Chỉ thị 12/CT-UBND

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2018 về đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 12/CT-UBND 2018 nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 5 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH, NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ VÀ CÔNG TÁC DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN

Trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương và các doanh nghiệp trên địa bàn từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên quan tâm triển khai thực hiện, được nhân dân đồng tình hưởng ứng và đã đạt được những kết quả khả quan, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyền làm chủ của nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân tham gia quản lý, giám sát hoạt động đối với các cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp, từng bước khắc phục hiện tượng sách nhiễu, quan liêu, mt dân chủ. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã tác động tích cực đến việc sửa đổi lề lối, tác phong, tinh thần, thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp theo hướng dân chủ, công khai hóa, phục vụ ngày càng tốt hơn; góp phần mang lại hiệu quả thiết thực trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, chỉnh trang đô thị, xây dựng đời sống văn hóa ở công sở, khu dân cư.

Công tác dân vận chính quyền cũng đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai, thực hiện tốt như: Tập hợp vận động quần chúng nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh vào cuộc sống, góp phần xây dựng, tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và công tác dân vận chính quyền ở xã, phường, thị trấn và trong hoạt động cơ quan, doanh nghiệp vẫn còn một số hạn chế, yếu kém, như: Công tác triển khai, tuyên truyền thực hiện một số chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước chưa kịp thời; các văn bản về quy chế dân chủ chưa được quan tâm đúng mức, hình thức tuyên truyền chưa đa dạng, phong phú; một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở, nhất là lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị; tình trạng mất dân chủ, dân chủ hình thức vẫn còn xảy ra; tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa cao, vẫn còn hiện lượng nhũng nhiễu, gây phiền hà với nhân dân trong thực thi công vụ và thực hiện nhiệm vụ; công tác kiểm tra, giám sát ở một số đơn vị chưa được quan tâm thực hiện đúng mức; chưa thường xuyên rà soát, bổ sung, điều chỉnh các quy chế, quy định cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, cơ quan, đơn vị; báo cáo việc triển khai, thực hiện quy chế dân chủ, công tác dân vận chính quyền của một số cơ quan, đơn vị, chưa thường xuyên, kịp thời, nội dung báo cáo còn chung chung, chưa cụ thể.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém; tiếp tục thực hiện tốt hơn Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện tốt Kế hoạch số 28-KH/BCĐ ngày 07/02/2018 của Ban chỉ đạo tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018 và những năm tiếp theo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật các quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thể chế, cụ thể hóa các quy định như: Pháp lệnh số 34/2007/UBTVQH ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với thực hiện nghiêm túc Quy định số 4054-QĐ/TU ngày 24/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp thu góp ýxây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội cùng cấp và nhân dân"; đồng thời gắn thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp và triển khai các nội dung công tác theo chủ đề “Năm dân vận chính quyền”; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; chỉ đạo của Tỉnh ủy về Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, ý thức chính trị, quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó cần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu.

Tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 01/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 06/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

b) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 16/11/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy dân chủ tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ đảng viên và tổ chức thực hiện quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh Quảng Ngãi (ban hành theo Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của UBND tỉnh) và chủ trương không dùng bia, rượu trong buổi trưa của các ngày làm việc (theo Chỉ thị s31-CT/TU ngày 13/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy); gắn thực hiện dân chủ ở cơ sở với cải cách thủ tục hành chính, thường xuyên rà soát, loại bỏ hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; thực hiện tốt việc công khai minh bạch về tài chính, chế độ chính sách, công tác cán bộ; hình thức công khai phong phú, đa dạng và linh hoạt phù hợp với tình hình của cơ quan, đơn vị đảm bảo tất cả các thông tin đều đến được với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Thường xuyên rà soát quy chế tổ chức, hoạt động quy chế làm việc, các quy chế, quy định khác có liên quan để ban hành, sửa đổi, bổ sung theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, thực hiện tốt các nội dung, hình thức công khai theo đúng quy định tại Quyết định số 05/2014/QĐ-TTg ngày 15/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến và giám sát.

c) Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước gắn thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với công tác dân vận của chính quyền và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; phối hợp thực hiện tốt Chương trình chung sức xây dựng nông thôn mới. Định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; biểu dương, khen thưởng những cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tiếp tục thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH ngày 06/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; tập trung giám sát thực hiện dân chủ ở cơ sở, các nội dung chính quyền phải công khai cho dân biết theo quy định về các Quy hoạch, Chủ trương thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư, xây dựng cơ sở hạ tầng, phương án điều chỉnh, quy hoạch khu dân cư, các quỹ vận động nhân dân đóng góp; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, hiệu quả những bức xúc chính đáng của nhân dân; tăng cường đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân. Hình thức công khai phải phong phú, đa dạng và địa điểm công khai phải thuận tiện cho người dân theo dõi, tránh tình trạng niêm yết công khai các văn bản đã hết hiệu lực.

3. Sở Tài chính rà soát, sửa đổi bổ sung những bất cập, vướng mắc trong các quy định về công khai dân chủ trong lĩnh vực tài chính ở các cơ quan, đơn vị; phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hướng dẫn nội dung công khai việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, khoản đầu tư, tài trợ theo chương trình, dự án đối với xã, phường, thị trấn; các khoản huy động nhân dân đóng góp.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn hướng dẫn các xóm, thôn, bản, tổ dân phố rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động, hương ước, quy ước cho phù hợp với thực tế và quy định pháp luật.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại các doanh nghiệp theo Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ.

6. Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ sơ kết, tổng kết báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

7. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố định kỳ sơ kết, tổng kết báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Quy chế dân chủ, gắn với công tác dân vận chính quyền 06 tháng và hàng năm về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ); báo cáo 06 tháng đầu năm gửi trước ngày 15/6, báo cáo năm gửi trước ngày 15/11 hàng năm.

Giao Sở Nội vụ làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và nội dung Kế hoạch số 28-KH/BCĐ ngày 07/02/2018 của Ban chỉ đạo tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- BCĐ thực hiện QCDC Tỉnh ủy;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP(NC), KGVX, CBTH;
- Lưu: VT, NC,
Vi218.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu12/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/2018
Ngày hiệu lực14/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 12/CT-UBND 2018 nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 12/CT-UBND 2018 nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Quảng Ngãi
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu12/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýTrần Ngọc Căng
        Ngày ban hành14/05/2018
        Ngày hiệu lực14/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 12/CT-UBND 2018 nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Quảng Ngãi

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 12/CT-UBND 2018 nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Quảng Ngãi

           • 14/05/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/05/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực