Chỉ thị 12/CT-UBND

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2019 về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020 do tỉnh Hải Dương ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 12/CT-UBND 2019 nhiệm vụ trọng tâm năm học tỉnh Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Hải Dương, ngày 23 tháng 8 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019 - 2020

Năm học 2018-2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, ngành Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, từng bước thực hiện mục tiêu đi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Một số kết quả tiêu biểu như: Bước đu thực hiện tốt Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XII về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo được tăng cường; cht lượng phcập giáo dục các cấp được nâng cao, tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng tiếp tục giảm; các loại hình trường lớp cũng như các điều kiện phục vụ dạy và học có những tiến bộ đáng k; công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng; chất lượng học sinh giỏi quc gia có bước tiến bộ vượt bậc; các kỳ thi được tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; nền nếp, kỷ cương trường học được giữ vững.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020, các chỉ tiêu giáo dục mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2020 đề ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cu ngành Giáo dục và Đào tạo, các s, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục; đng thời thực hiện tt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Quán triệt phương châm hành động của Chính phủ năm 2019: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu về giáo dục, đào tạo giai đoạn 2016-2020 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Chương trình hành động số 53 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 29 TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế cũng như các chương trình, kế hoạch, đề án vgiáo dục và đào tạo đã được tỉnh phê duyệt. Tiếp tục thực hiện sắp xếp, thu gọn các đơn vị sự nghiệp công lập ngành Giáo dục và Đào tạo theo Đ án “Tchức, sp xếp các trường mầm non, phổ thông công lập tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2019-2020”, thực hin tốt việc sp xếp các trường học sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

2. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 7/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; Chỉ thị số 138/CT-BGDĐT ngày 18/01/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường nhằm giảm áp lực cho giáo viên; khắc phục tình trạng dạy thêm trái quy định.

Tiến hành rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, khắc phục tình trạng thừa thiếu cục bộ ở các địa phương trong từng bậc học, cấp học. Thực hiện tốt công tác đánh giá giáo viên đảm bảo thực chất, gắn với thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao đời sống, tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo phát huy khả năng sáng tạo và yên tâm công tác.

3. Tiếp tục đổi mới quản lý giáo dục nâng cao chất lượng, hiệu lực công tác quản lý giáo dục. Đy mạnh cải cách hành chính về giáo dục và đào tạo. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, xử lý nghiêm các sai phạm, đồng thời có giải pháp tích cực ngăn chặn kịp thời các hiện tượng lạm thu, dạy thêm, học thêm trái quy định. Bảo đảm an ninh trật tự; phòng chống bạo lực, tệ nạn xã hội trong trường học, giảm thiểu học sinh vi phạm kỷ luật, tai nạn thương tích đối với học sinh. Thực hiện việc đổi mới công tác khảo thí, tổ chức các kỳ thi nghiêm túc, công bằng khách quan.

4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục. Đảm bảo các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục hoạt động an toàn, thông suốt. Thực hiện tốt công tác truyền thông trong giáo dục; tăng cường tuyên truyền, định hướng dư luận, tạo niềm tin của xã hội, thu hút sự quan tâm, đồng tình, ủng hộ của toàn xã hội đối với công cuộc đổi mới, phát trin giáo giáo dục và đào tạo.

5. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 ca Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, knăng sống, giáo dục pháp luật cho học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các bậc học, duy trì giữ vững kết quả thi học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa.

6. Nâng cao chất lượng giáo dục, chuẩn bị các điều kiện triển khai chương trình, sách giáo khoa mới. Triển khai thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông. Nâng cao chất lượng các hoạt động liên kết đào tạo; đẩy mạnh việc đa dạng hóa các hoạt động giáo dục, hình thức tổ chức dạy học đáp ứng nhu cu học của nhân dân. Phát huy vai trò thực hiện mục tiêu xây dựng xã hội học tập từ cơ sở của các trung tâm học tập cộng đồng.

7. Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh ở các cấp học. Phát triển, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoại ngữ, đặc biệt là đội ngũ giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu và tiến độ triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc dạy và học ngoại ngữ trong các nhà trường. Tích cực triển khai những giải pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng kỳ thi THPT quốc gia của tỉnh đối với môn ngoại ngữ.

8. Tăng cường các nguồn lực bảo đảm việc dạy và học theo tinh thần đổi mới và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng và nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia, phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra đến năm 2020. Thực hiện quyết liệt chủ trương xóa phòng học tạm, phòng học xuống cấp; giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhà vệ sinh và công trình nước sạch trong các cơ sở giáo dục; tuyệt đối không đưa vào sử dụng các công trình trường, lp học, nhà vệ sinh chưa đảm bảo an toàn theo quy định.

9. Các cấp quản lý giáo dục ở địa phương chủ động, sáng tạo; phát huy sự cộng tác, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện tt nhiệm vụ năm học 2019-2020. Các s, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao cụ thể hóa các nội dung công việc nêu trên cho phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị, địa phương; phối hp chặt chẽ và tạo điều kiện để Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ sở giáo dục hoàn thành tt nhiệm vụ năm học, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT Hội đồng nhân dân t
nh;
- Lãnh đạo UBND t
nh;
-
Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở: GDĐT, Nội vụ, KHĐT, Tài chính; LĐTB&XH; Y t
ế;
- Huyện ủy, UBND các huyện, thành phố;
- Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố;
- Các trường: Đại học Hải Dương, Đại học Thành Đông, Cao đẳng Hải Dương; Cao đẳng nghề;
- Lưu: VT, KGVX(60)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu12/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/08/2019
Ngày hiệu lực23/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 12/CT-UBND 2019 nhiệm vụ trọng tâm năm học tỉnh Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 12/CT-UBND 2019 nhiệm vụ trọng tâm năm học tỉnh Hải Dương
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu12/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành23/08/2019
        Ngày hiệu lực23/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 12/CT-UBND 2019 nhiệm vụ trọng tâm năm học tỉnh Hải Dương

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 12/CT-UBND 2019 nhiệm vụ trọng tâm năm học tỉnh Hải Dương

           • 23/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực