Chỉ thị 12/CT-UBND

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2020 về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 12/CT-UBND 2020 thi hành Luật Quản lý sử dụng tài sản công và văn bản quy định Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG VÀ CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT

Triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; UBND Thành phố đã ban hành kịp thời, đồng bộ các văn bản chỉ đạo tổ chức tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện một số nội dung mới của Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật vẫn còn bất cập, như: việc tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản chuyên dùng (diện tích công trình sự nghiệp, xe ôtô, máy móc, thiết bị) còn chậm; một số đơn vị thực hiện việc rà soát, sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất chưa kịp thời; còn tình trạng cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết chưa đúng quy định; hiệu quả khai thác, sử dụng tài sản công ở một số cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hạn chế...

Để thực hiện, hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, góp phần quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, khai thác có hiệu quả tài sản công, phòng, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 10/12/2019 về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 32/CT-TTg) (văn bản đính kèm), Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Thành phố tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ sau:

1. Về phổ biến, tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp: (1) tiếp tục đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, các văn bản quy định chi tiết của Trung ương và Thành phố tới các đối tượng thuộc phạm vi quản lý; (2) phối hợp với Sở Tài chính rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công do UBND Thành phố ban hành để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật; (3) chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị trực thuộc và quản lý theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Về ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu, trình UBND Thành phố ban hành và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng (diện tích công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô chuyên dùng, máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý) theo đúng quy định pháp luật và đúng thẩm quyền; theo hướng đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền ban hành cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã để tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm đi đối với thực hiện công tác giám sát và hậu kiểm.

- Căn cứ quy định của pháp luật và quy định về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức tài sản công của UBND Thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Trong thời gian UBND Thành phố chưa ban hành quy định về phân cấp, việc ban hành diện tích công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô chuyên dùng, tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng các loại tài sản công theo quy định, hoàn thành trước ngày 30/9/2020.

3. Về mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung.

- Việc mua sắm tập trung cấp quốc gia thực hiện theo quy định của Chính phủ, trước mắt tiếp tục tạm dùng việc mua sắm tập trung cấp quốc gia (trừ thuốc) theo chỉ đạo của Chính phủ.

- Sở Tài chính rà soát, tổng hợp, kịp thời tham mưu, báo cáo UBND Thành phố điều chỉnh những bất cập phát sinh (nếu có) về danh mục mua sắm tập trung của Thành phố, đảm bảo đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật và thực tế của Thành phố; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ quy định của pháp luật trong việc mua sắm tập trung, kịp thời xử lý hoặc tham mưu, báo cáo UBND Thành phố xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

4. Về Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công khẩn trương rà soát để ban hành hoặc sửa đổi Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 32/CT-TTg , hoàn thành trước ngày 30/6/2020.

5. Về quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi.

a) Quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa.

- Sở Giao thông vận tải; UBND quận, huyện, thị xã (bao gồm cả UBND xã, phường, thị trấn) chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp liên quan: (1) khẩn trương hoàn thành việc rà soát, phân loại, xác định giá trị tài sản hiện có; (2) báo cáo tình hình quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa để thực hiện việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông theo đúng quy định của Chính phủ tại các Nghị định: số 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019 về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và số 45/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa.

b)Quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp liên quan khẩn trương hoàn thành việc rà soát, phân loại, xác định giá trị tài sản hiện có để quản lý, sử dụng và khai thác tài sản theo quy định tại Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi và chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn số 2267/UBND-KT ngày 24/5/2018.

6. Về quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.

- Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu UBND Thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ tại Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 về quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND Thành phố quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc địa phương quản lý theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP , hoàn thành trước ngày 30/9/2020.

- Định kỳ hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố (qua Sở Tài chính) kết quả việc chuyên giao không bồi hoàn phần tài sản thuộc về nhà nước để công khai và báo cáo theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 70/2018/NĐ-CP .

7. Về việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

- Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ có trách nhiệm: (1) tổ chức thực hiện nghiêm việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công để quản lý, sử dụng đúng tiêu chuẩn, định mức và quy định của pháp luật; tổ chức kiểm tra, rà soát việc thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có); xử lý dứt điểm tình trạng sử dụng tài sản công chưa đúng quy định (cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết, bố trí nhà đất vào mục đích ở,...), thu hồi toàn bộ số tiền thu được từ sử dụng tài sản công không đúng quy định vào ngân sách nhà nước; (2) trường hp chưa có phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất hoặc phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt có sự thay đổi: khẩn trương rà soát toàn bộ các cơ sở nhà, đất được giao quản lý, sử dụng, đề xuất Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ và pháp luật liên quan, gửi Sở Tài chính: (i) trước ngày 30/6/2020 đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị; (ii) đảm bảo theo kế hoạch, lộ trình cổ phần hóa, thoái vốn và trưc ngày 30/6/2020 đối với các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; để tổng hợp, trình UBND Thành phố xem xét, phê duyệt theo đúng quy định và thẩm quyền.

- Sở Tài chính chủ trì cùng các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc đẩy nhanh việc kê khai, lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp (đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc đối tượng cổ phần hóa và các Công ty cổ phần do Nhà nước nắm trên 50% vốn điều lệ thuộc đối tượng thoái vốn nhà nước), trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý theo quy định, đảm bảo kế hoạch, tiến độ cổ phần hoá, thoái vốn. Người đứng đầu các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ tích cực phối hợp Sở Tài chính tổ chức kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng nhà đất, thẩm định và ký Tờ trình liên ngành do Sở Tài chính chủ trì dự thảo để tham mưu, báo cáo UBND Thành phố phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, đảm bảo chất lượng, tiến độ và tuân thủ quy định của pháp luật.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tham mưu, báo cáo UBND Thành phố (sau khi xin ý kiến của các cơ quan của Thành phố theo các chỉ đạo có liên quan của UBND Thành phố) các nội dung:

+ Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục nhà, đất phải di dời do ô nhiễm môi trường theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 21 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ.

+ Ban hành Danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch sau khi có ý kiến của Hội đồng nhân dân Thành phố theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 21 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ, hoàn thành trong năm 2020.

8. Về việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

- Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết có trách nhiệm rà soát, lập Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo Mẫu số 02/TSC-ĐA ban hành kèm theo Nghị định số 151/2017/ND-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ và hướng dẫn của UBND Thành phố, Sở Tài chính; gửi lấy ý kiến của cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có), trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Các đơn vị chấm dứt ngay việc sử dụng tài sản công không đúng quy định (chưa có Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; sử dụng tài sản công không đúng Đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;...). Nộp toàn bộ số tin thu được từ sử dụng tài sản công không đúng quy định vào ngân sách nhà nước. Cơ quan cấp trên trực tiếp của đơn vị sự nghiệp công lập và Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Thành phố nếu để xảy ra tình trạng sử dụng tài sản công không đúng quy định thuộc phạm vi quản lý.

9. Về hiện đại hóa công tác quản lý tài sản công.

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về cập nhật, chỉnh lý thông tin về tài sản công trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công, đảm bảo thông tin, dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công phản ánh chính xác, đầy đủ, kịp thời hiện trạng, di biến động về tài sản công thuộc phạm vi quản lý, từng bước sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công để thay thế thông tin dạng giấy.

- Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa hoàn thành việc xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 và chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 2267/UBND-KT ngày 24/5/2018, khẩn trương hoàn thành xác định giá trị quyền sử dụng đất và cập nhật, chỉnh lý thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.

10. Về việc kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan quản lý tài sản công.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và UBND các quận, huyện, thị xã nghiên cứu, tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan quản lý tài sản công, bảo đảm năng lực để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục thực hiện đào tạo, nâng cao chất lượng cho cán bộ làm công tác quản lý tài sản công của Thành phố theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý.

11. Về kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công.

- Thanh tra Thành phố, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra đột xuất hoặc theo tùng chuyên đề việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Thành phố; trên cơ sở kết quả thanh tra, tham mưu, báo cáo UBND Thành phố xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định; đồng thời kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng tài sản công; xử lý các hành vi vi phạm được phát hiện theo quy định tại Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, dự trữ quốc gia, kho bạc nhà nước, Thông tư số 29/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 63/2019/NĐ-CP và quy định pháp luật có liên quan. Việc thanh tra, kiểm tra phải thực hiện từ khâu giao tài sản công, lập dự toán, đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý, sử dụng, xử lý tài sản để phòng ngừa sai phạm; tăng cường công tác giám sát của cộng đồng.

12. Tổ chức thực hiện.

a) Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thuộc phạm vi quản lý của Thành phố chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Chỉ thị này; trong đó, tập trung tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật liên quan đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm; có văn bản gửi Sở Tài chính trước ngày 31 tháng 01 hàng năm để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

b) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể quần chúng và nhân dân tích cực tham gia giám sát cộng đồng đối với công tác quản lý, sử dụng tài sản công.

c) Đề nghị các Ban của Hội đồng nhân dân Thành phố, Hội đồng nhân dân các quận, huyện, thị xã tăng cường thực hiện giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

d) Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế và Đô thị tăng cường thông tin truyền thông, cổ vũ, động viên kịp thời những điển hình tốt trong bảo vệ, quản lý, sử dụng tài sản công; tích cực tham gia phát hiện và góp ý, phê phán những hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản công./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ; để báo cáo
- Bộ Tài chính; để báo cáo
- Thường trực Thành ủy; để báo cáo
- TT HĐND Thành phố; để báo cáo
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các DN do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ;
- Đài PTTH Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế đô thị;
- Cổng thông tin điện tử Hà Nội;
- CVP, các PCVP, các phòng C.M;
- Lưu: VT, KT (Hạnh)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu12/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/06/2020
Ngày hiệu lực08/06/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 12/CT-UBND 2020 thi hành Luật Quản lý sử dụng tài sản công và văn bản quy định Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 12/CT-UBND 2020 thi hành Luật Quản lý sử dụng tài sản công và văn bản quy định Hà Nội
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu12/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Đức Chung
        Ngày ban hành08/06/2020
        Ngày hiệu lực08/06/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 12/CT-UBND 2020 thi hành Luật Quản lý sử dụng tài sản công và văn bản quy định Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 12/CT-UBND 2020 thi hành Luật Quản lý sử dụng tài sản công và văn bản quy định Hà Nội

              • 08/06/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 08/06/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực