Chỉ thị 13/2013/CT-UBND

Chỉ thị 13/2013/CT-UBND tăng cường áp dụng biện pháp phòng, chống dịch bệnh đối với tôm sú, tôm thẻ chân trắng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nội dung toàn văn Chỉ thị 13/2013/CT-UBND phòng chống dịch bệnh tôm sú tôm thẻ chân trắng Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2013/CT-UBND

Tiền Giang, ngày 10 tháng 9 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỐI VỚI TÔM SÚ, TÔM THẺ CHÂN TRẮNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Từ năm 2012 đến nay, tình hình bệnh trên tôm nuôi ngày càng diễn biến phức tạp. Ngoài loại bệnh chủ yếu là đốm trắng phát sinh trong thời gian mùa lạnh (là loại virut phổ biến nhất đối với tôm nuôi), còn có bệnh hoại tử gan tụy cấp tính (bệnh phát sinh chủ yếu trong mùa nắng, nóng), tác nhân gây bệnh được xác định là do vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus; hiện nay các nhà khoa học đang tiếp tục nghiên cứu để có giải pháp phòng, trị thích hợp; hậu quả của các bệnh này là tác động xấu đến sự sinh trưởng của tôm nuôi, đặc biệt là tôm sú; với mức độ nguy hiểm và chiếm tỷ lệ cao hơn bệnh đốm trắng đã gây thiệt hại lớn cho người nuôi.

Để góp phần hạn chế thiệt hại do bệnh tôm, giảm tỷ lệ rủi ro cho người nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang chỉ thị:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Căn cứ điều kiện khí tượng, thủy văn và các kết quả quan trắc môi trường, giám sát mầm bệnh đối với tôm nuôi... ban hành khuyến cáo khoảng thời gian không thả nuôi và lịch thời vụ ở các vùng nuôi tập trung trên địa bàn tỉnh cho tôm sú và tôm thẻ chân trắng.

b) Tăng cường công tác giám sát dịch bệnh trên tôm nuôi, kịp thời hỗ trợ hóa chất, hướng dẫn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi các huyện, thị xử lý triệt để mầm bệnh, hạn chế lây lan; hướng dẫn người nuôi các thủ tục có liên quan để được hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định hiện hành.

c) Trên các vùng nuôi tập trung khi tình hình bệnh tôm diễn biến phức tạp, đủ điều kiện công bố dịch theo quy định của Thông tư số 52/2011/TT-BNNPTNT ngày 28/7/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên tôm nuôi thì chủ động đề xuất công bố dịch để có thể huy động tốt nguồn lực, tập trung cho công tác chống dịch sớm có hiệu quả, hạn chế lây lan trên diện rộng; đồng thời, thực hiện chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, Quyết định số 49/2012/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009.

d) Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Gò Công tham mưu sửa đổi Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 22/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc hỗ trợ khôi phục sản xuất cho người nuôi tôm bị thiệt hại do các dịch bệnh nguy hiểm gây ra trên địa bàn tỉnh Tiền Giang cho phù hợp với quy định hiện hành của Trung ương.

đ) Chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan, các huyện, thị xã Gò Công tăng cường công tác quản lý giống, công tác kiểm tra về chất lượng thức ăn, hóa chất, thuốc thú y cho tôm nuôi trên địa bàn.

e) Tăng cường công tác khuyến nông đối với con tôm, đúc kết những mô hình nuôi có hiệu quả trong nhân dân để có thể phổ biến, nhân rộng cho các vùng nuôi trên địa bàn tỉnh.

g) Chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ấp Bắc, các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động người nuôi tôm chấp hành tốt các quy định của nhà nước, thực hiện các mô hình nuôi phù hợp nhằm đảm bảo sản xuất có hiệu quả, hạn chế ô nhiễm môi trường và phát sinh dịch bệnh.

2. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng

a) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng chấp hành tốt các khuyến cáo về khoảng thời gian không thả nuôi và lịch thời vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã để được cấp sổ theo dõi hoạt động nuôi thủy sản, được hướng dẫn và thực hiện đúng các thủ tục về điều kiện vệ sinh thú y và môi trường theo quy định của Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 19/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định về quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh giống và nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

c) Giám sát, phát hiện, khai báo và xử lý kịp thời dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan Thú y; không xổ, xả nước và xác tôm nuôi bị bệnh ra môi trường bên ngoài khi chưa thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định.

3. Công an tỉnh, Sở Công Thương

Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tích cực hỗ trợ cho địa phương kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.

4. Ủy ban nhân dân các huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây, Tân Phú Đông và thị xã Gò Công

a) Tổ chức triển khai, quán triệt nội dung của Chỉ thị này cho Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các phòng chuyên môn, đoàn thể trên địa bàn.

b) Ưu tiên bố trí các nguồn vốn ngân sách đã phân cấp cho các huyện, thị xã để đầu tư cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng các vùng nuôi tôm tập trung trên địa bàn. Trong trường hợp cần phải có nguồn vốn lớn thì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, đăng ký vốn từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu của Trung ương.

c) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nuôi tôm chấp hành nghiêm Chỉ thị này.

d) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện cấp sổ theo dõi hoạt động nuôi thủy sản và hướng dẫn thực hiện các thủ tục về điều kiện vệ sinh thú y và môi trường theo quy định của Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 19/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định về quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh giống và nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; chủ động tổ chức kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nuôi tôm và trực tiếp xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc phối hợp cơ quan chức năng xử lý đối với các trường hợp vi phạm trên địa bàn xã quản lý.

5. Trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp xã trong phòng chống dịch bệnh ở địa phương

a) Phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động nuôi thủy sản;

b) Cấp sổ hoạt động nuôi thủy sản cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động nuôi thủy sản;

c) Hướng dẫn thực hiện các thủ tục về điều kiện vệ sinh thú y và môi trường theo Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 19/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định về quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh giống và nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

d) Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động nuôi tôm trên địa bàn xã.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này và định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo kịp thời./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Kim Mai

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2013/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu13/2013/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/09/2013
Ngày hiệu lực20/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2013/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 13/2013/CT-UBND phòng chống dịch bệnh tôm sú tôm thẻ chân trắng Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 13/2013/CT-UBND phòng chống dịch bệnh tôm sú tôm thẻ chân trắng Tiền Giang
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu13/2013/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýTrần Kim Mai
        Ngày ban hành10/09/2013
        Ngày hiệu lực20/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 13/2013/CT-UBND phòng chống dịch bệnh tôm sú tôm thẻ chân trắng Tiền Giang

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 13/2013/CT-UBND phòng chống dịch bệnh tôm sú tôm thẻ chân trắng Tiền Giang

           • 10/09/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/09/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực