Chỉ thị 12/CT-UBND

Chỉ thị 12/CT-UBND về triển khai nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Chỉ thị 12/CT-UBND triển khai nhiệm vụ năm học 2015 2016 Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 09 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015 - 2016
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Sau 01 năm triển khai các chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng,“Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biển tích cực. Các hoạt động dạy và học đạt kết quả tốt hơn so với năm học trước. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, xử lý các hạn chế trong giáo dục được thực hiện đạt hiệu quả, đã khắc phục những bức xúc trong dư luận xã hội về giáo dục. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện kiểm tra, đánh giá học sinh được cải tiến. Việc giảng dạy ở các cấp học, ngành học nói chung, công tác tư vấn, sắp xếp, tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia nói riêng trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả tích cực.

Tuy nhiên, giáo dục và đào tạo Quảng Ngãi vẫn còn những hạn chế cần tiếp tục khắc phục, đó là: các điều kiện phục vụ giảng dạy, học tập, cơ sở vật chất, trường lớp học có nơi chưa đáp ứng được yêu cầu; tỷ lệ học sinh bỏ học ở các cấp học vẫn còn, chưa có giải pháp đồng bộ để khắc phục triệt để; việc sắp xếp, điều động, luân chuyển giáo viên nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục chưa được thực hiện; tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ ở các trường còn xảy ra, chưa khắc phục kịp thời; những giải pháp để giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi với từng đối tượng học sinh, từng bậc học chưa thực sự rõ nét; thiếu các giải pháp mang tính căn cơ, bền vững để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục phổ thông.

Thực hiện Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; nhằm khắc phục triệt để những hạn chế đã nêu, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục một cách toàn diện, bền vững để đạt chỉ tiêu về giáo dục đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh XVIII, tạo cơ sở quan trọng ban đầu thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 51-CTr/TU ngày 23/7/2014 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi, UBND tỉnh Chỉ thị:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016; tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình hành động số 51-CTr/TU, ngày 23/7/2014 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 5447/KH-UBND ngày 24/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình hành động số 51 về thực hiện Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và các đề án, kế hoạch đã được HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết, UBND tỉnh ban hành quyết định; rà soát, tập trung chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu về giáo dục đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVIII.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị gắn với chủ đề năm 2015 “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” gắn kết cụ thể các cuộc vận động lớn của ngành như: "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”....

- Tập trung chỉ đạo đổi mới nội dung chương trình, phương pháp dạy học đồng bộ với đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện theo hướng phát triển năng lực học sinh nhằm tạo ra sự chuyển biến tích cực, rõ nét về chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục phổ thông; chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học và luyện kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn cho học sinh. Tập trung chỉ đạo, đầu tư đúng mức để giảng dạy đúng, đủ chương trình cũng như bồi dưỡng, tư vấn cho học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2016 theo hướng phân hóa ngay từ đầu năm học.

Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện dạy học 2 buổi/ngày ở bậc tiểu học đối với một số nơi có đủ điều kiện. Tiếp tục chỉ đạo đổi mới về kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Triển khai thí điểm có hiệu quả mô hình trường học mới (VNEN) ở lớp 6 tại 22 trường trung học cơ sở.

- Đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, công tác giáo dục thể chất, chăm sóc sức khỏe của học sinh, sinh viên; tăng cường công tác quản lý, phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.

Chú trọng công tác giáo dục bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, ứng phó biến đổi khí hậu; giáo dục phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước trong các cơ sở giáo dục; giáo dục văn hóa ứng xử, xây dựng mối quan hệ thân thiện trong hội đồng sư phạm, trong mối quan hệ giữa thầy và trò.

- Triển khai công tác khảo thí, kiểm định và đánh giá chất lượng giáo dục; tiếp tục đổi mới đồng bộ công tác kiểm tra, đánh giá. Tổ chức thi cử nghiêm túc, đúng thực chất.

- Có các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập tại Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết. Thực hiện tốt việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi theo hướng phát triển được năng khiếu, tạo nguồn cho việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao của tỉnh nhà. Phối hợp chặt chẽ gia đình - nhà trường - xã hội giúp đỡ học sinh có học lực yếu kém, có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có nguy cơ bỏ học được tiếp tục đi học, học tập với chất lượng ngày càng tốt hơn.

Phát triển quy mô trường lớp hợp lý, chú ý đầu tư tại các trường dân tộc nội trú, thành lập các trường phổ thông dân tộc bán trú theo kế hoạch; nâng cao chất lượng và số lượng trường học đạt chuẩn quốc gia; rà soát và củng cố, theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng theo hướng bền vững, linh hoạt và hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi tầng lớp nhân dân học tập liên tục, suốt đời, góp phần xây dựng xã hội học tập.

- Phát triển và nâng cao chất lượng dạy, học chương trình giáo dục thường xuyên, hoàn thành việc sáp nhập Trung tâm GDTX với Trung tâm dạy nghề tại huyện Sơn Hà. Tiếp tục củng cố kết quả xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ theo hướng bền vững, phù hợp với đặc điểm, nhu cầu của người học và thực tiễn của địa phương. Thực hiện tốt chủ trương phân luồng học sinh sau trung học cơ sở.

- Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên trong toàn ngành; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện đồng bộ phân cấp quản lý, giữ nghiêm kỷ luật lao động, giờ giấc làm việc hành chính của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, cơ sở giáo dục.

- Tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ của cơ sở giáo dục về mua sắm trang thiết bị, xây dựng cơ sở vật chất, các hoạt động bồi dưỡng, cấp chứng chỉ.... Thanh tra quản lý nhà nước về giáo dục, kiên quyết xử lý nghiêm các sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.

- Rà soát, từng bước giải quyết để đến năm học 2016-2017 giải quyết dứt điểm tình trạng mất cân đối, thừa, thiếu cục bộ trong từng đơn vị giáo dục; nâng cao chất lượng giáo viên và cán bộ quản lý theo chuẩn nghề nghiệp và chuẩn cán bộ quản lý.

Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện trình các cấp ban hành Quy định luân chuyển cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo từ đồng bằng, thành phố lên công tác tại các huyện ở miền núi, hải đảo và từ miền núi, hải đảo về đồng bằng, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ngãi làm cơ sở thực hiện trong các năm học kế tiếp;

- Phối hợp sử dụng có hiệu quả kinh phí các chương trình, thực hiện lồng ghép để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị, đặc biệt ở các xã vùng miền núi, vùng sâu nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục; vận động và sử dụng đúng mục đích mọi nguồn kinh phí của các tổ chức, cá nhân, của phụ huynh học sinh hỗ trợ theo đúng quy định, trên tinh thần tự nguyện. Thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách đối với học sinh theo quy định.

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục và dạy học; triển khai các chương trình hợp tác đã ký kết nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin trong các cơ sở giáo dục.

2. Các Sở, ban ngành: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, quan tâm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016, đặc biệt công tác xây dựng lộ trình đầu tư các công trình trường học, giải quyết các vấn đề liên quan đến biên chế đội ngũ, chế độ chính sách, kinh phí và các vấn đề khác liên quan đến các hoạt động của ngành giáo dục.

sau:

3. UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ như

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trường học trên địa bàn tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2015-2016 theo chỉ đạo của ngành, cấp ủy và chính quyền địa phương.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đồng bộ các quy định có liên quan đến công tác giáo dục; phối hợp thật tốt với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các đề án, kế hoạch đã được phê duyệt.

- Tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học gắn với việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, chú ý công tác sử dụng gắn liền với bảo quản cơ sở vật chất hiện có; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục; triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu giáo dục đã được xây dựng ngay từ năm đầu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

- Nâng cao trách nhiệm quản lý Nhà nước về lĩnh vực giáo dục thông qua công tác kiểm tra, thanh tra để ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm các tiêu cực trong giáo dục. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác quản lý, điều hành trong phạm vi trách nhiệm, thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và trong công tác phối hợp với các lực lượng xã hội để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Hội, Đoàn thể tỉnh

Tích cực phối hợp với ngành giáo dục và chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016, nhất là việc vận động, hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, huy động học sinh ra lớp, vận động học sinh bỏ học trở lại trường, lớp; bồi dưỡng học sinh yếu, kém.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi

Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục, bám sát thực tế cơ sở để kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt trong quản lý, giảng dạy, học tập; vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân tiếp tục tham gia hỗ trợ, động viên, tạo điều kiện để ngành giáo dục thực hiện tốt nhiệm vụ năm học góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã đề ra.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo cho UBND tỉnh./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Thích

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu12/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/09/2015
Ngày hiệu lực22/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 12/CT-UBND triển khai nhiệm vụ năm học 2015 2016 Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 12/CT-UBND triển khai nhiệm vụ năm học 2015 2016 Quảng Ngãi
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu12/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýLê Quang Thích
        Ngày ban hành22/09/2015
        Ngày hiệu lực22/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 12/CT-UBND triển khai nhiệm vụ năm học 2015 2016 Quảng Ngãi

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 12/CT-UBND triển khai nhiệm vụ năm học 2015 2016 Quảng Ngãi

           • 22/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực