Chỉ thị 12/CT-UBND

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2020 về nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Bình năm học 2020-2021

Nội dung toàn văn Chỉ thị 12/CT-UBND 2020 nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo Ninh Bình 2020 2021


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Ninh Bình, ngày 01 tháng 9 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH NĂM HỌC 2020 - 2021

Tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp, còn kéo dài, đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động giáo dục, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, ngành Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019 - 2020. Quy mô trường, lớp các cấp học tiếp tục được duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân; chất lượng giảng dạy được củng cố vững chắc, có nhiều đổi mới; tổ chức các kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, được các cấp quản lí và dư luận xã hội đánh giá cao; góp phần nâng cao dân trí, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện với bước đột phá, triển khai thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới và nhiệm vụ công tác Giáo dục và Đào tạo năm học 2020 - 2021; căn cứ tình hình thực tiễn, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình chỉ thị các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt những nội dung sau:

1. Tích cực triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo tập trung vào các nhóm nhiệm vụ chủ yếu và các giải pháp cơ bản theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của tỉnh.

- Rà soát mạng lưới cơ sở giáo dục theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 26/02/2018 của Tỉnh ủy Ninh Bình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW và Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án tổng thể kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc khối nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Sáp nhập các cơ sở giáo dục phổ thông có quy mô nhỏ, mở rộng quy mô lớp học, điểm trường nhằm khắc phục tình trạng quá tải học sinh/lớp gắn với việc chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên; tăng cường xã hội hóa tạo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Ưu tiên bồi dưỡng đội ngũ giáo viên theo chương trình giáo dục phổ thông mới nhất là giáo viên dạy dạy lớp 1, lớp 2, lớp 6. Tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đạo đức nhà giáo. Tuyển dụng, bố trí hợp lý đội ngũ giáo viên theo biên chế được giao khắc phục tình trạng mất cân đối, không đồng bộ về cơ cấu, chủng loại giáo viên ở cấp tiểu học và THCS.

- Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII nhiệm kì 2020-2025, xây dựng lộ trình, mục tiêu cụ thể theo từng năm đảm bảo tính khả thi gắn với chương trình kế hoạch lớn của tỉnh, của Sở, ngành.

- Khẩn trương xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo các hạng mục công trình xây dựng đảm bảo các cơ sở giáo dục có đủ phòng học, phòng chức năng, thư viện, nhà vệ sinh, công trình nước sạch và thiết bị dạy học đáp ứng nhu cầu học sinh. Ưu tiên nguồn tài chính cho giáo dục, đảm bảo đủ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảm bảo an toàn trường học, phòng chống tệ nạn học đường. Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong quản lý, giáo dục học sinh. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở giáo dục, trong đó chú trọng thanh tra hoạt động thu, chi tài chính trong trường học; xử lý nghiêm người vi phạm, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục xảy ra vi phạm.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và những định hướng chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Tăng cường kỷ cương nền nếp trường học. Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý hồ sơ chuyên môn, quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh. Chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động giáo dục, củng cố nâng cao chất lượng dạy học; tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trên Hệ thống dạy học trực tuyến qua Internet cho học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh.

- Tập trung nghiên cứu, học tập đưa ra những giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng học sinh giỏi, phấn đấu có nhiều học sinh đạt giải cao trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT và có học sinh đi thi quốc tế. Thực hiện hiệu quả chủ trương sàng lọc và tuyển chọn giáo viên của trường THPT chuyên Lương Văn Tụy.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, kế hoạch, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tiếp tục biên soạn, thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông; triển khai các nội dung giáo dục STEM (giáo dục Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) trong các trường trung học. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ứng xử văn hóa cho học sinh. Bảo đảm thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục thể chất, y tế trường học; đẩy mạnh phong trào học bơi và phòng, chống đuối nước cho học sinh. Phát triển, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy ngoại ngữ phổ thông, không ngừng nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ ở các cấp học; mở rộng quy mô dạy chương trình tiếng Anh theo Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020 (thực hiện trong giai đoạn 2019 - 2025). Tổ chức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, ưu tiên bồi dưỡng đối với đội ngũ giáo viên dạy lớp 1, lớp 2, lớp 6; chỉ đạo việc bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên các cấp học. Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Ninh Bình lần thứ VII năm 2020.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình

Phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động giáo dục đặc biệt là nội dung thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI và việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII nhiệm kì 2020-2025. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về giáo dục góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội cùng ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020 - 2021. Thông tin, tuyên truyền việc biểu dương gương người tốt việc tốt trong ngành giáo dục; các tấm gương nhà giáo, học sinh đổi mới, sáng tạo.

4. Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường

- Tham mưu cho UBND tỉnh đảm bảo ngân sách, cân đối các nguồn kinh phí cho công tác Giáo dục Đào tạo; tập trung đầu tư kinh phí xây dựng các trường THPT đạt chuẩn quốc gia, xây dựng bổ sung phòng học tại các trường THPT công lập theo kế hoạch; tăng cường đầu tư kinh phí bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Hướng dẫn việc quy hoạch, lập kế hoạch, bố trí nguồn ngân sách, quỹ đất phù hợp, thuận lợi cho việc rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành trung ương Đảng (khóa XII) và mở rộng quy mô trường, lớp học tránh tình trạng quá tải nhằm đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc đẩy mạnh xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

5. Sở Nội vụ

Hướng dẫn, kiểm tra công tác bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ quản lý giáo dục đảm bảo phù hợp với năng lực, sở trường đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn chức danh theo quy định. Tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ hợp lý biên chế đội ngũ giáo viên, hướng dẫn, kiểm tra việc tuyển dụng giáo viên tại các địa phương; tham mưu việc khắc phục tình trạng mất cân đối, không đồng bộ về cơ cấu, chủng loại giáo viên cấp tiểu học và THCS ở các địa phương; tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên các cấp học theo quy định. Hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ, giáo viên đáp ứng yêu cầu mới.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, đề ra giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Giáo dục và Đào tạo năm học 2020 - 2021. Chỉ đạo việc rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành trung ương Đảng (khóa XII) và Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 26/02/2018 của Tỉnh ủy Ninh Bình thuộc địa bàn quản lý. Mở rộng quy mô lớp học, điểm trường nhằm khắc phục tình trạng quá tải học sinh/lớp gắn với việc chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên.

- Phân bổ đầy đủ kinh phí đã được UBND tỉnh giao cho ngành giáo dục, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ chi. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục. Tăng cường đầu tư kinh phí bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Chỉ đạo khẩn trương cải tạo, sửa chữa phòng học, phòng chức năng xuống cấp nghiêm trọng đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh ngay đầu năm học 2020 - 2021, kiên quyết không sử dụng phòng mất an toàn. Bố trí kinh phí đầu tư xây dựng phòng học, phòng chức năng đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh tăng thêm trong các năm tiếp theo. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

- Tuyển dụng đủ giáo viên theo chỉ tiêu biên chế đã được UBND tỉnh giao. Có giải pháp điều động, bố trí hợp lý đội ngũ giáo viên cho các nhà trường thuộc địa bàn quản lý theo biên chế đã giao đảm bảo tỷ lệ giáo viên/lớp và chủng loại giáo viên, nhân viên theo đúng quy định tránh thừa thiếu cục bộ. Tổ chức gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, định hướng tư tưởng, giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ, giáo viên.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng các khoản thu trong trường học theo đúng thẩm quyền; quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; chấn chỉnh, xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân vi phạm.

7. Đề nghị Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh, Hội Cựu giáo chức tỉnh

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức thành viên, hội viên tích cực hưởng ứng thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật về Giáo dục và Đào tạo. Tham gia đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, định hướng tư tưởng, bảo vệ quyền lợi chính đáng của đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh. Tích cực tham gia giám sát cùng ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phối hợp tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo dõi đôn đốc và tổng hợp tình hình, thường xuyên báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thành ủy;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng TTĐT tỉnh và các VP;
- Lưu: VT, VP6.
5.Tr53_CVGD

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu12/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/09/2020
Ngày hiệu lực01/09/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 12/CT-UBND 2020 nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo Ninh Bình 2020 2021


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 12/CT-UBND 2020 nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo Ninh Bình 2020 2021
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu12/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýTống Quang Thìn
        Ngày ban hành01/09/2020
        Ngày hiệu lực01/09/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 12/CT-UBND 2020 nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo Ninh Bình 2020 2021

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 12/CT-UBND 2020 nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo Ninh Bình 2020 2021

              • 01/09/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/09/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực