Chỉ thị 12/CT-UBND

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác quản lý nhà nước ở lĩnh vực văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Chỉ thị 12/CT-UBND 2019 công tác quản lý nhà nước ở lĩnh vực văn hóa tỉnh Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Thái Bình, ngày 27 tháng 6 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC Ở MỘT SỐ LĨNH VỰC VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn tỉnh đã được cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, như: việc tổ chức ăn uống lãng phí, kéo dài nhiều ngày, mời nhiều khách; dựng rạp xuống lòng đường, sử dụng loa đài công suất lớn, vi phạm trật tự an toàn giao thông vẫn còn diễn ra ở một số đám cưới, đám tang; việc đốt nhiều đồ mã, rắc rải vàng mã và tiền trên đường đưa tang, xây dựng lăng, mộ phô trương, không theo quy định. Cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo trong quản lý di tích; thiếu chủ động trong việc huy động các nguồn lực xã hội hóa để tu bổ, tôn tạo di tích; còn trông chờ, ỷ lại vào ngân sách Nhà nước. Công tác tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời một số nơi còn làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và an toàn giao thông, chưa tuân thủ theo quy hoạch tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời tỉnh Thái Bình đến năm 2010, tầm nhìn 2030 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-TU ngày 30/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; để chấn chỉnh tình trạng trên, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về văn hóa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:

Tiếp tục chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội gắn với việc xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, cộng đồng, xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, lối sống, nếp sống tốt đẹp, ngăn chặn đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực trái với thuần phong mỹ tục. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành kỷ luật, kỷ cương, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống phô trương, hình thức, không lạm dụng công quỹ, phương tiện, tài sản công phục vụ mục đích cá nhân. Không đi lễ hội, dự tiệc cưới trong giờ hành chính. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 09/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc không uống rượu bia trước giờ làm việc buổi sáng, trong giờ làm việc, tại nơi làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực ở cơ quan, đơn vị và không uống rượu bia trước khi lái xe.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, thống kê hiện trạng, mức độ xuống cấp của các di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh để có kế hoạch bố trí nguồn lực tu sửa, tôn tạo; tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích; bảo tồn giữ gìn tối đa yếu tố gốc của di tích, không làm sai lệch các giá trị, đặc điểm vốn có của di tích và gắn bảo tồn với phát huy giá trị của di tích.

- Tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng những mô hình tổ chức việc cưới, việc tang văn minh, tiến bộ; vận động nhân dân không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hành lang an toàn giao thông.

- Phổ biến, hướng dẫn quy trình thực hiện các quy định của pháp luật về tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác quản lý nhà nước về quảng cáo; kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi quảng cáo, rao vặt sai quy định; tiếp tục triển khai thực hiện Quy hoạch tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Hướng dẫn việc thực hiện tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”; việc thực hiện quy ước, hương ước trong cộng đồng dân cư.

- Xây dựng Đề án tổ chức lễ hội ở quy mô cấp tỉnh đối với Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập tỉnh Thái Bình 21/3 và lễ hội đền Trần tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 13 đến ngày 18 tháng Giêng hằng năm.

3. Sở Nội vụ:

Chủ trì hướng dẫn việc quản lý, thành lập câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ làm cơ sở đánh giá xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu bảo đảm thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh.

4. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, vận động nêu gương những mô hình tốt, cách làm hay; phê phán những hành vi, biểu hiện tiêu cực, trái với thuần phong, mỹ tục trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các giá trị văn hóa tốt đẹp, gương người tốt, việc tốt; tăng số bài viết và thời lượng phát sóng nhằm phát hiện, biểu dương và nhân rộng những cách làm mới, các điển hình tiên tiến; phê phán những biểu hiện tiêu cực, những hành vi làm ảnh hưởng xấu đến đạo đức lối sống, văn hóa dân tộc.

6. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:

- Phát động phong trào thi đua thực hiện nếp sống văn hóa trong các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tầng lớp nhân dân. Tổ chức bình xét thi đua và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc vào các dịp sơ kết, tổng kết và nhân rộng các mô hình, điển hình trong xây dựng và thực hiện nếp sống văn hóa tại địa phương.

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến và thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; pháp luật về di sản văn hóa gắn với việc xây dựng các danh hiệu văn hóa; giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, cộng đồng, xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn rà soát, thống kê hiện trạng, mức độ xuống cấp của các di tích; quản lý và sử dụng nguồn công đức hiệu quả, đúng quy định; kiên quyết xử lý các vụ việc vi phạm làm ảnh hưởng tới giá trị của di tích.

- Tăng cường công tác quản lý tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo tại địa phương; tổ chức các đợt ra quân xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định; tích cực vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa tại khu dân cư.

- Kiện toàn đội kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội để tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội:

Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, các địa phương tập trung công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về văn hóa; tham gia tố giác, ngăn chặn các hành vi quảng cáo, rao vặt sai quy định; chú trọng công tác giám sát và phản biện xã hội; phát huy vai trò người đứng đầu, tổ trưởng dân phố, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, dòng họ. Lồng ghép nội dung thực hiện nếp sống văn hóa tại khu dân cư vào các cuộc vận động, các phong trào thi đua.

Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trước ngày 29 tháng 11 hằng năm. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nhận Chỉ thị này, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Lưu: VT, KGVX.

CHỦ TỊCH
Đặng Trọng Thăng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu12/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2019
Ngày hiệu lực27/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 12/CT-UBND 2019 công tác quản lý nhà nước ở lĩnh vực văn hóa tỉnh Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 12/CT-UBND 2019 công tác quản lý nhà nước ở lĩnh vực văn hóa tỉnh Thái Bình
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu12/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýĐặng Trọng Thăng
        Ngày ban hành27/06/2019
        Ngày hiệu lực27/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 12/CT-UBND 2019 công tác quản lý nhà nước ở lĩnh vực văn hóa tỉnh Thái Bình

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 12/CT-UBND 2019 công tác quản lý nhà nước ở lĩnh vực văn hóa tỉnh Thái Bình

             • 27/06/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/06/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực