tư thiết bị trường học và cơ sở hạ tầng theo hướng chuẩn hóa, kiên cố hóa, phục vụ thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng học tập hiệu quả; ưu tiên đầu tư các xã điểm xây dựng nông thôn mới.

- Tổ chức rà soát, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường lớp, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020 phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

1.5. Tăng cường vận động học sinh bỏ học trở lại trường, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học; tăng tỷ lệ học sinh khá giỏi, tỷ lệ học sinh đạt các giải học sinh giỏi quốc gia và đậu vào các trường đại học. Tạo cơ hội cho trẻ khuyết tật được hòa nhập học tập. Tuyên truyền, vận động và có giải pháp hỗ trợ để tất cả học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trong năm học này. Tiếp tục đầu tư cho công tác y tế học đường và phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt các chế độ, chính sách bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên.

1.6. Tập trung các nguồn lực để đảm bảo cho ngày khai giảng đúng theo kế hoạch thời gian năm học 2014 - 2015. Tiếp tục thực hiện thi tuyển vào lớp 10 và thực hiện tốt việc phân luồng sau trung học cơ sở. Tổ chức thực hiện nghiêm, an toàn, đúng quy chế kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi học sinh giỏi.

2. Sở Y tế: Phối hợp với ngành liên quan hướng dẫn các cơ sở giáo dục, nhà trẻ, nhất là các nhà trẻ tư nhân, các hộ giữ trẻ tại gia đình trên địa bàn tỉnh về cách phòng ngừa các dịch bệnh. Thực hiện tốt an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể ở các cơ sở giáo dục công lập, tư thục, đặc biệt ở các nhà trẻ, mẫu giáo.

3. Các cơ quan thông tin đại chúng: Chủ động phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo tăng cường tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục và đào tạo đến tận người dân; vận động phụ huynh có con em trong độ tuổi đi học tham gia “ Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường ”. Giới thiệu những tập thể, cá nhân trong và ngoài ngành có nhiều thành tích đối với sự phát triển bền vững của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh nhà.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để ngành giáo dục và đào tạo hoàn thành nhiệm vụ năm học 2014 - 2015. Huy động tất cả trẻ em đến trường; tổ chức ngày Khai giảng năm học mới trang trọng, ý nghĩa, an toàn và tiết kiệm. Quan tâm đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch đề ra, nhất là các xã nông thôn mới.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long và các tổ chức thành viên phối hợp chính quyền cùng cấp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu12/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2014
Ngày hiệu lực13/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 12/CT-UBND 2014 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014 2015 Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 12/CT-UBND 2014 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014 2015 Vĩnh Long
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu12/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýNguyễn Văn Thanh
        Ngày ban hành13/08/2014
        Ngày hiệu lực13/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 12/CT-UBND 2014 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014 2015 Vĩnh Long

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 12/CT-UBND 2014 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014 2015 Vĩnh Long

           • 13/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực