Chỉ thị 12/CT-UBND

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2015 thực hiện tốt Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 12/CT-UBND 2015 thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP chính sách tinh giản biên chế Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Thành phố Hồ CMinh, ngày 29 tháng 6 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2014/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ

Ngày 20 tháng 11 năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị đnh số 108/2014/NĐ-CP v chính sách tinh gin biên chế và ngày 14 tháng 4 năm 2015 Liên BNội vụ - Bộ Tài chính ban hành Thông tư ln tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC về hưng dn một số điều của Nghị đnh số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính ph về chính sách tinh giản biên chế;

Đ trin khai thực hin tốt Ngh đnh số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 ca Chính ph về chính sách tinh gin biên chế Thông liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2015 của Liên B Nội vụ - Bộ Tài chính; Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu:

1. Thủ trưng c s, ban, ngành, các đơn v sự nghip công lp trc thuộc Thành phố; Ch tịch y ban nhân dân các qun - huyn; Lãnh đo c Tổng Công ty, Công ty Trách nhim hữu hn Một thành viên do Nhà nưc làm chủ sở hữu Công ty cổ phn có vốn góp của Nhà nưc; Ch tịch các Hi đưc giao biên chế ngân sách Thành ph hỗ tr kinh phí đ tr ơng (sau đây gi chung là các cơ quan, tchức, đơn v) n cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính ph về chính sách tinh gin biên chế c văn bn quy đnh của Nhà nưc có ln quan, t chức thực hiện các vic sau đây:

a) Tuyên truyền, phổ biến, quán trit đy đ chính sách tinh gin biên chế quy đnh ti Ngh đnh số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ Thông ln tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2015 ca Liên B Nội v - B Tài chính đến n bộ, công chức, viên chc ngưi lao động thuộc quyn qun lý ca cơ quan, tổ chức, đơn v;

b) Rà soát li tổ chc, bộ máy, đội ngũ n bộ, công chức, viên chức theo hướng tinh gọn, phù hp vi chc năng, nhiệm vụ được giao. Xây dựng đ án tinh giản biên chế ca cơ quan, tổ chức, đơn v mình theo trình t quy đnh ti Điều 15 Nghđịnh số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ trình Chủ tch Ủy ban nhân dân Thành ph phê duyt (thông qua S Nội vụ) chm nht giữa tháng 7 năm 2015; Đ án phi đm bo t l tinh gin biên chế theo quy định ca Ngh quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của B Chính trị.

c) Sau khi Đ án tinh gin biên chế ca cơ quan, đơn v đưc cấp có thm quyn phê duyệt, các cơ quan, đơn v có trách nhim lp danh sách đối tưng tinh gin biên chế và dự toán kinh p thực hin tinh gin biên chế theo đnh kỳ 02 ln/năm (06 tháng/1 lần), rng năm 2015 các cơ quan, đơn vị thực hiện một lần vào tháng 8 năm 2015 và gửi SNội vụ, Sở Tài chính đthm đnh trình cấp có thm quyn xem xét, phê duyệt.

2. Giao Giám đốc S Nội vụ, S Tài chính Bảo him hội Thành phố có trách nhim:

a) Phối hợp ban hành văn bn hưng dn, tp hun vic thực hin chính sách tinh giản biên chế cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Thành phố;

b) S Nội v t chc thm định Đ án tinh gin biên chế ca các cơ quan, t chức, đơn vị, trình Chủ tịch y ban nhân dân Thành phố phê duyt; tchức kim tra, thanh tra theo thẩm quyền vic thực hin Đ án tinh gin biên chế ca cơ quan, đơn v tổng hp báo cáo y ban nhân dân Thành phố, BNội vụ, B Tài chính theo Biểu số 3 Biu số 4 ban hành kèm theo Thông tư ln tch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2015 của Liên BNội vụ - Bộ Tài chính;

c) S Tài chính ch trì, phối hợp cùng S Nội vụ thm đnh dự toán kinh phí thực hin tinh gin biên chế cho các cơ quan, t chức, đơn vị trình y ban nhân dân Thành ph xem xét, phê duyệt d toán bố trí kinh phí thực hin chính sách tinh gin biên chế, hưng dn c đơn v thanh quyết toán kinh phí theo quy đnh; tổng hp dự toán kinh phí thực hin tinh gin biên chế của Thành phố theo đnh kỳ 02 ln/năm (06 tháng/1 lần), riêng năm 2015 thực hiện một ln vào cui năm 2015 trình y ban nhân dân Thành ph báo cáo Bộ Tài chính theo quy đnh.

3. Bảo him xã hội Thành ph có trách nhim rà soát, xác đnh c thể thi gian đóng bo him xã hội (thi gian công tác được tính đóng bo him xã hội, chức danh, tin ơng, tiền công đóng bo him hi) của n b, công chức, viên chức và ngưi lao động thuộc din tinh gin biên chế. n cứ quyết đnh tinh gin biên chế ca y ban nhân dân Thành phố, Bảo him xã hội Thành ph tham gia gii quyết các chế độ chính sách bo him xã hi cho đối tưng tinh gin biên chế theo quy định.

4. Đối vi n bộ, công chc, viên chc người lao động cơ quan Đng, Mt trn T quốc và các đoàn th, t chức chính tr - xã hội Thành phố và qun - huyn thc hin theo chỉ đo ca Thưng trực Thành y.

5. n bộ, công chc phưng, xã, thị trn do Chủ tịch y ban nhân dân qun - huyn trin khai hưng dn, tổ chức thực hiện và tổng hợp đề án, danh sách, dự toán kinh phí thực hiện trình Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Sở Nội vụ và Sở Tài chính) phê duyệt.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tưng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Thành y;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Thường trực UBND Thành phố;
- Văn phòng TU và các Ban của Thành y;
- Các s - ngành Thành ph;
- y ban nhân dân các quận - huyn;
- Các Tổng Công ty; Công ty thuc TP;
- Các Hội thuộc Thành phố;
- VPUB: CPVP;
- Báo Tuổi trẻ, Sài Gòn Giải phóng;
- Các Phòng NCTH, TC, KT-TV;
- Trung tâm Công báo TP;
- Lưu:VT, (VX-VN) H.

CHỦ TỊCH
Hoàng Quân

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu12/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2015
Ngày hiệu lực29/06/2015
Ngày công báo01/08/2015
Số công báoSố 37
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 12/CT-UBND 2015 thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP chính sách tinh giản biên chế Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 12/CT-UBND 2015 thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP chính sách tinh giản biên chế Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu12/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Hoàng Quân
        Ngày ban hành29/06/2015
        Ngày hiệu lực29/06/2015
        Ngày công báo01/08/2015
        Số công báoSố 37
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 12/CT-UBND 2015 thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP chính sách tinh giản biên chế Hồ Chí Minh

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 12/CT-UBND 2015 thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP chính sách tinh giản biên chế Hồ Chí Minh

          • 29/06/2015

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 01/08/2015

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 29/06/2015

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực