Chỉ thị 12/CT-UBND

Chỉ thị 12/CT-UBND về nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp 6 tháng cuối năm, đảm bảo hoàn thành vượt mức mục tiêu phát triển doanh nghiệp năm 2017 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 12/CT-UBND 2017 đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp vượt mức mục tiêu Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Thanh Hoá, ngày 13 tháng 7 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP 6 THÁNG CUỐI NĂM, ĐẢM BẢO HOÀN THÀNH VƯỢT MỨC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NĂM 2017

Trong nhng tháng đầu năm 2017, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng bất lợi đến thực hiện mục tiêu thành lập mới doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; song, các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng, tập trung chỉ đạo thực hiện mục tiêu phát triển doanh nghiệp, trong 6 tháng đu năm 2017 toàn tỉnh đã thành lập mới 1.196 doanh nghiệp, tăng 68% so với cùng kỳ, đạt cao nhất từ trước tới nay và xếp thứ 7 cả nước về số doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng đầu năm; tổng số vốn điều lệ đăng ký của các doanh nghiệp mới thành lập đạt 7.386 tỷ đồng, tăng 41,3% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp thành lập mới còn thấp so với kế hoạch đề ra (mới đạt 40%), trong đó có nhiều huyện đạt rất thấp (dưới 35%). Đđảm bảo hoàn thành mục tiêu thành lập mới doanh nghiệp năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, phải tập trung lãnh đạo, chđạo tiếp tục tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển doanh nghiệp đã đề ra từ đầu năm; đồng thời, tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tuyên truyền, động viên, khuyến khích những người có tiềm năng thành lập doanh nghiệp, nhất là đội ngũ thanh niên, sinh viên được đào tạo bài bản thay đổi quan niệm học đlàm công chức, viên chức nhà nước sang học để khẳng định mình, phát huy khả năng của mình trên các lĩnh vực công tác, trong đó phát triển doanh nghiệp là lĩnh vực còn nhiều dư địa để phát triển. Tích cực vận động các hộ kinh doanh có doanh thu lớn, sử dụng nhiều lao động, đủ điều kiện để chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa, các cơ quan thông tin đại chúng phải xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về phát triển doanh nghiệp, tạo phong trào khởi nghiệp sâu rộng trên địa bàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành mục tiêu thành lập 3.000 doanh nghiệp trong năm 2017.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan, tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 14/4/2017 về đào tạo khởi sự doanh nghiệp và bồi dưỡng doanh nhân năm 2017, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng các quy định hiện hành của pháp luật; trong năm 2017, trên địa bàn mỗi huyện, thị xã, thành phố phải tổ chức được tối thiểu 01 lớp đào tạo khởi sdoanh nghiệp.

3. Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, thực hiện rà soát các hộ kinh doanh cá thể có đủ điều kiện phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, chỉ đạo Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ kinh doanh cá thể hoàn thành các hồ sơ, thủ tục về thuế để chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp đảm bảo đúng quy định hiện hành của pháp luật; cung cấp đầy đủ thông tin về các chính sách thuế, hỗ trợ thực hiện báo cáo tài chính, chế độ kế toán, kê khai nộp thuế đối với các doanh nghiệp mới thành lập.

4. Đề nghị Tỉnh đoàn Thanh Hóa chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan để tổ chức cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp” trong đoàn viên, thanh niên, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm báo cáo Ban Thường vụ Huyện, Thị, Thành ủy chỉ đạo tổ chức các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn và xây dựng kế hoạch cụ thể đtriển khai thực hiện nhằm nâng cao nhận thức, ý thức phát triển doanh nghiệp để khởi nghiệp, trở thành phong trào sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên.

5. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp và các chđạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và giải quyết các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố hàng tháng phải tổ chức giao ban với các doanh nghiệp để lắng nghe ý kiến và trực tiếp lãnh đạo giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền; đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết nhng vấn đề vượt thẩm quyền.

6. Về lãnh đạo, chỉ đạo

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện, Thị, Thành Ủy ban hành chỉ thị về các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp những tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển doanh nghiệp năm 2017, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố phải quan tâm đến việc thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động của các hội, hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn do mình quản lý, đảm bảo thực hiện tốt vai trò người đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và làm cầu nối của cộng đồng doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm cá nhân trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu không hoàn thành mục tiêu thành lập mới doanh nghiệp năm 2017 trên địa bàn.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tổng hợp tình hình thực hiện mục tiêu thành lập mới doanh nghiệp của các huyện, thị xã, thành phố, báo cáo UBND tỉnh tại các phiên họp thường kỳ; chủ động tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị; phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, kịp thời giải quyết nhng khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp theo thẩm quyền; báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Mặt
trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tnh;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh;
- Các Huyện, Thị, Thành ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, T
HKH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu12/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2017
Ngày hiệu lực13/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 12/CT-UBND 2017 đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp vượt mức mục tiêu Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 12/CT-UBND 2017 đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp vượt mức mục tiêu Thanh Hóa
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu12/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Đình Xứng
        Ngày ban hành13/07/2017
        Ngày hiệu lực13/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 12/CT-UBND 2017 đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp vượt mức mục tiêu Thanh Hóa

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 12/CT-UBND 2017 đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp vượt mức mục tiêu Thanh Hóa

             • 13/07/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 13/07/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực