Chỉ thị 12/CT-UBND

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2018 về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Chỉ thị 12/CT-UBND 2018 tăng cường công tác quản lý đất đai quy hoạch xây dựng Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Khánh Hòa, ngày 20 tháng 4 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH, TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, QUY HOẠCH XÂY DỰNG, TRẬT TỰ XÂY DỰNG, HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực về quản lý đất đai, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, hoạt động kinh doanh bất động sản, v.v.. trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, thực tế hiện nay việc thực thi pháp luật vẫn còn nhiều tồn tại, bộc lộ một số hạn chế như: Tình trạng vi phạm trật tự xây dựng vẫn xảy ra; nhiều công trình và nhà ở riêng lẻ xây dựng không giấy phép, sai giấy phép, sai quy hoạch được duyệt; tình hình lấn chiếm đất công, một số nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng, đất nông nghiệp; chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định pháp luật, gây nên tình trạng giá đất tăng cao trong một thời gian ngắn; việc giám sát sử dụng đất tại các dự án công trình còn lỏng lẻo; một số nhà đầu tư, các sàn giao dịch chưa thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh bất động sản, gây khó khăn trong công tác quản lý, tiềm ẩn những nguy cơ, rủi ro ảnh hưởng đến thị trường bất động sản; tổ chức huy động vốn, mua bán nhà ở hình thành trong tương lai khi chưa đủ điều kiện theo quy định.

Tình hình trên đang diễn ra phức tạp tại một số địa phương như khu vực Vân Phong, vịnh Nha Trang, Tây Nha Trang, Sân bay Nha Trang, khu vực Diên Khánh giáp ranh với thành phố Nha Trang,...

Để chấn chỉnh và khắc phục các tồn tại nêu trên, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, hoạt động kinh doanh bất động sản, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Thủ trưởng các sở, ban, ngành; các Ban Quản lý dự án thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện); các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện nghiêm một số công việc sau:

I. Về công tác quản lý đất đai

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn pháp luật về đất đai, nâng cao ý thức, nhận thức của cộng đồng về chấp hành pháp luật đất đai.

- Thực hiện công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định. Thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng thẩm quyền và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã) tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai; kiểm tra, rà soát tình hình quản lý sử dụng đất, xử lý những trường hợp cho thuê lại, sử dụng đất không đúng mục đích, sang nhượng đất cho các đối tượng không có nhu cầu sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối, sang nhượng đất mà không đăng ký biến động đất đai theo quy định.

- Xử lý nghiêm việc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất và xây dựng các công trình trái phép trên đất nông nghiệp; việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng, đất nông nghiệp không đúng đối tượng, trình tự thủ tục theo quy định. Kiên quyết thu hồi những trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, những trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng, đất nông nghiệp không đúng đối tượng.

- Tăng cường công tác thanh kiểm tra việc quản lý sử dụng đất đai, xử lý dứt điểm các vi phạm theo quy định pháp luật.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý đất đai trên địa bàn, xử lý nghiêm chính quyền ở những nơi buông lỏng quản lý đất đai, để phát sinh tình trạng lấn chiếm đất đai, tự ý chuyển mục đích, giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái quy định, chiếm đất hành lang công trình giao thông, thủy lợi, xây dựng nhà ở, các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp,...

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường lập đoàn thanh tra việc sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các khu vực đặc khu Bắc Vân Phong, huyện Vạn Ninh, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý nghiêm những vi phạm, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong Quý III/2018.

3. Các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân cấp huyện để quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất đai.

II. Về công tác quản lý quy hoạch xây dựng

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn pháp luật trong hoạt động xây dựng, nâng cao ý thức, nhận thức của cộng đồng về chấp hành pháp luật về quản lý quy hoạch xây dựng.

- Tập trung rà soát, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt đã quá hạn, không còn phù hợp.

- Tổ chức công bố công khai các đồ án quy hoạch đã phê duyệt được giao quản lý để người dân biết thực hiện và giám sát; cung cấp thông tin về quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt khi các cơ quan có liên quan hoặc chủ đầu tư có yêu cầu.

- Chịu trách nhiệm về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc, Ủy ban nhân dân cấp xã thường xuyên kiểm tra việc xây dựng trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm. Kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, để xảy ra vi phạm mà không xử lý hoặc không đề xuất xử lý kịp thời các vi phạm theo phân cấp quản lý và quy định của pháp luật.

2. Sở Xây dựng

a) Phối hợp với các địa phương thực hiện nghiêm việc công bố, công khai các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt, đặc biệt là các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng.

b) Rà soát các văn bản, quy định trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản lý quy hoạch đô thị, cấp giấy phép xây dựng để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

III. Về công tác quản lý trật tự xây dựng

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tăng cường đôn đốc, chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thường xuyên kiểm tra tình hình trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn; ban hành kịp thời Quyết định đình chỉ thi công xây dựng, Quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng, áp dụng biện pháp ngăn chặn theo thẩm quyền; tổ chức thực hiện nghiêm việc cưỡng chế phá dỡ những công trình vi phạm theo quy định.

Tập trung chỉ đạo và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng đô thị, khắc phục tình trạng xử phạt nhiều lần nhưng vẫn để tồn tại, đồng thời xử lý nghiêm và kiên quyết thực hiện phá dỡ công trình vi phạm theo quy định.

Quy định trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý xây dựng trên địa bàn; kiên quyết thực hiện kiểm điểm, kỷ luật các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cấp giấy phép xây dựng sai với quy định, để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng mà không xử lý hoặc không xử lý kịp thời; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc không phát hiện, xử lý nghiêm và kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn do mình quản lý.

2. Sở Xây dựng

Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn theo phân cấp quản lý và quy định của pháp luật. Trước mắt, tập trung chỉ đạo, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng.

Chỉ đạo Thanh tra xây dựng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý, ngăn chặn hiệu quả các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. Đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm, các trường hợp cố tình vi phạm, phải kiên quyết yêu cầu tháo dỡ, hoặc cưỡng chế tháo dỡ theo quy định tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

IV. Về công tác quản lý hoạt động kinh doanh và thị trường bất động sản

Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 94/TB-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2018; chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại Công văn số 724/BXD-QLN ngày 06 tháng 4 năm 2018 về việc kiểm soát tình hình giá đất nền tăng mạnh trong thời gian ngắn trên địa bàn tỉnh và thực hiện đúng chức năng quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn; tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Cụ thể:

1. Sở Xây dựng

a) Chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức kiểm tra, rà soát việc kinh doanh bất động sản tại các dự án bất động sản, việc hoạt động môi giới bất động sản tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ bất động sản xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

b) Triển khai các biện pháp cần thiết để ổn định thị trường bất động sản, trong đó chú trọng việc công khai thông tin các đồ án quy hoạch được duyệt, chương trình, kế hoạch phát triển hệ thống đô thị, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh; các dự án đầu tư xây dựng nhà ở đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, chuyển nhượng đất nền đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở; danh sách người được Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; danh sách các sàn giao dịch bất động sản; danh sách các chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị chậm tiến độ; danh sách các dự án đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận kết quả nghiệm thu chất lượng công trình trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng để người dân mua nhà ở biết, minh bạch thông tin thị trường, ngăn chặn các hiện tượng đầu cơ tăng giá bất động sản.

c) Thường xuyên cập nhật hệ thống thông tin, chế độ báo cáo tình hình kinh doanh bất động sản để nắm bắt diễn biến của thị trường, từ đó kịp thời phát hiện, tham mưu các giải pháp ngăn chặn hiện tượng đầu cơ bất động sản, nhằm tránh xảy ra tình trạng sốt nóng giá đất nền, bong bóng bất động sản.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Phối hợp chặt chẽ, cung cấp thông tin để phục vụ việc kiểm tra hoạt động kinh doanh bất động sản tại các dự án, hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản trên địa bàn tỉnh đối với các dự án bất động sản (nhất là bất động sản du lịch), danh sách các tổ chức kinh doanh dịch vụ bất động sản đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh.

b) Công khai thông tin danh sách các chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị chậm tiến độ trên Trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

c) Kiểm soát chặt chẽ công tác trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép đầu tư mới các dự án bất động sản đảm bảo tuân thủ pháp luật, hiệu quả đầu tư.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Kiểm soát chặt chẽ việc giao đất cho các dự án đầu tư mới đối với dự án bất động sản, các dự án khu du lịch, nghỉ dưỡng, đảm bảo tuân thủ pháp luật.

b) Công khai danh sách các dự án chủ đầu tư đã thế chấp ngân hàng; công khai danh sách chủ đầu tư có sai phạm về đất đai; các dự án chưa nộp tiền sử dụng đất; các chủ đầu tư chậm trễ trong việc làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho người dân.

4. Sở Tư pháp

Định kỳ hàng quý cung cấp cho Sở Xây dựng số lượng bất động sản đã giao dịch qua các phòng công chứng, lập vi bằng trên địa bàn tỉnh (ghi rõ số lượng, địa chỉ của bất động sản giao dịch, những giao dịch có yếu tố nước ngoài).

5. Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa

Yêu cầu các ngân hàng trên địa bàn tỉnh báo cáo danh sách các dự án bất động sản thực hiện bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản; tổng hợp và công khai danh sách này trên Trang thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa và gửi về Sở Xây dựng để theo dõi.

6. Cục Thuế tỉnh

a) Tiếp tục công khai các dự án bất động sản nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất quá 90 ngày trên Trang thông tin điện tử của Cục Thuế tỉnh.

b) Phối hợp chặt chẽ, cung cấp cho Sở Xây dựng danh sách, thông tin về các lô đất, bất động sản thuộc các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh mà chủ đầu tư nộp thuế do phát sinh giao dịch bất động sản hoặc khách hàng nộp thuế thu nhập cá nhân do giao dịch, chuyển nhượng bất động sản cho tổ chức, cá nhân khác.

7. Cục Thống kê tỉnh

a) Định kỳ công bố công khai chỉ số giá thị trường bất động sản tỉnh trên Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê để bình ổn thị trường.

b) Có văn bản cung cấp cho Sở Xây dựng hồ sơ, thông tin về chỉ số giá thị trường bất động sản tỉnh để báo cáo Bộ Xây dựng để đưa lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

8. Ủy ban nhân dân cấp huyện, các sở, ngành có liên quan và các Ban Quản lý thuộc tỉnh

a) Tổ chức công bố công khai các đồ án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt để người dân biết thực hiện, giám sát và tố giác hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng, nhất là hành vi mua bán, sang nhượng đất đai, nhà ở (cho người nước ngoài) bất hợp pháp, xây dựng trái phép.

b) Chủ động nắm tình hình triển khai xây dựng và kinh doanh của các dự án bất động sản trên địa bàn, kịp thời báo cáo Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh các dự án chậm triển khai, để đất hoang hóa, không phù hợp với nhu cầu thị trường; kinh doanh bất động sản, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật.

c) Phối hợp, giúp đỡ, đôn đốc chủ đầu tư dự án đầu tư doanh nghiệp trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, về đầu tư hạ tầng kỹ thuật để sớm hoàn thành các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn quản lý.

9. Các tổ chức, doanh nghiệp, các chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, nhà ở, dự án kinh doanh bất động sản

Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng khu đô thị, nhà ở, kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan trong quá trình triển khai và kinh doanh tại dự án bất động sản:

- Ký hợp đồng với các sàn giao dịch bất động sản, đơn vị tư vấn bán hàng khi đủ điều kiện huy động vốn, đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định. Chỉ được phép tổ chức huy động vốn, mở bán nhà ở hình thành trong tương lai khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và có thông báo đủ điều kiện được huy động vốn, được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai của Sở Xây dựng.

- Thực hiện việc bảo lãnh huy động vốn, thanh toán trong mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định; sử dụng nguồn vốn đã huy động vào đúng mục đích xây dựng nhà ở tại dự án; nghiêm cấm chủ đầu tư huy động vượt quá số tiền mua, thuê mua nhà ở được ứng trước của khách hàng theo quy định pháp luật.

- Có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về dự án (vị trí, quy mô, thiết kế, hình ảnh, phối cảnh tổng thể,...), tiến độ đầu tư xây dựng.

- Định kỳ có trách nhiệm báo cáo về Sở Xây dựng theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

V. Chế độ báo cáo

Định kỳ hàng tháng, quý, năm và đột xuất theo yêu cầu, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao Ủy ban nhân dân cấp huyện, các sở, ngành có liên quan và các Ban Quản lý thuộc tỉnh thực hiện tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở quản lý chuyên ngành theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các Ban Quản lý dự án thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nội dung Chỉ thị này. Trường hợp có khó khăn vướng mắc, báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, chỉ đạo kịp thời./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu12/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/04/2018
Ngày hiệu lực20/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 12/CT-UBND 2018 tăng cường công tác quản lý đất đai quy hoạch xây dựng Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 12/CT-UBND 2018 tăng cường công tác quản lý đất đai quy hoạch xây dựng Khánh Hòa
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu12/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýLê Đức Vinh
        Ngày ban hành20/04/2018
        Ngày hiệu lực20/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 12/CT-UBND 2018 tăng cường công tác quản lý đất đai quy hoạch xây dựng Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 12/CT-UBND 2018 tăng cường công tác quản lý đất đai quy hoạch xây dựng Khánh Hòa

           • 20/04/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/04/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực