Chỉ thị 12/CT-UBND

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2015 về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch theo Chỉ thị 14/CT-TTg do tỉnh Lào Cai ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 12/CT-UBND tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước thúc đẩy phát triển du lịch 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Lào Cai, ngày 31 tháng 08 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, TẬP TRUNG KHẮC PHỤC YẾU KÉM, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN DU LỊCH THEO CHỈ THỊ SỐ 14/CT-TTG NGÀY 02/7/2015 CỦA THỦ TƯNG CHÍNH PHỦ

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ngành du lịch Lào Cai đã có bước phát trin mạnh mẽ, góp phn quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư, tạo nhiều việc làm; xóa đói giảm nghèo; nâng cao dân trí; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc; xây dng và quảng bá hình ảnh văn hóa, con ngưi Lào Cai an toàn, thân thiện, mến khách. Tuy nhiên việc triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về du lịch còn chưa thực sự hiệu quả, chất lượng dịch vụ du lịch còn nhiều hạn chế, môi trường du lịch, vệ sinh, an toàn chậm được cải thiện, sức cạnh tranh còn thp, du lịch phát trin chưa tương xứng vi tim năng và thiếu tính bền vững.

Nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nưc, tạo bưc chuyển biến mới, góp phần nâng cao sức cạnh tranh và sự phát trin bền vững của du lịch Lào Cai; đồng thi thực hiện các nội dung tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đy du lịch phát trin, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Ban Chđạo Du lịch tỉnh:

- Thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo du lịch tỉnh; phân công rõ trách nhiệm của tng thành viên trong việc giúp Ban Chỉ đạo tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước, định hướng phát trin du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các thành viên Ban Chỉ đạo du lịch tỉnh chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ đưc giao (tại các Thông báo kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo du lịch tỉnh hoặc các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thường trực UBND tỉnh) và định kỳ (hàng tháng, quý, năm) báo cáo kết quả thực hiện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định; tích cực tham mưu, đề xuất vi UBND tỉnh các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và định hướng phát triển các dịch vụ du lịch theo hướng bền vững, chuyên nghiệp.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 04/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch và nội dung Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ v việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đy phát triển du lịch và các văn bản có liên quan.

- Kim tra, đôn đc việc thực hiện các nhiệm vụ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch, UBND tỉnh giao tại các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo điu hành; tham mưu đ xuất các chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp và các t chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ liên quan đến du lịch, qua đó nhằm tăng sức cạnh tranh của du lịch Lào Cai.

- Đổi mới công tác xúc tiến, quảng bá du lịch trên tinh thần huy động mạnh mẽ sự tham gia của các hiệp hội và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch; tăng cường công tác thông tin tư vấn du lịch gắn vi việc quảng bá văn hóa, hình ảnh con người Lào Cai và hỗ trợ du khách thông qua mô hình Nhà du lịch Sapa do vùng Aquitaine - Cộng hòa Pháp chuyển giao; khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất và phát huy tốt vai trò của Trung tâm thông tin và xúc tiến du lịch tỉnh; đa dạng hóa và nâng cao cht lượng dịch vụ, sản phm du lịch; tăng cường năng lực cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về du lịch ở địa phương, nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động du lịch;

- Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý di tích, bảo tn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn vi phát triển du lịch; mặt khác coi trọng công tác bảo tồn, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc đặc trưng của Lào Cai nhằm phát triển du lịch bền vững. Hoàn thiện việc khoanh vùng di tích danh thắng ruộng bậc thang Sa Pa đng thi với xây dựng Quy chế quản lý phù hp.

- Phát huy vai trò của các hiệp hội du lịch trong hp tác, liên kết, hỗ tr nhau cùng phát triển; phối hp vi các cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên, tổ chức các hoạt động quảng bá - xúc tiến du lịch và tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách để phát triển du lịch tỉnh Lào Cai.

- Chủ trì phối hp vi các sở, ngành liên quan tổ chức các đoàn công tác liên ngành thanh tra kiểm tra, giám sát hoạt động du lịch tại các địa phương (nhất là vào thi điểm lễ hội, ngày lễ tết, tháng cao điểm, tập trung tại các nhà ga, khu vực cửa khẩu, khu, điểm du lịch tập trung đông khách du lịch,...); đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm.

- Phối hp cùng các ngành, các địa phương tuyên truyền, vận động các t chức, cá nhân tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học; bảo vệ và sử dụng hp lý, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; triển khai thực hiện các biện pháp ngăn ngừa và giảm thiểu các tác động tiêu cực từ hoạt động du lịch đến cảnh quan môi trường để phát triển du lịch bền vững.

- Tham mưu xây dựng Bộ quy tc ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

3. S Giao thông Vận tải:

- Chỉ đạo nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải phục vụ khách du lịch, đảm bảo an toàn cho người và hành lý; quản lý nghiêm hoạt động kinh doanh taxi, xe khách trên địa bàn toàn tỉnh; rà soát và xử lý triệt đ tình trạng các phương tiện vận tải khách du lịch kinh doanh không phép hoặc không đúng giy phép, không niêm yết giá và thu cước không theo giá đã niêm yết; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân tiếp tay, bao che đối vi các hành vi vi phạm trên nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch khi đến du lịch tại Lào Cai.

- Hướng dẫn các công ty kinh doanh vận chuyển khách du lịch tham gia quảng bá du lịch và hưng ng các chương trình, sự kiện du lịch của tỉnh.

4. S Tài chính:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý giá, niêm yết giá công khai và bán đúng giá niêm yết.

- Chủ trì, phối hp với các sở, ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc kê khai giá dịch vụ lưu trú, lữ hành, giá vé tham quan và giá các dịch vụ có liên quan đến du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 25/3/2015 của UBND tỉnh Lào Cai; kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm v giá gây bức xúc cho du khách.

5. Sở Công thương:

- Phối hp tuyên truyền, phổ biến, hưng dẫn các doanh nghiệp về chính sách, pháp luật trong lĩnh vực thương mại, du lịch; tng hp và cung cấp các thông tin thị trường trên địa bàn tỉnh đến các doanh nghiệp.

- Chủ trì phối hp vi các sở, ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng kém cht lượng, hàng không bảo đảm an toàn thực phẩm; đồng thi phối hợp với các quan có thẩm quyền tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý giá, thuế, phí đối vi những mặt hàng, dịch vụ tại các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch theo quy định của pháp luật.

6. SY tế:

Chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các đim kinh doanh dịch vụ ăn uống; phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh, đặc biệt là tại các khu vực như Cửa khẩu quc tế Lào Cai, Ga Lào Cai, các khu, đim du lịch trọng điểm, địa bàn trọng điểm về du lịch như thành phố Lào Cai, Sa Pa, Bắc Hà, Bảo Yên,... Chủ động các phương án sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh, thiên tai nếu có.

7. Công an tỉnh:

- Thực hiện đơn giản hóa các thủ tục trong xin cấp thị thực; thủ tục xuất nhập cảnh, mở rộng việc cp thị thực tại cửa khu và sớm triển khai cấp thị thực điện tử.

- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức giao tiếp, ng xử vi khách du lịch cho cán bộ chiến sỹ làm công tác quản lý xuất nhập cảnh; cán bộ, chiến sỹ cảnh sát giao thông.

- Triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh nhất là tại các địa bàn du lịch trọng đim và các dịp cao điểm về khách du lịch (ngày nghỉ cui tun, các dịp nghỉ l, tết dài ngày,...).

8. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp tạo thuận li về thủ tục nhập, xuất cảnh cho khách du lịch tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, các điểm tham quan du lịch thuộc khu vực biên gii,...

- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức giao tiếp, ứng xử vi khách du lịch cho các cán bộ; chiến sỹ làm công tác kiểm soát thủ tục xuất - nhập cảnh tại các khu vực cửa khẩu.

9. Các s, ban, ngành liên quan:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị được giao chủ động tổ chức, phối hp với các đơn vị liên quan trin khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch.

10. UBND các huyện, thành phố:

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch; có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng ăn xin; thực hiện các giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng đeo bám, bán hàng rong gây phiền nhiễu cho du khách tại các khu, tuyến, điểm du lịch.

- Tổ chức rà soát, lắp đặt biển báo, biển chỉ dẫn giao thông đến các khu, điểm du lịch. Thực hiện các biện pháp phòng, chng ùn tắc giao thông trong khu vực nội thị và trên các tuyến, khu, điểm du lịch, đặc biệt là trong các dịp cao điểm về khách du lịch. Chỉ đạo các lực lưng chức năng tăng cường phối hp kiểm tra, đảm bảo an trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường quản lý vỉa hè, lòng đường, bảo đảm thông thoáng, sạch sẽ; xử lý dt điểm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh gây mất an toàn giao thông và gây ô nhiễm môi trường. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, các khu, điểm du lịch, các đim trạm dừng chân không thực hiện đúng các quy định về vệ sinh môi trường và các tổ chức, cá nhân có hành vi gây mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường.

- Phát động phong trào ứng xử văn minh, tận tình hỗ trợ du khách, nâng cao nhận thức của xã hội v phát triển du lịch; phát động phong trào “Mỗi người dân là một hướng dẫn viên, nim nở với khách du lịch”. Tại các khu, điểm du lịch có đông khách du lịch phải bố trí nhân viên hưng dẫn, hỗ trợ khách du lịch, bảo đảm trật tự, văn minh, đồng thi triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm bảo đảm vệ sinh, môi trường.

- Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào chung tay cải thiện môi trường tại nơi công cộng, các khu, điểm du lịch; giữ gìn vệ sinh chung; đấu tranh, tố giác hành vi vi phạm quy định về vệ sinh, môi trường.

11. Các quan thông tin đại chúng:

Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố; các cơ quan báo chí thường trú tại Lào Cai; Cổng thông tin điện t tỉnh; Cổng thông tin du lịch tăng cường cập nhật thông tin, tuyên truyền sâu rộng về các các chủ trương, chính sách của Chính phủ, của tỉnh về phát triển du lịch và các giải pháp khắc phục yếu kém trong hoạt động du lịch, cổ vũ khích lệ những tiến bộ trong phát trin du lịch.

Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo bước chuyển biến mới, góp phần nâng cao sức cạnh tranh và sự phát triển bền vững của du lịch Lào Cai, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 14/CT-TTg./.

 


Nơi nhận:

- TT.TU, UBND tỉnh;
- Các s, ban, ngành thuộc UBND tnh;
- Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trang thông tin điện tử Văn phòng;
- Lưu: VT, TH, VX, CT.

CHỦ TỊCH
Doãn Văn Hưởng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu12/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2015
Ngày hiệu lực31/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 12/CT-UBND tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước thúc đẩy phát triển du lịch 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 12/CT-UBND tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước thúc đẩy phát triển du lịch 2015
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu12/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýDoãn Văn Hưởng
        Ngày ban hành31/08/2015
        Ngày hiệu lực31/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 12/CT-UBND tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước thúc đẩy phát triển du lịch 2015

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 12/CT-UBND tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước thúc đẩy phát triển du lịch 2015

           • 31/08/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/08/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực