Chỉ thị 13/2013/CT-UBND

Chỉ thị 13/2013/CT-UBND tăng cường quản lý nhà nước về công tác thanh niên giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nội dung toàn văn Chỉ thị 13/2013/CT-UBND quản lý nhà nước về công tác thanh niên Bắc Kạn 2013


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2013/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 20 tháng 6 năm 2013

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN GIAI ĐOẠN 2013-2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

Nhằm tăng cường quản lý nhà nước về công tác thanh niên, triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện thắng lợi Nghị quyết số: 25-NQ/TW ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Quyết định số: 2474/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Chương trình hành động số: 06-CTr/TU ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Quyết định số: 772/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thực hiện tốt các nội dung sau:

Tiếp tục quán triệt các nội dung của Nghị quyết số: 25-NQ/TW ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá X), Chương trình hành động số: 06-CTr/TU ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011-2020 ban hành kèm theo Quyết định số: 772/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, văn hóa truyền thống của dân tộc, quê hương Bắc Kạn; gắn công tác giáo dục, rèn luyện thanh niên với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể cùng cấp, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên; chú trọng lồng ghép xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cho thanh niên trong các đề án, chiến lược phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương, đơn vị và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đáp ứng nhu cầu rèn luyện, vui chơi giải trí cho thanh niên.

Tập trung giáo dục, phát huy tài năng trong thanh niên, tạo điều kiện cho thanh niên học tập nâng cao trình độ. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, bồi dưỡng, bố trí và trọng dụng tài năng trẻ gắn với công tác quy hoạch, hình thành đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý trẻ, giỏi trong các cơ quan nhà nước và tổ chức kinh tế - xã hội của tỉnh. Phối hợp tổ chức rà soát, đánh giá, rút kinh nghiệm các chương trình, đề án liên quan đến thanh niên, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các giải pháp đồng bộ nhằm tiếp tục quản lý, triển khai có hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên trên địa bàn tỉnh.

2. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên, huy động các nguồn lực trong và ngoài tỉnh để đầu tư phát triển thanh niên và thực hiện mục tiêu phát triển thanh niên. Bố trí ngân sách để thực hiện các chương trình, dự án về phát triển thanh niên.

- Phối hợp nghiên cứu và ban hành cơ chế, chính sách cho thanh niên; hỗ trợ thanh niên thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ cải cách thủ tục hành chính và đời sống xã hội, đặc biệt là thanh niên ở nông thôn, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

- Đẩy mạnh và đổi mới công tác thông tin, truyền thông về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan tới thanh niên; góp phần nâng cao nhận thức của thanh niên về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trong nước và thế giới.

- Tích cực, chủ động phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh thực hiện các chương trình, kế hoạch phối hợp đạt hiệu quả, chất lượng.

- Nghiêm túc thực hiện Kế hoạch số: 455/KH-BCĐ ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011-2020.

3. Sở Nội vụ có trách nhiệm

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội, xây dựng kế hoạch triển khai các Nghị quyết, Chương trình phát triển thanh niên của tỉnh Bắc Kạn.

- Làm đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành và huyện, thị xã trong việc xây dựng, lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình phát triển thanh niên của tỉnh khi xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội 05 năm và hàng năm; giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác kiểm tra, giám sát các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội do tổ chức thanh niên đảm nhiệm và việc thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên. Định kỳ hàng năm tổng hợp kết quả triển khai, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chủ trì xây dựng, triển khai các Đề án đưa công chức, viên chức trẻ tiếp cận với cơ sở; Đề án phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo, bố trí sử dụng tài năng trẻ; Đề án bồi dưỡng và nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ và các đề án liên quan đến hợp tác quốc tế về công tác thanh niên.

- Tổng hợp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên của các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; phối hợp với Sở Tài chính thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm

- Tập trung chỉ đạo các Phòng, Ban chuyên môn, các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về thanh niên; xây dựng kế hoạch, quy hoạch đầu tư phát triển thanh niên trình Ủy ban nhân dân huyện, thị xã phê duyệt; kiểm tra việc thực hiện các chính sách đối với thanh niên thuộc phạm vi quản lý.

- Chủ động phối hợp với các Sở, Ban, Ngành của tỉnh triển khai đạt hiệu quả các chương trình, đề án về phát triển thanh niên; đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh những giải pháp, cơ chế, chính sách nhằm thực hiện tốt các nội dung chương trình phát triển thanh niên ở địa phương.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị xã hội của tỉnh phối hợp với các Sở, Ban, Ngành triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2013/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu13/2013/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/06/2013
Ngày hiệu lực30/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2013/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 13/2013/CT-UBND quản lý nhà nước về công tác thanh niên Bắc Kạn 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 13/2013/CT-UBND quản lý nhà nước về công tác thanh niên Bắc Kạn 2013
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu13/2013/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýHoàng Ngọc Đường
        Ngày ban hành20/06/2013
        Ngày hiệu lực30/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 13/2013/CT-UBND quản lý nhà nước về công tác thanh niên Bắc Kạn 2013

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 13/2013/CT-UBND quản lý nhà nước về công tác thanh niên Bắc Kạn 2013

           • 20/06/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/06/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực