Chỉ thị 13/2013/CT-UBND

Chỉ thị 13/2013/CT-UBND tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nội dung toàn văn Chỉ thị 13/2013/CT-UBND kiểm tra kiểm soát và xử lý vi phạm kinh doanh xăng dầu Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2013/CT-UBND

Ninh Thuận, ngày 16 tháng 5 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, KIỂM SOÁT VÀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG KINH DOANH XĂNG DẦU, KHÍ DẦU MỎ HOÁ LỎNG (LPG) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

Thời gian qua, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã có nhiều cố gắng trong quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hoá lỏng (khí dầu mỏ hoá lỏng gọi tắt là LPG), bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định, từng bước quản lý và kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu, LPG. Tuy nhiên, hiện tượng gian lận về chất lượng, đo lường, chưa tuân thủ các quy định, điều kiện kinh doanh, an toàn phòng, chống cháy nổ trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, LPG còn diễn biến phức tạp, đặc biệt đã xảy ra một số tai nạn trong quá trình sử dụng xăng dầu, LPG, có vụ việc rất nghiêm trọng gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân, gây ảnh hưởng xấu đến việc bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Nguyên nhân chủ yếu là do ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng dầu, LPG chưa nghiêm túc; việc cung cấp thông tin, hướng dẫn cho người tiêu dùng trong mua, sử dụng xăng dầu, LPG bảo đảm an toàn chưa được thực hiện đầy đủ; công tác kiểm tra, kiểm soát thực hiện chưa triệt để, chưa thường xuyên, thiếu phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các lực lượng chức năng; chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe, …

Nhằm tăng cường kỷ cương pháp luật, ngăn chặn, hạn chế tối đa những vi phạm có thể xảy ra trong kinh doanh xăng dầu và LPG, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 104/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2011 quy định xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh xăng dầu; Nghị định số 105/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2011 quy định xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng và một số văn bản có liên quan của Chính phủ, của các Bộ, ngành Trung ương về việc chấn chỉnh, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hoá lỏng. Để bảo đảm mọi tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ, của Bộ Công Thương và các Bộ, ngành có liên quan; đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp để khắc phục những hạn chế, tồn tại trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hoá lỏng thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

1. Sở Công Thương:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát lại quy hoạch hệ thống phân phối xăng dầu và các điểm bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh, kiên quyết di dời các cơ sở kinh doanh xăng dầu chưa phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt; rà soát, đánh giá sự phù hợp của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu, LPG với thực tế sản xuất, kinh doanh để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước trong kinh doanh xăng dầu và LPG;

b) Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh, điều kiện an toàn phòng chống cháy nổ đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu là tổng đại lý, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu; tổng đại lý và đại lý LPG, cửa hàng bán LPG chai, trạm nạp, trạm cấp LPG, cơ sở sản xuất, sửa chữa chai LPG trên địa bàn tỉnh; đồng thời, thường xuyên theo dõi tình hình cung ứng xăng dầu, LPG trên địa bàn, khi có dấu hiệu khan nguồn kịp thời yêu cầu doanh nghiệp trên địa bàn có biện pháp khắc phục; đồng thời báo cáo cụ thể bằng văn bản về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương để có phương án chỉ đạo, hướng xử lý và điều tiết nguồn cung;

c) Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng chuyên ngành tập trung tăng cường kiểm tra, kiểm soát các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng dầu và LPG về điều kiện kinh doanh; thực hiện việc mua bán trong hệ thống phân phối; trách nhiệm kiểm tra, giám sát hệ thống phân phối của doanh nghiệp đầu mối, tổng đại lý, đại lý; việc thực hiện cung xăng dầu, LPG liên tục ra thị trường; các quy định về tồn chứa, vận chuyển xăng dầu, LPG và các quy định khác. Kiên quyết xử lý các hành vi mua bán xăng dầu, LPG ngoài hệ thống phân phối; các cơ sở sản xuất, kinh doanh xăng dầu, LPG không duy trì đúng các điều kiện kinh doanh, điều kiện an toàn phòng chống cháy nổ, gian lận về đo lường, chất lượng xăng dầu, LPG; các điểm pha chế, bán xăng dầu, sang chiết, nạp LPG trái phép; đồng thời giám sát chặt chẽ các cơ sở bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, LPG.

2. Sở Khoa học và Công nghệ:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tiến hành rà soát để kiến nghị các cấp có thẩm quyền quyết định sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực xăng dầu, LPG;

b) Chỉ đạo Thanh tra Sở, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về đo lường, chất lượng và các vi phạm khác theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý trong lĩnh vực xăng dầu, LPG theo đúng quy định của pháp luật;

c) Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo tập huấn nghiệp vụ về đo lường, chất lượng cho cán bộ và nhân viên của các cơ sở sản xuất, kinh doanh xăng dầu, LPG.

3. Công an tỉnh:

a) Chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương tập trung nắm tình hình, phát hiện và triệt phá các đường dây, các điểm pha chế xăng dầu, sang chiết LPG trái phép, các hành vi trộm cắp xăng dầu, pha trộn trái phép các chất khác vào xăng dầu, nhất là hành vi có tổ chức, quy mô lớn; kiên quyết, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật;

b) Nhanh chóng điều tra, xác định nguyên nhân các vụ cháy, nổ xăng dầu; các vụ cháy nổ LPG; công khai kết luận điều tra theo quy định và khuyến cáo kịp thời cho người dân để phòng ngừa;

c) Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy rà soát, kiểm tra điều kiện an toàn phòng chống cháy nổ của tất cả các cơ sở kinh doanh xăng dầu và LPG. Tổ chức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ về an toàn phòng chống cháy, nổ cho cán bộ, công nhân viên tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hoá lỏng;

d) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Ninh Thuận và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn kiến thức an toàn phòng chống cháy nổ trong kinh doanh, sử dụng xăng dầu, LPG;

e) Phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát các quy định về điều kiện an toàn phòng chống cháy nổ trong kinh doanh xăng dầu và LPG, kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Phối hợp với các sở, ngành liên quan phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động trong sản xuất, kinh doanh xăng dầu và LPG; tổ chức công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho cán bộ quản lý và nhân viên trực tiếp làm việc tại cơ sở sản xuất, kinh doanh xăng dầu và LPG theo quy định của pháp luật;

b) Hướng dẫn, kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh lao động tại các cơ sở sản xuất kinh doanh xăng dầu và LPG; rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan của pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh xăng dầu, LPG.

5. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan phổ biến, tuyên truyền sâu rộng để nhân dân hiểu rõ, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu và LPG, chế tài xử lý, quy trình quản lý, sử dụng các phương tiện, thiết bị cũng như sử dụng an toàn xăng dầu, LPG;

b) Giám sát, hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí phản ánh, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan về các hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu và LPG, nhất là vi phạm về đo lường, chất lượng, điều kiện kinh doanh, an toàn phòng chống cháy nổ; thông tin công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu và LPG theo quy định của pháp luật.

6. Sở Tài Chính: chỉ đạo phòng nghiệp vụ của sở, thanh tra ngành chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác quản lý giá, kiểm tra, kiểm soát tình hình giá cả đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hoá lỏng trên địa bàn tỉnh; đồng thời tổ chức phối hợp Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra và xử phạt các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá theo Thông tư liên tịch số 29/2011/TTLT-BCT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2011 của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính hướng dẫn tổ chức phối hợp kiểm tra giữa cơ quan Quản lý thị trường và cơ quan Quản lý giá.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường: phối hợp với các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hướng dẫn, phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ về môi trường và cấp giấy chứng nhận cho các tổ chức, cá nhân liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh xăng dầu, LPG theo quy định của pháp luật; đồng thời tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm gây ảnh hưởng đến môi trường trên địa bàn.

8. Cục Thuế tỉnh:

a) Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ của Cục; Chi cục Thuế huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với lực lượng quản lý thị trường, Công an tổ chức kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện chế độ hoá đơn, chứng từ đối với mặt hàng xăng dầu, khí dầu mỏ hoá lỏng, lưu thông trên thị trường; phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng hoá đơn, chứng từ không hợp pháp để trốn thuế;

b) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát việc kê khai thuế, nộp thuế đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hoá lỏng trên địa bàn tỉnh, đồng thời xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm.

9. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Chi cục Hải quan:

a) Chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp triển khai công tác chống buôn lậu xăng dầu, khí dầu mỏ hoá lỏng, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện ra vào hoạt động trên khu vực biên giới biển của tỉnh, nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm;

b) Phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương vùng ven biển triển khai các nội dung, biện pháp tuyên truyền vận động cho quần chúng nhân dân, ngư dân nâng cao nhận thức để tích cực tham gia thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, đặc biệt là chống buôn lậu xăng dầu và khí dầu mỏ hoá lỏng; tổ chức tuyên truyền cho quần chúng nhân dân tại các vùng ven biển và các ngư dân đánh bắt trên tuyến biển của tỉnh ký cam kết không chứa chấp xăng dầu và khí dầu mỏ hoá lỏng nhập lậu, không tham gia tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, ...

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức, thực hiện tốt quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và LPG trên địa bàn mình quản lý; đồng thời thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, lực lượng chức năng ở địa phương tăng cường tổ chức kiểm tra tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh xăng dầu, LPG trên địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm lập lại trật tự trong kinh doanh xăng dầu và LPG.

11. Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng dầu và LPG:

a) Các doanh nghiệp đầu mối, các tổng đại lý, đại lý kinh doanh xăng dầu, LPG chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra hệ thống phân phối của mình, bảo đảm các cơ sở kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về: điều kiện kinh doanh, đo lường, chất lượng, về an toàn, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, vệ sinh, an toàn lao động và bảo vệ môi trường; quy định rõ trách nhiệm của từng khâu trong hệ thống phân phối; thực hiện nghiêm quy trình vận chuyển xăng dầu, LPG từ các kho, bồn chứa đến các địa điểm bán lẻ; chịu trách nhiệm đối với các vi phạm về đo lường, chất lượng xảy ra trong quá trình phân phối xăng dầu, LPG trong hệ thống của mình;

b) Các cơ sở bán lẻ xăng dầu, LPG thực hiện nghiêm các quy định về điều kiện kinh doanh, an toàn phòng chống cháy nổ. Chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, hướng dẫn việc mua, sử dụng an toàn xăng dầu, LPG cho người tiêu dùng tại các cơ sở kinh doanh và trong quá trình sử dụng.

12. Tổ chức thực hiện:

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng dầu, LPG nghiêm túc quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này.

Sở Công Thương thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện Chỉ thị, kịp thời báo cáo và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Nghị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2013/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu13/2013/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2013
Ngày hiệu lực26/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2013/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 13/2013/CT-UBND kiểm tra kiểm soát và xử lý vi phạm kinh doanh xăng dầu Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 13/2013/CT-UBND kiểm tra kiểm soát và xử lý vi phạm kinh doanh xăng dầu Ninh Thuận
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu13/2013/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýĐỗ Hữu Nghị
        Ngày ban hành16/05/2013
        Ngày hiệu lực26/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 13/2013/CT-UBND kiểm tra kiểm soát và xử lý vi phạm kinh doanh xăng dầu Ninh Thuận

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 13/2013/CT-UBND kiểm tra kiểm soát và xử lý vi phạm kinh doanh xăng dầu Ninh Thuận

           • 16/05/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/05/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực