Chỉ thị 12/CT-UBND

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2017 về tăng cường trách nhiệm đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Chỉ thị 12/CT-UBND 2017 an toàn phòng cháy chữa cháy nhà ở hộ gia đình Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI NHÀ Ở HỘ GIA ĐÌNH VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KINH DOANH, SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trong thời gian qua, tình hình cháy, n trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh diễn biến theo chiều hướng phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng vngười và tài sn, đặc biệt, trong nhng tháng cuối năm 2016, đầu năm 2017 xảy ra trên 220 vụ cháy nhà ở hộ gia đình, nhà ở kết hợp kinh doanh, sn xuất làm 19 người chết, 20 người bị thương mà nguyên nhân xảy ra cháy chủ yếu là do sơ suất, bất cẩn trong sử dụng thiết bị điện. Trong khi đó, sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện chưa chặt chẽ, trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn v phòng cháy và cha cháy đối với đối tượng này chưa xác định rõ ràng nên chưa có giải pháp phòng ngừa hiệu qu. Trước tình hình đó, ngày 31 tháng 5 năm 2017. Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức Hội nghị nhm đánh giá thực trạng, đ ra gii pháp và trách nhiệm của cơ quan, tchức, hộ gia đình và cá nhân trong công tác đảm bo an toàn phòng cy và chữa cháy đi vi nhà ở hộ gia đình và nhà kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn thành phố.

Nhm nâng cao trách nhiệm và tăng cường các giải pháp phòng ngừa, kiềm chế svụ cháy và hạn chế thiệt hại do cháy, n gây ra trong nhà ở hộ gia đình, nhà kết hợp kinh doanh, sn xut. Ủy ban nhân dân thành phyêu cầu các Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức thực hiện nghiêm túc những nội dung sau:

1. Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm qun lý nhà nước v phòng cháy và cha cháy đối với khu dân cư, cơ sở thuộc phạm vi, thẩm quyền qun lý. Chỉ đạo, phân công Ủy ban nhân dân cp xã, phường, thị trấn phối hợp với các phòng, ban tổ chức thực hiện những biện pháp, gii pháp đảm bo an toàn v phòng cháy và cha cháy đối với nhà hộ gia đình, nhà kết hợp kinh doanh, sản xuất. Chịu trách nhiệm khi để xy ra cháy trên địa bàn quản lý.

Khẩn trương tiến hành công tác điều tra cơ bn, rà soát, nm tình hình để xác định khu vực, địa bàn, tuyến đường, tuyến hm nhiu hộ gia đình và hộ gia đình kết hợp sn xut, kinh doanh tiềm ẩn nguy cơ cháy, n cao đtập trung trin khai thực hiện những giải pháp, phương án phòng ngừa, cũng như gim thiu thiệt hại khi xảy ra cháy, n.

Phi hp Cnh sát Phòng cháy và cha cháy thành ph trin khai những bin pháp ngăn chặn cháy lan đối với những khu vực tập trung nhiều nhà có cấu kiện xây dựng bng vật liệu dễ cháy và hướng dn những nhà hộ gia đình, nhà kết hợp kinh doanh, sản xuất tạo những lối thoát nạn khẩn cấp, trang bị dụng cụ, thiết bị thoát nạn để dự phòng trong trường hợp xảy ra cháy, n: có phương án ứng cứu khi xảy ra cháy, nổ những hộ gia đình có người neo đơn lớn tuổi, người mất khnăng vận động.

Tổ chức tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của chủ hộ gia đình, cá nhân và phổ biến kiến thức, knăng về phòng cháy chữa cháy: tchức kiểm tra, hướng dẫn điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy, thoát nạn, bin pháp, giải pháp phòng ngừa cháy, n trong vic sử dụng điện, sử dụng nguồn la, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh la, sinh nhiệt, điều kiện an toàn trong btrí, sắp xếp hàng hóa, vật dụng tại các hộ gia đình, nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất.

Trước khi cấp phép cho hộ gia đình hoạt động kinh doanh, sn xuất kết hợp với nhà phi tchức kiểm tra, hướng dẫn chhộ gia đình thực hiện những điều kiện đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy; trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn, cứu người cần thiết;.... Qun lý cht chẽ hoạt động cp phép, xử lý nghiêm đối với các công trình qung cáo vi phạm quy định nhằm đm bảo điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy, tổ chức thoát nạn, cứu người và phòng ngừa cháy lan, ngăn tụ khói khi xy ra cháy.

Quan tâm cng cố, kiện toàn lực lượng dân phòng, tổ chức hun luyện, bi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đồng thời btrí nơi làm việc, chốt gác, đầu tư xây dựng bể dự trữ nước cha cháy, lp đt trụ nước chữa cháy trong những khu dân cư hm sâu, thiếu nước và nghiên cứu trang bị các loại phương tiện cha cháy, cu nạn, cứu hộ phù hợp (như: xe chữa cháy mi ni, máy bơm chữa cháy, cưay cm tay, dụng cụ phá dỡ, thiết bị ct kim loại, phá khóa, mt nạ phòng độc,...) để kịp thời xử lý khi xy ra cháy, n.

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện quy chế phối hợp giữa các lực lượng bo vệ dân phố, dân phòng, dân quân tự vệ trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu dân cư. Phối hợp gia các lực lượng này với lực lượng phòng cháy cha cháy cơ sở để huy động được lực lượng, phương tiện của các cơ quan, tchức, doanh nghiệp trên địa bàn tham gia vào công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tăng cường công tác phối hợp, tổ chức thực tập phương án cha cháy và cứu nạn, cứu hộ nhm chđộng ứng phó, thống nhất cơ chế lãnh đạo, chhuy điều hành và phân công nhiệm vụ để x lý kịp thời, hiệu qu khi sự c cháy, nxy ra. Hàng năm, tại mỗi khu dân cư (khu phố) phi tổ chức thực tập phương án cha cháy và cứu nạn, cứu hộ ít nht 01 lần.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận, huyện và xã, phường, thị trấn phải có trách nhiệm tham gia chỉ đạo tchức chữa cháy, cu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu qu v cháy.

2. Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phchịu trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản chỉ đạo trên lĩnh vực quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy ở khu dân cư. Có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức thực hiện những biện pháp, giải pháp đảm bo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất.

Phối hợp Sở Tư pháp, Sở Xây dựng tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định vđiều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy đối với nhà hộ gia đình và nhà ở kết hp kinh doanh, sản xut; tham mưu ban hành các kế hoạch điều tra cơ bản, kế hoạch tổng kiểm tra về an toàn phòng cháy chữa cháy đtriển khai thực hiện trên toàn thành phố.

Chđộng thực hiện công tác rà soát các khu dân cư, nhà hộ gia đình, nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất và cơ scó nguy cơ cháy, nổ cao nm xen cài trong khu dân cư không bảo đm yêu cầu về phòng cháy chữa cháy đặc biệt là các đối tượng quy định tại Điu 63a Luật Phòng cháy và chữa cháy đtăng cường các giải pháp, biện pháp đm bo an toàn phòng cháy chữa cháy.

Phối hợp với Sở Tư pháp, SThông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phbiến, giáo dục pháp luật, kiến thức, ý thức, trách nhiệm v phòng nga cháy, n, những kỹ năng về chữa cháy, thoát nạn, cứu người trong cộng đng, đặc biệt là chhộ gia đình, chủ hộ kinh doanh, người dân sinh sống trong các khu dân cư và học sinh, sinh viên.

Tập trung tham mưu, hướng dẫn xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả trong việc tiếp nhận và xử lý thông tin phn ánh, khiếu nại, tcáo của người dân... để xlý kịp thời những hành vi vi phạm vphòng cháy chữa cháy có nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, n(như: san chiết gas trái phép, sử dụng, chế tạo chất dễ cháy, nổ....).

Tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu: duy trì công tác huấn luyện, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đội ngũ cán bộ, chiến s: tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng tham gia khu dân cư ít nhất mi năm 01 ln.

Phối hợp các s, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện triển khai thực hiện Đề án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố ngang tầm với các nước trong khu vực và Dự án Quy hoạch ngành phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 nhm nâng cao năng lực của lực lượng phòng cháy chữa cháy và xây dựng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy chính quy, tinh nhuệ và ngày càng hiện đại.

3. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn, thanh tra, kim tra, giám sát Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện nhiệm vụ qun nhà nước trong quá trình cấp phép, thi công xây dựng, ci tạo và sử dụng đối với nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp kinh doanh, sn xut: đặc biệt, kiểm tra, giám sát việc đảm bo các điu kiện an toàn về phòng cháy cha cháy và thoát nạn theo các Quy chuẩn, tiêu chun hiện hành khi cấp phép xây dựng, ci tạo công trình. Xlý nghiêm những hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực xây dựng gây nh hưởng trực tiếp đến điu kiện an toàn v phòng cháy chữa cháy, gây cn trthoát nạn.

Ch trì, phi hp Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Ủy ban nhân dân các quận, huyện rà soát những nhà ở hộ gia đình và nhà kết hợp kinh doanh, sn xuất hiện hữu nm trong diện quy hoạch giải tỏa hoặc chỉnh trang đô thị không đảm bo yêu cầu về lối thoát nạn, thoát khói, xây dựng bng vật liệu dễ cháy, ln chiếm không gian, hành lang thoát nạn.... từ đó, tham mưu Ủy ban nhân dân thành ph có chtrương, biện pháp tạm thời chấp thuận việc ci tạo, sửa cha đhạn chế nguy cơ, thiệt hại do cháy, nổ.

4. Sở Tư pháp có trách nhiệm ch trì, phi hp Cnh sát Phòng cháy và cha cháy thành phố nghiên cứu, rà soát những tồn tại bất cập, vướng mc khi thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố kiến nghị, đề xuất sửa đổi, điều chnh, bổ sung cho phù hợp: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phbiến, giáo dục pháp luật v phòng cháy chữa cháy đến mọi tng lớp nhân dân.

5. Sở Công thương chủ trì triển khai thực hiện nghiêm quy định của Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định vkiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện: trong đó, đặc biệt lưu ý kiện toàn đội ngũ Kiểm tra viên điện lực các cp, việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm tra viên điện lực của SCông thương và Kiểm tra viên điện lực của phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các quận, huyện để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra an toàn điện lực trong các khu dân cư.

Tăng cường công tác thanh tra, kim tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh các loại dụng cụ, thiết bị bo vệ, dây dẫn điện, thiết bị tiêu thụ điện,... lưu thông trên thị trường thành phố nhằm ngăn chn hàng gi, hàng nhái, kém chất lượng, gây nguy him cho người sử dụng, không đảm bảo an toàn vphòng cháy chữa cháy. Phi hợp quận, huyn quản lý, kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh các loại hóa cht đặc tính nguy him cháy, ncao, đặc bit là kinh doanh bán lẻ, tàng trữ các loại hóa chất có nguy cơ cháy, ncao (tiền chất thuốc nổ, bình gas mi ni, xăng dầu) trong khu dân cư đchủ động phòng ngừa cháy, ndo sử dụng hoc chế tạo thiết bị, vật liệu gây cháy, n.

6. Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu Ủy ban nhân dân thành ph chỉ đạo, định hướng thông tin cơ sở, thông tin điện tử nhm đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền, vận động xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy cha cháy trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Phối hợp Cnh sát phòng cháy và chữa cháy tchức công tác thông tin liên lạc liên quan đến cháy, n, cứu nạn, cứu hộ và thông tin khn cp khác trên địa bàn thành phố; ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử vào việc nâng cao hiệu qutiếp nhận, xử lý thông tin báo cháy, phục vụ công tác chỉ huy, điều hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm nghiên cứu lồng ghép kiến thức và kỹ năng về phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát nạn, cứu người vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường và các cơ sở giáo dục phù hợp với từng ngành học, cấp học. Thường xuyên phối hợp với Cnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố tổ chức công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong các nhà trường, cơ sở giáo dục.

8. Đài Truyền hình thành phố, Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố và các cơ quan báo, đài khác có trách nhiệm phi hp chặt chẽ với Cnh sát Phòng cháy và cha cháy thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các quy định về phòng cháy cha cháy, nâng cao nhận thức, ý thức phòng ngừa cháy, n, trang bị kỹ năng cha cháy, thoát nạn, cứu người.... bằng nhiều hình thức đa dạng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nghiên cứu nâng cao chất lượng, tăng thời lượng, tần suất các chuyên mục Toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy”, VOV giao thông, xây dựng và đăng ti, phát sóng các chuyên mục, phóng s, tiểu phẩm tuyên truyền, giới thiệu gương người tốt, việc tốt, các mô hình, cách làm hay, hiệu quả về phòng cháy chữa cháy, những vi phạm quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy,... vào những khung giờ vàng, thời đim thuận lợi để người dân thuận tiện theo dõi.

9. Tổng công ty Điện lực thành phố có trách nhiệm tổ chức công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân những thông tin, kiến thức về sử dụng điện an toàn, phòng chống cháy, n: tổ chức thực hiện việc khảo sát, hướng dẫn, tư vấn sử dụng điện an toàn đối với nhà ở hộ gia đình và nhà kết hợp kinh doanh, sn xuất tại các khu dân cư; tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành về phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp kinh doanh, sn xuất để hướng dẫn, đề xuất xử lý những vi phạm điều kiện an toàn về điện; tổ chức ci tạo, nâng cấp hệ thống, mạng lưới điện trong khu dân cư thuộc phạm vi qun lý của Tổng công ty.

Khi ký kết hợp đồng mua, bán điện với chhộ gia đình, người sử dụng điện, trong hp đng cần có điều khon ràng buộc người sử dụng điện phải cam kết sử dụng điện an toàn, phòng chng cháy, ndo điện để có căn cứ ngừng hoặc giảm mức cung cấp điện khi người sử dụng vi phạm.

Phát động Đoàn Thanh niên Tổng công ty phối hợp với Đoàn Thanh niên Cảnh sát Phòng cy và chữa cháy thành phố và các tổ chức đoàn thể địa phương hỗ trợ cải tạo, sửa chữa hệ thống điện trong nhà ở hộ gia đình thuộc diện chính sách, khó khăn.

10. Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH Một thành viên có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ Ủy ban nhân dân các quận, huyện rà soát, xây dựng bnước dự trữ, lp đặt mạng lưới trụ nước phục vụ chữa cháy trong những khu dân cư hẻm sâu, xe chữa cháy khó tiếp cận.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân và Hội Cựu chiến binh thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân tích cực tham gia những hoạt động phòng cháy chữa cháy, giám sát việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy địa phương.

Giao Cảnh sát Phòng cháy và cha cháy thành phố theo dõi, kiểm tra, giám sát và tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện. Giao Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố theo dõi và đưa vào tiêu chí để đánh giá kết quả thi đua, khen thưởng định kỳ đối với các cơ quan, đơn vị.

Yêu cầu Lãnh đạo các Sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP;
- Các sở, ban, ngành thành phố;
- Ban Thi đua - Khen th
ưởng thành phố;
- Đài Truyền hình thành phố;
- Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố;
- Tổng Công ty Điện lực TP;
- Tổng C
ông ty cấp nước Sài Gòn;
- Ủy ban nhân d
ân quận, huyện;
- VPUB: CVP, các PVP;
- Phòng NCPC;
- Lưu: VT, (N
C/Di) 150

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Cách Mạng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu12/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/09/2017
Ngày hiệu lực11/09/2017
Ngày công báo01/12/2017
Số công báoTừ số 112 đến số 113
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 12/CT-UBND 2017 an toàn phòng cháy chữa cháy nhà ở hộ gia đình Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 12/CT-UBND 2017 an toàn phòng cháy chữa cháy nhà ở hộ gia đình Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu12/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHuỳnh Cách Mạng
        Ngày ban hành11/09/2017
        Ngày hiệu lực11/09/2017
        Ngày công báo01/12/2017
        Số công báoTừ số 112 đến số 113
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 12/CT-UBND 2017 an toàn phòng cháy chữa cháy nhà ở hộ gia đình Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 12/CT-UBND 2017 an toàn phòng cháy chữa cháy nhà ở hộ gia đình Hồ Chí Minh

           • 11/09/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/12/2017

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/09/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực