Chỉ thị 12/CT-UBND

Chỉ thị 12/CT-UBND về tăng cường công tác chống thất thu ngân sách nhà nước và thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn năm 2016 do Ủy ban nhân dân Lai Châu ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 12/CT-UBND thất thu ngân sách nhà nước và thu hồi nợ đọng thuế Lai Châu 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Lai Châu, ngày 13 tháng 10 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỐNG THẤT THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ THU HỒI NỢ ĐỌNG THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2016

Trong những năm qua, ngành tài chính nói chung và Cục thuế tỉnh nói riêng luôn phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt kế hoạch thu ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và HĐND tỉnh giao, số thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước. Tuy nhiên, trong công tác quản lý địa bàn, công tác phối kết hợp giữa ngành thuế với các ngành liên quan của tỉnh chưa đồng bộ, hiệu quả, dẫn đến việc tập trung nguồn thu vào ngân sách thời gian qua còn hạn chế.

Đkhắc phục tình trạng thất thu ngân sách, nợ đọng thuế đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách địa phương năm 2016 theo đúng Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ; Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 03/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 140/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phthực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Cục Thuế tỉnh (Thường trực Ban chỉ đạo chng thất thu NS và thu hồi nợ đọng Thuế của tỉnh)

- Thành lập Tổ thường trực giúp việc, tham mưu giúp Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng của tỉnh và các Tổ chống thất thu ngân sách nhà nước và thu hồi nợ đọng thuế tại Cục Thuế tỉnh để triển khai xuống cơ sở phối hợp với Chi cục Thuế các huyện, thành phố thực hiện chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ và đẩy mạnh các doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử; giảm tối đa thời gian thực hiện các thủ tục hành chính ngay trong nội tại cơ quan thuế và người nộp thuế. Tổ chức triển khai thực hiện công tác rà soát, nắm chắc các nguồn thu và đối tượng thu nộp ngân sách trên địa bàn, phấn đấu thu ở các lĩnh vực, ngành nghề có điều kiện để bù đắp các khoản giảm thu do thực hiện chính sách như: miễn, giảm thuế; giá tính thuế GTGT điện thương phẩm, thuế suất thuế tài nguyên nước thủy điện 6 tháng đầu năm.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về thuế. Hỗ trợ người nộp thuế, cung cấp thông tin, tư vn chính sách thuế rộng rãi với nhiều hình thức đa dạng phong phú. Tổ chức đối thoại định kỳ, lắng nghe ý kiến phản ánh của người dân và doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với người nộp thuế.

- Tổ chức thực hiện thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật; xử lý nghiêm các trường hợp nợ đọng, chiếm dụng nguồn thu của ngân sách nhà nước; xây dựng quy trình và biện pháp quản lý nợ, thu nợ; theo dõi chính xác số thuế nợ đọng; phân loại các khoản nợ thuế; trong đó, cần phân tích rõ nguyên nhân và đề ra các biện pháp thu nợ thích hợp, có hiệu quả.

- Phối hợp với các cơ quan nội chính tỉnh, các tổ chức tín dụng và các cơ quan có liên quan thu ngay vào ngân sách nhà nước các khoản nợ đọng có khả năng thu hồi trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án có liên quan đến lĩnh vực thuế.

- Chủ động phối hợp với Kho bạc Nhà nước, các Ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng cung cấp, trao đổi thông tin theo quy định của Luật Quản lý thuế để thu hồi nợ thuế thông qua tài khoản của các doanh nghiệp nợ thuế; cung cấp thông tin các doanh nghiệp còn nợ đọng thuế đã quá thời hạn nộp ngân sách nhà nước cho Kho bạc Nhà nước tỉnh, các ngân hàng thương mại đthực hiện phối hợp thu hồi nợ đọng thuế.

2. Sở Tài chính

- Kiểm tra, rà soát các cơ chế chính sách liên quan đến thu, chi ngân sách nhà nước để kịp thời tham mưu tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh theo đúng kế hoch đề ra.

- Đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quyết toán các dự án hoàn thành để kịp thời thu hồi các khoản nợ đọng thuế còn lại vào ngân sách nhà nước.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với cơ quan thuế trong việc cấp mã số doanh nghiệp; tích cực đôn đốc các chủ đầu tư chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công và nghiệm thu thanh toán các dự án đã được giao kế hoạch vốn.

4. Sở Xây dựng: Phối hợp với cơ quan thuế trong việc cung cấp danh sách các công trình do Sở cấp phép xây dựng.

5. Công an tỉnh

- Thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa hai ngành Công an và Thuế đã được ký kết, đảm bảo trật tự, an toàn và htrợ cơ quan thuế trong quá trình cưỡng chế thu nợ thuế.

- Trên cơ sở danh sách người nộp thuế nợ Thuế do cơ quan Thuế cung cấp, chỉ đạo các phòng chức năng, Công an các huyện, thành phố tiến hành làm rõ các hành vi dây dưa nợ thuế, trốn thuế và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Phối hợp với Cục Thuế tỉnh trong việc cung cấp các thông tin về Quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê mặt đất, mặt nước, giấy phép khai thác khoáng sản cho các đơn vị (Tên doanh nghiệp, địa điểm khai thác, trữ lượng, thời gian khai thác...).

- Tham mưu cho UBND tỉnh xem xét đình chỉ khai thác, thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản; thu hồi đất dự án, đi với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng các quy định thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

- Kiểm tra, rà soát lại tỷ lệ quy đổi số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai, làm căn cứ tính thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường trên địa bàn cho phù hợp.

7. Kho bạc Nhà nước tỉnh chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống: Thực hiện trích 2% số thuế GTGT nộp ngân sách Nhà nước trên mỗi lần cấp phát khi các nhà thầu thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước theo đúng quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điu của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ; Công văn số 6789/BTC-TCT ngày 29/5/2013; Công văn số 5406/BTC-TCT ngày 23/4/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn khấu trừ 2% thuế GTGT.

8. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu: Phối hợp với cơ quan thuế thực hiện tốt công tác tuyên truyn chính sách Thuế; Công khai thông tin người nộp thuế nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đề nghị của cơ quan thuế.

9. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lai Châu: Chỉ đạo các chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn, khi nhận được văn bản của người có thm quyn ban hành quyết định cưỡng chế thuế, thực hiện cung cấp thông tin về tài khoản, như: nơi mở tài khoản, số và ký hiệu vtài khoản, s tin hiện có trong tài khoản, bảng kê các giao dịch qua tài khoản trong vòng 03 (ba) tháng gn nht trở về trước kể từ thời điểm nhận được văn bản và các thông tin có liên quan đến tài khoản và giao dịch qua tài khoản của đi tượng bị cưỡng chế để cơ quan thuế ban hành quyết định cưỡng chế nợ thuế đảm bảo thu hồi nợ thuế kịp thời nộp vào ngân sách nhà nước.

10. Các chủ đu tư, Ban QLDA thuộc tỉnh: Cung cấp thông tin cho cơ quan thuế danh sách các doanh nghiệp đã ký kết hợp đồng xây lắp; Tổng giá trị hợp đồng; Kế hoạch giải ngân thanh toán vốn (Khi có văn bản đề nghị phi hợp của cơ quan thuế đi với từng doanh nghiệp cụ thể).

11. UBND các huyện, thành phố: Tiếp tục duy trì và tăng cường hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo chống thất thu và thu hồi nợ đọng Thuế; chỉ đạo Chi cục Thuế thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thu, xác định rõ các ngun thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, hoạt động còn tht thu; Thực hiện công tác phân tích, dự báo, đánh giá những tác động ảnh hưng đến tình hình thu ngân sách trên địa bàn nhằm phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành thu ngân sách đạt hiệu quả, đồng thời chỉ đạo các ban, ngành địa phương phối hợp với Chi cục Thuế chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng thuế. Đối với các trường hợp chây ỳ, nợ thuế kiên quyết thực hiện cưỡng chế thu hồi nợ thuế theo quy định của pháp luật.

12. Chế độ thông tin, báo cáo: Vào ngày mùng 5 hàng tháng, các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố báo cáo tình hình, kết quả thực hiện chỉ thị về UBND tỉnh (qua Cục Thuế tỉnh). Giao Cục Thuế tỉnh theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị, định kỳ trước ngày 10 hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện và tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện theo nội dung Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy (báo cáo);
-
TT HĐND tnh (báo cáo);
-
Ch tịch và các PCT. UBND tỉnh;
-
Các sở, ban, ngành, đoàn th tnh;
-
UBND các huyện, thành ph;
-
VP UBND tỉnh: Lãnh đạo, CV các khối;
- Lưu: VT, TM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Ngọc An

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu12/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/10/2016
Ngày hiệu lực13/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 12/CT-UBND thất thu ngân sách nhà nước và thu hồi nợ đọng thuế Lai Châu 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 12/CT-UBND thất thu ngân sách nhà nước và thu hồi nợ đọng thuế Lai Châu 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu12/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýĐỗ Ngọc An
        Ngày ban hành13/10/2016
        Ngày hiệu lực13/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Chỉ thị 12/CT-UBND thất thu ngân sách nhà nước và thu hồi nợ đọng thuế Lai Châu 2016

         Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 12/CT-UBND thất thu ngân sách nhà nước và thu hồi nợ đọng thuế Lai Châu 2016

         • 13/10/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 13/10/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực