Chỉ thị 12/CT-UBND

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2019 về tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê, kè trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Nội dung toàn văn Chỉ thị 12/CT-UBND 2019 tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê kè trên địa bàn tỉnh Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Yên Bái, ngày 05 tháng 11 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐÊ, KÈ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều.

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật về đê, kè và quản lý việc khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát sỏi gây ảnh hưởng đến an toàn đê, kè trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

a) Tăng cường quản lý đê, kè; chỉ đạo cơ quan chức năng và Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện đầy đủ trách nhiệm ngăn chặn, xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện hành vi vi phạm, ngăn chặn ngay từ khi mới phát sinh; xử lý nghiêm, kiên quyết, dứt điểm từng vụ vi phạm; gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc để xảy ra các vụ vi phạm và kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đê, kè trên địa bàn.

b) Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, xử lý thường xuyên, đột xuất; mở các đợt cao điểm xử lý vi phạm, nhất là các vụ vi phạm nổi cộm, trường hợp xác định đủ điều kiện cấu thành hành vi phạm tội thì xử lý hình sự theo quy định của pháp luật hình sự.

c) Tổ chức lập, rà soát nội dung phương án phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, kè, phương án phát triển hệ thống đê, kè thuộc phạm vi quản lý của địa phương trong quy hoạch tỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch, trong đó xác định cụ thể phương án quản lý, sử dụng đất ở bãi sông, số lượng công trình, nhà ở trong phạm vi bảo vệ đê, kè, bãi sông phải di dời và xây dựng phương án, lộ trình di dời đảm bảo khả thi để tổ chức thực hiện.

d) Tổ chức quản lý chặt chẽ công trình đê, kè, đất trong hành lang bảo vệ đê, kè, bãi sông theo đúng quy định pháp luật về đê, kè và các quy định pháp luật khác có liên quan.

đ) Chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến đê, kè tuân thủ nghiêm các quy định liên quan đến việc cấp phép đi với các hoạt động phải được cấp phép theo quy định của pháp luật về đê, kè và giám sát việc thực hiện bảo đảm đúng quy định.

e) Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đê, kè và phòng, chng thiên tai đến cộng đồng, nhất là các tổ chức, doanh nghiệp và hộ gia đình ven đê, kè.

g) Chủ động bố trí ngân sách địa phương để thực hiện di dời công trình, nhà ở trong phạm vi bảo vệ đê, kè, bãi sông phải di dời theo quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, quy hoạch đê, kè được cấp thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật Luật Đê điều và Luật Ngân sách nhà nước.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đê điều, phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm, kiến nghị chính quyền các cấp xử lý theo quy định của pháp luật.

b) Thường xuyên tổng hợp tình hình vi phạm và chỉ đạo, đôn đốc các địa phương tăng cường quản lý, ngăn chặn, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, rà soát, xử lý nghiêm các hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép; kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh cát sỏi lòng sông để bảo đảm không gây ảnh hưởng đến an toàn đê, kè.

b) Thường xuyên tổng hợp tình hình vi phạm và chỉ đạo, đôn đốc các địa phương tăng cường quản lý, ngăn chặn, xử lý vi phạm pháp luật về đê, kè.

4. Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về đê, kè, đặc biệt là đối với các vụ việc vi phạm nghiêm trọng, nổi cộm.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính căn cứ khả năng cân đối của ngân sách nhà nước xem xét, ưu tiên bố trí kinh phí để tăng cường đầu tư củng cố, nâng cấp, duy tu hệ thống đê, kè và xử lý các trọng điểm đê, kè xung yếu nhằm đảm bảo an toàn chống lũ cho các tuyến đê.

6. Các sở, ngành liên quan và các địa phương tiếp tục thực hin nghiêm Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản và các quy định chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Ủy ban nhân dân tỉnh đi với việc quản lý khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh cát sỏi lòng sông đbảo đảm không gây ảnh hưng đến an toàn đê, kè.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành đoàn thtỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Hội đồng nhân d
ân tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch
UBND tnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể t
nh;
- UBND các huyện, thị x
ã, thành phố;
- Chánh, Phó Chánh V
ăn phòng (NLN) Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện t
tnh;
- Lưu: VT, NLN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu12/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2019
Ngày hiệu lực05/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 12/CT-UBND 2019 tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê kè trên địa bàn tỉnh Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 12/CT-UBND 2019 tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê kè trên địa bàn tỉnh Yên Bái
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu12/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýNguyễn Văn Khánh
        Ngày ban hành05/11/2019
        Ngày hiệu lực05/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 12/CT-UBND 2019 tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê kè trên địa bàn tỉnh Yên Bái

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 12/CT-UBND 2019 tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê kè trên địa bàn tỉnh Yên Bái

           • 05/11/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/11/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực