Chỉ thị 13/2010/CT-UBND

Chỉ thị 13/2010/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 13/2010/CT-UBND công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

Số: 13/2010/CT-UBND

Nha Trang, ngày 01 tháng 4 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

Thời gian qua, các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh không ngừng tăng lên về số lượng, nhiều công trình được đầu tư xây dựng có quy mô lớn, đòi hỏi yêu cầu về chất lượng, kỹ mỹ thuật ngày càng cao. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật ngày càng được hoàn thiện. Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng đã từng bước nâng cao được nhận thức về trách nhiệm của mình khi tham gia công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng. Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng của các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương, của Ủy ban nhân dân các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh cũng ngày được hoàn thiện và nâng cao; từng bước đáp ứng được yêu cầu đặt ra cho công tác quản lý nhà nước về bảo đảm chất lượng công trình xây dựng trong quá trình phát triển đô thị của tỉnh nhà.

Tuy nhiên, công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh hiện nay vẫn còn tồn tại những bất cập, hạn chế trong các khâu từ: lập dự án đầu tư xây dựng công trình; quản lý chất lượng công trình; công tác kiểm tra, giám sát về hoạt động xây dựng đến hoàn thiện công trình đưa vào sử dụng. Đây là những nguy cơ tiềm ẩn có thể gây ra những sự cố về chất lượng công trình xây dựng, là nguyên nhân làm giảm chất lượng công trình xây dựng, ảnh hưởng đến trật tự xây dựng và môi trường đô thị trên địa bàn của tỉnh.

Để tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do sự cố thi công công trình xây dựng gây ra. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ thị:

1. Giám đốc các Sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang; Giám đốc các Ban quản lý dự án thuộc tỉnh, Ban quản lý khu kinh tế Vân Phong, Ban quản lý khu du lịch bán đảo Cam Ranh và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc những quy định của Luật Xây dựng; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004; Thông tư 27/2009/TT-BXD ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng; Quyết định 84/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành quy định một số nội dung về quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong suốt quá trình khi thực hiện đầu tư xây dựng công trình.

Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền những văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; những quy định, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành liên quan đến hoạt động xây dựng, nhất là lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng để các tổ chức, cá nhân tham gia được biết và thực hiện đúng quy định từ khâu lập dự án đầu tư xây dựng công trình đến hoàn thiện công trình đưa vào sử dụng.

2. Đối với các hộ gia đình, cá nhân khi xây dựng nhà ở riêng lẻ, các chủ đầu tư dự án nhà ở riêng lẻ xây dựng trên các lô đất dự án và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng nhà ở riêng lẻ ngoài việc thực hiện những quy định nêu tại mục I Chỉ thị này, phải tuân thủ những quy định tại Thông tư 39/2009/TT-BXD ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ.

3. Chủ đầu tư các công trình xây dựng nghiêm túc thực hiện việc chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng theo quy định tại Thông tư 16/2008/TT-BXD ngày 11 tháng 9 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng. Chủ đầu tư phải thực hiện chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình trước khi đưa vào sử dụng đối với những công trình qui định tại điểm 3 mục I Thông tư số 16/2008/TT-BXD nêu tại mục 3 Chỉ thị này.

4. Các chủ đầu tư các công trình xây dựng; các đơn vị tư vấn; nhà thầu khảo sát và thiết kế xây dựng công trình; nhà thầu, tổ chức, cá nhân thi công xây dựng công trình; nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình; nhà thầu, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kiểm định chất lượng, hoạt động thí nghiệm, tư vấn thẩm tra tuân thủ đúng, đủ những quy định của Nhà nước trong việc thực hiện nghiêm túc những quy định về khảo sát, thiết kế thi công, giám sát, các hoạt động kiểm định, thẩm tra và các hoạt động khác.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc lựa chọn tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện năng lực để thực hiện các công việc không đảm bảo chất lượng hoặc xảy ra sự cố gây thiệt hại về người và tài sản.

Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng phải đáp ứng đủ yêu cầu về điều kiện năng lực theo quy định tại Thông tư 22/2009/TT-BXD ngày 06 tháng 7 năm 2009 của Bộ Xây dựng qui định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng. Chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật khi thực hiện công tác thiết kế quy hoạch xây dựng hoặc khi thực hiện công việc, hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng không có đủ điều kiện năng lực theo quy định.

5. Sở Xây dựng chủ trì hoặc phối hợp với các Sở xây dựng chuyên ngành và Ủy ban nhân dân các cấp tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành của các: Chủ đầu tư; nhà thầu tư vấn lập dự án đầu tư khảo sát và thiết kế xây dựng công trình; nhà thầu thi công xây dựng công trình; nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình; nhà thầu tham gia hoạt động kiểm định chất lượng, hoạt động thí nghiệm, tư vấn thẩm tra và các cá nhân tham gia hoạt động xây dựng liên quan đến chất lượng công trình xây dựng thuộc địa phương, ngành mình quản lý.

Kịp thời chấn chỉnh và kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân theo quy định tại Nghị định 180/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị và Nghị định 23/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2009 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở của Chính phủ; Thông tư 23/2009/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản">24/2009/TT-BXD ngày 22 tháng 7 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP và những quy định liên quan.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ trước ngày 15 tháng 6 (đối với báo cáo 6 tháng), trước ngày 15 tháng 12 (đối với báo cáo năm) hàng năm về tình hình chất lượng công trình xây dựng và công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng tại địa phương theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 Thông tư 27/2009/TT-BXD; chủ đầu tư thực hiện báo cáo về công tác quản lý chất lượng và chất lượng công trình xây dựng theo mẫu quy định tại Phụ lục 03 Thông tư 27/2009/TT-BXD gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Xây dựng theo quy định.

Đề nghị các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện nội dung chỉ thị này.

7. Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2010/CT-UBND

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 13/2010/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 01/04/2010
Ngày hiệu lực 11/04/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2010/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 13/2010/CT-UBND công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 13/2010/CT-UBND công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 13/2010/CT-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Khánh Hòa
Người ký Nguyễn Chiến Thắng
Ngày ban hành 01/04/2010
Ngày hiệu lực 11/04/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 13/2010/CT-UBND công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 13/2010/CT-UBND công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng

  • 01/04/2010

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 11/04/2010

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực