Chỉ thị 12/CT-UBND

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác bảo vệ môi trường nước và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Nội dung toàn văn Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2014 bảo vệ môi trường nước bảo vệ nguồn lợi thủy sản Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Tây Ninh, ngày 22 tháng 12 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÀ BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

Trong thời gian từ năm 2010 đến nay, nước thải từ các hoạt động sinh hoạt, nông nghiệp, công nghiệp và các lĩnh vực khác chưa qua xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia xả ra môi trường tiếp nhận dẫn đến chất lượng nguồn nước bị ô nhiễm hay việc sử dụng xung điện, thuốc nổ, chất độc để khai thác thủy sản đã làm cho nguồn cá tự nhiên và cá nuôi bè trên sông của một số hộ dân nuôi không đúng theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh bị chết hàng loạt đã gây ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội và môi trường.

Để bảo vệ nguồn nước và nguồn lợi thủy sản trên các lưu vực sông Sài Gòn và sông Vàm Cỏ Đông thuộc địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 24/11/2011 về việc tăng cường công tác quản lý, phát hiện và xử lý các trường hợp sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và Công văn số 542/UBND-KTN ngày 13/3/2014 về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường nước mặt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh nhưng hiện nay tình trạng cá chết vẫn xảy ra. Để khắc phục tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các cấp (huyện, xã) tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các nguồn xả nước thải gây ô nhiễm môi trường ra lưu vực sông Sài Gòn và sông Vàm Cỏ Đông.

- Tăng cường công tác tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường, Công văn số 542/UBND-KTN ngày 13/3/2014 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường nước mặt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố môi trường, triển khai các biện pháp khắc phục sự cố môi trường khi có sự cố xảy ra; thường xuyên kiểm tra diễn biến chất lượng nguồn nước sông, rạch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2. Công an tỉnh

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh nước thải nhưng chưa được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia xả ra lưu vực sông Sài Gòn và sông Vàm Cỏ Đông.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh Tây Ninh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện… để khai thác thủy sản trên các vùng nước thuộc địa bàn tỉnh.

- Khuyến cáo người dân nuôi trồng thủy sản theo khu vực đã được Quy hoạch thực hiện các biện pháp về an toàn trong nuôi trồng thủy sản, trường hợp nuôi trồng thủy sản tự phát trên các khu vực không thuộc Quy hoạch thì phải theo dõi chặt chẽ diễn biến chất lượng nước khu vực nuôi và có biện pháp ứng phó thích hợp.

- Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản gắn với các biện pháp phòng, chống sự cố về dịch bệnh và ô nhiễm môi trường nước làm cho thủy sản chết trong quá trình nuôi để bảo vệ đàn cá khi có sự cố xảy ra.

- Tuyên truyền Luật Thủy sản và các văn bản pháp luật có liên quan đến bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì hoặc phối hợp với đơn vị có chức năng tổ chức tuyên truyền Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh Tây Ninh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 24/11/2011 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, phát hiện và xử lý các trường hợp sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thuỷ sản trên địa bàn tỉnh; Công văn số 542/UBND-KTN ngày 13/3/2014 về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường nước mặt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và các quy định có liên quan đến bảo vệ nguồn lợi thủy sản và bảo vệ môi trường.

5. UBND các huyện, thành phố

- Chỉ đạo các phòng, ban liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật về bảo vệ nguồn lợi thủy sản và bảo vệ môi trường theo thẩm quyền.

- Thực hiện các biện pháp ứng phó kịp thời khi có sự cố làm cho thủy sản bị chết và thông báo kịp thời đến cơ quan chức năng để phối hợp thực hiện nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại.

- Chỉ đạo các phòng, ban liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật về bảo vệ nguồn lợi thủy sản và bảo vệ môi trường theo thẩm quyền. Thực hiện các biện pháp ứng phó kịp thời khi có sự cố làm cho thủy sản bị chết và thông báo đến cơ quan chức năng để phối hợp thực hiện nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại đối với nguồn thủy sản.

- Chỉ đạo các phòng, ban có liên quan nâng cao năng lực quản lý phòng ngừa sự cố tràn dầu và hạn chế ô nhiễm từ hoạt động đánh bắt cá, khai thác khoáng sản, giao thông đường thủy, rác thải công nghiệp và dân sinh, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường lưu vực sông Vàm Cỏ Đông, sông Sài Gòn.

- Tuyên truyền công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường và các quy định của Nhà nước trong việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản. Tuyên truyền đến người dân việc tự tháo dỡ cọc chà cấm mốc hai bên bờ sông giữ lục bình để nuôi, đánh bắt thủy sản.

- Hàng năm tổ chức khảo sát, điều tra, thống kê các hộ khai thác thủy sản bằng ngư cụ cấm trên địa bàn và yêu cầu các hộ khai thác thủy sản cam kết không sử dụng ngư cụ cấm. Đồng thời, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở ngành có liên quan trong việc đào tạo chuyển đổi nghề và giải quyết việc làm cho các đối tượng này.

- Thực hiện công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản bằng cách thả giống bổ sung vào nguồn lợi tự nhiên hàng năm.

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh khi để tình trạng khai thác nguồn lợi thủy sản bằng ngư cụ cấm tại địa phương mà không có biện pháp ngăn chặn, xử lý triệt để.

6. UBND các xã, phường, thị trấn

- Tổ chức và hướng dẫn việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến khích phát triển và ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ để phát triển sản xuất và hướng dẫn người dân nuôi trồng thủy sản theo quy hoạch, kế hoạch chung và phòng trừ các bệnh dịch đối với thủy sản;

- Quản lý, kiểm tra, bảo vệ việc sử dụng nguồn nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp với các ngành có chức năng trong công tác thanh tra, kiểm tra giám sát, xử lý kịp thời các đơn vị vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

- Thông qua Tổ nhân dân tự quản xác định các đối tượng thường xuyên sử dụng chất nổ, xung điện chất độc để khai thác thủy sản trên địa bàn để có biện pháp quản lý, giáo dục, ngăn chặn các đối tượng này và giám sát việc xả nước thải chưa qua xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ra môi trường của các nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn để báo cáo về cơ quan Nhà nước về bảo vệ môi trường cấp trên trực tiếp.

- Khi có hiện tượng cá ngộp hay cá chết hàng loạt, nhanh chóng thông báo về cơ quan chức năng để phối hợp giải quyết và đề xuất các giải pháp kịp thời nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại cho người dân.

7. Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh

- Tổ chức tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường, Luật Thủy sản, Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh Tây Ninh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 24/11/2011 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, phát hiện và xử lý các trường hợp sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh; Công văn số 542/UBND-KTN ngày 13/3/2014 về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường nước mặt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và các quy định có liên quan đến bảo vệ nguồn lợi thủy sản và bảo vệ môi trường.

- Chủ động phối hợp, thông tin đầy đủ kịp thời về các vấn đề môi trường đang được dư luận xã hội quan tâm, tránh các thông tin không đúng, không đầy đủ, gây hoang mang, mất lòng tin của người dân đối với cơ quan quản lý nhà nước, cũng như đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các cấp (huyện, xã) triển khai thực hiện các nội dung trên. Định kỳ 03 tháng báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Quang

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu12/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2014
Ngày hiệu lực22/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2014 bảo vệ môi trường nước bảo vệ nguồn lợi thủy sản Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2014 bảo vệ môi trường nước bảo vệ nguồn lợi thủy sản Tây Ninh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu12/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýHuỳnh Văn Quang
        Ngày ban hành22/12/2014
        Ngày hiệu lực22/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2014 bảo vệ môi trường nước bảo vệ nguồn lợi thủy sản Tây Ninh

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2014 bảo vệ môi trường nước bảo vệ nguồn lợi thủy sản Tây Ninh

             • 22/12/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 22/12/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực