Chỉ thị 13/2010/CT-UBND

Chỉ thị 13/2010/CT-UBND về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Chỉ thị 13/2010/CT-UBND tăng cường nâng cao hiệu quả trợ giúp pháp lý Cao Bằng đã được thay thế bởi Quyết định 15/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và được áp dụng kể từ ngày 20/05/2018.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 13/2010/CT-UBND tăng cường nâng cao hiệu quả trợ giúp pháp lý Cao Bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2010/CT-UBND

Cao Bằng, ngày 14 tháng 10 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

Trợ giúp pháp lý là một chính sách xã hội quan trọng của Đảng và Nhà nước ta, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống và đạo lý tốt đẹp của dân tộc đối với người nghèo, người có công với cách mạng và người được hưởng chính sách ưu đãi. Sau 4 năm thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý, công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã đạt được một số kết quả quan trọng như thành lập được 183 câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, thực hiện trợ giúp pháp lý cho hàng ngàn lượt người, qua đó đã giúp cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; góp phần tích cực vào việc phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng, bảo vệ công lý, bảo đảm công bằng xã hội, phòng ngừa, hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật, thực hiện có hiệu quả các chính sách về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn.

Tuy nhiên, kết quả đạt được trong thời gian qua chưa ngang tầm với vị trí, vai trò và yêu cầu, nhiệm vụ của công tác trợ giúp pháp lý; bộ máy tổ chức, cơ sở vật chất của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước, trong đó có hệ thống chi nhánh của Trung tâm ở cấp huyện ch­a được củng cố, kiện toàn; đội ngũ trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên trợ giúp pháp lý còn thiếu về số lượng, yếu về năng lực nghiệp vụ; nhiều câu lạc bộ còn lúng túng và kém hiệu quả trong tổ chức hoạt động; tỷ lệ người biết và được thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý còn thấp so với những người trong diện được hưởng chính sách này.

Nguyên nhân của tình trạng trên do nhận thức của một số lãnh đạo ở các ngành, các cấp về công tác trợ giúp pháp lý chưa đầy đủ; việc quan tâm đầu tư, hỗ trợ của các cơ quan Nhà nước còn hạn chế; sự phối hợp giữa các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội với cơ quan quản lý và trực tiếp thực hiện công tác trợ giúp pháp lý chưa được chặt chẽ và thường xuyên; công tác tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý chưa được quan tâm đúng mức.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý, đáp ứng yêu cầu trợ giúp của người dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm

a) Phối hợp với Sở Nội vụ và các ngành chức năng có liên quan sửa đổi bổ sung và tổ chức triển khai thực hiện Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế và cơ sở vật chất của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước và đội ngũ cán bộ đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu về trợ giúp pháp lý của nhân dân.

b) Phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức hữu quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã xây dựng và tổ chức bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, từng bước kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cộng tác viên trợ giúp pháp lý;

c) Chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý phối hợp với các phòng tư pháp cấp huyện và các cơ quan tổ chức có liên quan, tăng cường hoạt động tuyên truyền chính sách, pháp luật về trợ giúp pháp lý ở cơ sở; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của các chi nhánh của Trung tâm và câu lạc bộ trợ giúp pháp lý.

2. Sở Tài chính: Trên cơ sở cân đối ngân sách của địa phương, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí hợp lý để đảm bảo cho việc đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, tăng cường chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền, phổ biến về tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý để các tầng lớp nhân dân biết, chủ động tiếp cận và thụ hưởng chính sách này.

4. Các cơ quan tiến hành tố tụng: Chủ động phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện có hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, Toà án nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng và các tổ chức thành viên: Theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình tham gia tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và vận động nhân dân thực hiện pháp luật về trợ giúp pháp lý.

6. Các cơ quan, tổ chức: Khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, thành viên, hội viên và cá nhân khác thuộc cơ quan, tổ chức mình tham gia làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý; khi nhận được văn bản kiến nghị của tổ chức trợ giúp pháp lý, phải xem xét giải quyết kịp thời và trả lời bằng văn bản theo quy định của pháp luật.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm

a) Chỉ đạo Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, tổ chức phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước và chi nhánh của Trung tâm tại các huyện, thị trong việc đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý tại địa phương, cơ sở;

b) Hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện cần thiết về trụ sở, phương tiện làm việc để chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý đóng trên địa bàn hoạt động thuận lợi và hiệu quả.

Giao cho Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Chỉ thị này và định kỳ báo cáo kết quả về Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2010/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu13/2010/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/10/2010
Ngày hiệu lực24/10/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/05/2018
Cập nhật10 tháng trước
(09/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2010/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 13/2010/CT-UBND tăng cường nâng cao hiệu quả trợ giúp pháp lý Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 13/2010/CT-UBND tăng cường nâng cao hiệu quả trợ giúp pháp lý Cao Bằng
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu13/2010/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýNguyễn Hoàng Anh
        Ngày ban hành14/10/2010
        Ngày hiệu lực24/10/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/05/2018
        Cập nhật10 tháng trước
        (09/01/2020)

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 13/2010/CT-UBND tăng cường nâng cao hiệu quả trợ giúp pháp lý Cao Bằng

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 13/2010/CT-UBND tăng cường nâng cao hiệu quả trợ giúp pháp lý Cao Bằng