Chỉ thị 12/CT-UBND

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2017 về tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của thành phố Cần Thơ

Nội dung toàn văn Chỉ thị 12/CT-UBND 2017 tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 10 tháng 11 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ TIẾP TỤC CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ, KINH DOANH VÀ NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (PCI) CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Tiếp tục thực hiện mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thành phố, tăng cường hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 Hội nghị Ban chấp hành TW Đảng khóa XII, Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2017, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ và kết quả sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 09 tháng 7 năm 2012 của Thành ủy “Về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của thành phố Cần Thơ”, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng sở, ban, ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện đẩy mạnh triển khai các giải pháp đạt mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thành phố trong giai đoạn 2017 - 2020, trong đó tập trung các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như sau:

1. Quán triệt thực hiện và đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU của Thành ủy, gắn với thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 Hội nghị Ban chấp hành TW Đảng khóa XII, Nghị quyết số 19-2017/NQ- CP ngày 06 tháng 02 năm 2017, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách thủ tục hành chính, đối thoại, tiếp nhận, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư,... hoàn thành các mục tiêu theo kế hoạch.

2. Duy trì nghiêm túc bố trí lịch làm việc của các Thủ trưởng sở, ban ngành thành phố, nhất là Thủ trưởng cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Thuế, Hải quan, Bảo Hiểm xã hội, Điện lực Cần Thơ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện vào sáng thứ Hai hàng tuần tại cơ quan để tiếp xúc và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, cũng như tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp và các nhà đầu tư.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ môi trường pháp lý, khởi sự doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, ổn định gắn với đổi mới sáng tạo, đảm bảo mục tiêu đạt 13.800 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố vào năm 2020.

b) Khẩn trương hoàn thành danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 - 2020; đề xuất giải pháp gắn kết, thúc đẩy doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), doanh nghiệp ngoài nhà nước hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tham gia vào chuỗi giá trị trong nước và quốc tế.

c) Phát huy hiệu quả hoạt động Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Cần Thơ trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đến cộng đồng doanh nghiệp các chủ trương, chính sách, mục tiêu, quan điểm của Nhà nước, Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố về hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của thành phố và tạo lập hệ sinh thái khởi nghiệp.

4. Sở Công Thương:

Tăng cường triển khai các chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển thị trường bán lẻ, xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và các sản phẩm xuất khẩu để tạo kết nối doanh nghiệp tìm kiếm thông tin khi cần đầu tư máy móc, thiết bị sản xuất hiện đại; xây dựng các chính sách hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại và hỗ trợ chi phí cho các doanh nghiệp khi tham gia vào các chương trình kết nối doanh nghiệp quốc tế, hội chợ trong nước và quốc tế.

5. Sở Khoa học và Công nghệ:

Đẩy mạnh việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, tăng cường thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học công nghệ thông qua việc triển khai các chương trình khoa học và công nghệ; tập trung hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý nhà nước về mã số mã vạch đáp ứng với yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; phổ biến tuyên truyền về mã số mã vạch nhằm nâng cao nhận thức người sử dụng.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Rà soát, đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, phương pháp định giá đất và khả năng tiếp cận đất đai cho doanh nghiệp nhỏ và vừ a. Nghiên cứu, đề xuất chính sách mang tính đột phá trong việc tạo quỹ đất cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất.

7. Sở Thông tin và Truyền thông:

Định hướng cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền công tác hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan có văn bản chỉ đạo hoạt động của cơ quan báo chí theo tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp; xử lý nghiêm tình trạng nhũng nhiễu, gây sức ép đối với doanh nghiệp.

8. Sở Tư pháp:

Tập trung nâng cao chất lượng công tác thẩm định và kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo việc ban hành các văn bản đúng thủ tục, thực sự cần thiết, hợp lý, minh bạch và khả thi.

9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường; công bố công khai quy hoạch du lịch để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển du lịch.

10. Sở Xây dựng:

Khẩn trương đề xuất, kiến nghị sửa đổi các quy định về cấp phép xây dựng và các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động quản lý xây dựng, góp phần giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính theo yêu cầu của Nghị quyết số 35/NQ-CP năm 2016, Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP năm 2017 của Chính phủ và Nghị quyết số 11-NQ/TU năm 2012 của Thành ủy; sớm triển khai cấp giấy phép xây dựng qua môi trường mạng.

11. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ triễn lãm:

Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, đặc biệt tham mưu hiệu quả đối thoại giữa Chính quyền thành phố và doanh nghiệp theo các chủ đề ít nhất 02 lần/năm để kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn và kiến nghị của doanh nghiệp.

12. Công an thành phố:

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính quy định về an ninh, trật tự; chủ động trong công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh để doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển. Chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tại các doanh nghiệp chỉ được thực hiện trong trường hợp thực sự cần thiết và phải có quyết định của Thủ trưởng cơ quan công an có thẩm quyền theo quy định. Phối hợp chặt chẽ, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại, trốn thuế, vi phạm pháp luật về môi trường,... góp phần tạo môi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng.

13. Cục Thuế thành phố:

Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan vận động, khuyến khích chuyển đổi khoảng 10% hộ kinh doanh cá thể lên hoạt động theo các loại hình doanh nghiệp. Rà soát, xem xét giới thiệu các đại lý thuế có uy tín hỗ trợ báo cáo thuế không thu phí dịch vụ trong năm đầu tiên cho các doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể. Đề xuất thực hiện miễn thuế môn bài, tư vấn, hướng dẫn miễn phí các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quản lý chặt chẽ, thu thuế đúng, đủ, kịp thời đối với hộ kinh doanh lớn; chống thất thu; nghiên cứu, đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền về các chính sách thuế và chế độ kế toán đơn giản, phù hợp với doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể. Tăng cường việc sử dụng hóa đơn, chứng từ điện tử cơ bản thực hiện trong năm 2018 đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Thực hiện rà soát các khoản phí có liên quan trực tiếp đến chi phí của doanh nghiệp để xem xét giảm mức phí, chi phí đầu vào cho doanh nghiệp.

14. Cục Hải quan thành phố:

Thực hiện đổi mới phương thức kiểm tra chuyên ngành theo nguyên tắc quản lý rủi ro; áp dụng chế độ ưu tiên trong kiểm tra; chuyển thời điểm kiểm tra chuyên ngành về chất lượng hàng hóa đang trong giai đoạn thông quan sang kiểm tra sau thông quan theo quy định. Tăng cường việc công nhận kết quả kiểm tra theo thỏa thuận; đảm bảo tỷ lệ hàng hóa xuất nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành ở mức không quá 20% so với tổng số lô hàng xuất nhập khẩu, tương đương các đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam.

15. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Cần Thơ:

Chỉ đạo các ngân hàng thương mại đẩy mạnh triển khai thực hiện Quyết định số 813/QĐ-NHNN ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch; tăng cường thực hiện hiệu quả Chương trình kết nối doanh nghiệp - ngân hàng.

16. Tổ chức thực hiện:

a) Thủ trưởng sở, Ban ngành, tổ chức thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị này; định kỳ 06 tháng báo cáo kết quả thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

b) Đề nghị các cấp ủy Đảng, HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các đoàn thể, đoàn viên, hội viên,... phối hợp, tuyên truyền thực hiện hiệu quả các hoạt động cải thiện môi trường đầu tư của thành phố.

c) Đề nghị Thủ trưởng cơ quan Trung ương trên địa bàn quan tâm chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan liên quan có kiến nghị, đề xuất về các giải pháp đột phá, khả thi, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của thành phố Cần Thơ./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Thành Thống

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu12/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/11/2017
Ngày hiệu lực10/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 12/CT-UBND 2017 tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 12/CT-UBND 2017 tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh Cần Thơ
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu12/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýVõ Thành Thống
        Ngày ban hành10/11/2017
        Ngày hiệu lực10/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 12/CT-UBND 2017 tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh Cần Thơ

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 12/CT-UBND 2017 tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh Cần Thơ

           • 10/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực