Chỉ thị 13/CT-BYT

Chỉ thị 13/CT-BYT năm 2019 về tăng cường hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn tại khoa hồi sức tích cực và khoa gây mê hồi sức trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 13/CT-BYT 2019 kiểm soát nhiễm khuẩn khoa hồi sức gây mê hồi sức cơ sở khám chữa bệnh


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-BYT

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NHIỄM KHUN TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC VÀ KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC TRONG CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHA BỆNH

Nhiễm khuẩn bệnh viện hay còn gọi là nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế là một trong những thách thức và mối quan tâm hàng đầu của các quc gia trên toàn thế giới. Nhiễm khuẩn bệnh viện không chỉ gây nguy hại cho người bệnh, nhân viên y tế, người nhà người bệnh mà còn có nguy cơ ảnh hưởng đến người dân tại cộng đồng. Nhiễm khun bệnh viện làm tăng chi phí điu trị, tăng tỷ lệ mc bệnh, tăng tỷ lệ tử vong, kéo dài thời gian nm viện, tăng sử dụng thuc kháng sinh, tăng đề kháng với thuốc kháng sinh của vi khun và ảnh hưởng đến hiệu qucủa việc áp dụng các kỹ thuật mới, hiện đại trong khám bệnh, chữa bệnh.

Trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, khoa hồi sức tích cực và khoa gây mê hồi sức là hai khu vực thường xuyên có nhiều người bệnh nặng, người suy giảm miễn dịch, người bệnh thực hiện nhiều phẫu thuật, thủ thuật xâm ln nên có nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện cao.

Để tăng cường hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn tại khoa hồi sức tích cực và khoa gây mê hồi sức trong cơ sở khám bệnh, cha bệnh, giảm thiu nhiễm khun bệnh viện, bảo đảm an toàn trong cung cp dịch vụ y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

I. Các bệnh viện, viện nghiên cứu có giường bệnh

1. Từng bước cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng khoa hồi sức tích cực, khoa gây mê hồi sức và các khoa phòng khác bảo đảm các nguyên tắc về phòng ngừa nhiễm khun bệnh viện tiến tới đạt chuẩn. Khi xây mới cơ sở hạ tầng, đặc biệt là khoa hồi sức tích cực và khoa gây mê hồi sức phải tham vấn ý kiến chuyên môn kiểm soát nhiễm khun bảo đảm phù hợp với các nguyên tắc phòng ngừa và kim soát nhim khun.

2. Đầu tư trang thiết bị, phương tiện, hóa chất và vật tư cho hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn đúng theo quy định trong cơ cấu giá viện phí.

3. Bảo đảm đủ nhân lực, đặc biệt là điều dưỡng, hộ sinh thực hiện chăm sóc người bệnh toàn diện, không để người nhà người bệnh tham gia vào chăm sóc người bệnh tại khoa hồi sức tích cực và khoa gây mê hi sức; nhân lực làm kim soát nhiễm khuẩn chuyên trách tại tất cả bộ phận đầy đủ và được đào tạo.

4. Xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra, giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại khoa hồi sức tích cực và khoa gây mê hi sức.

5. Tuân thủ đúng các quy định về vô khuẩn trong chăm sóc và điều trị người bệnh, đặc biệt là vô khuẩn trong phẫu thuật, thủ thuật xâm lấn.

6. Tuân thủ đúng hướng dẫn thực hành vệ sinh tay trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, bảo đảm mọi nhân viên y tế, sinh viên thực tập, người bệnh và người nhà người bệnh tuân thủ nghiêm các chỉ định vệ sinh tay.

7. Bảo đảm một phòng mổ chỉ btrí một bàn phẫu thuật. Không thực hiện đồng thời 2 ca mổ trong một phòng mổ.

8. Triển khai áp dụng nghiêm quy định về sử dụng kháng sinh dự phòng trong phẫu thuật. Không sử dụng kháng sinh sau mổ nếu không có nhiễm khun.

9. Xử lý dụng cụ sử dụng lại đúng quy định. Tất cả dụng cụ phẫu thuật thông thường và nội soi phải được tiệt khun. Trường hợp đơn vị tiệt khun dụng cụ phu thuật nội soi bằng phương pháp ngâm hóa cht thì phải có phòng tiệt khun riêng, bảo đảm đúng chng loại hóa chất, đúng nồng độ và thời gian ngâm tiệt khuẩn theo quy định tại hướng dẫn xử lý dụng cụ phẫu thuật nội soi.

10. Áp dụng các biện pháp cách ly phòng ngừa nhiễm khuẩn cho người bệnh phù hợp. Không bố trí người bệnh không nhiễm khuẩn chung buồng với người bệnh nhiễm khuẩn.

11. Tuân thủ đúng vệ sinh môi trường, vệ sinh các trang thiết bị, dụng cụ chăm sóc và điều trị người bệnh.

12. Thực hiện giám sát chủ động, liên tục nhiễm khuẩn huyết, nhiễm khuẩn tiết niệu, nhiễm khuẩn vết mổ và viêm phổi liên quan đến thở máy.

13. Tăng cường giám sát tuân thủ thực hành liên quan đến kiểm soát nhiễm khun của nhân viên y tế, giám sát vi sinh môi trường và giám sát vi khun kháng thuốc.

14. Tăng cường đào tạo cập nhật các hướng dẫn thực hành phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế và các đối tượng có liên quan.

II. Các đơn vị thuộc Bộ Y tế

1. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh

- Xây dựng kế hoạch và tăng cường thực hiện thanh tra, kim tra, giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại khoa hồi sức tích cực và khoa gây mê hồi sức của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Đẩy mạnh việc xây dựng, ban hành các quy định, quy trình, hướng dẫn chuyên môn liên quan đến các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn tại khoa hồi sức tích cực và khoa gây mê hồi sức.

- Tiếp tục xây dựng, mở rộng và vận hành hệ thng giám sát, báo cáo dữ liệu quốc gia về nhiễm khuẩn bệnh viện.

2. Vụ Trang thiết bị và công trình y tế

- Phổ biến, hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc xây dựng, cải tạo cơ sở hạ tầng, các yêu cầu về trang thiết bị tại khoa hồi sức tích cực và khoa gây mê hồi sức bảo đảm phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

- Nghiên cứu, đề xuất các quy định, tiêu chí, hướng dẫn về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị liên quan đến kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nói chung và tại khoa hồi sức tích cực, khoa gây mê hồi sức phù hợp.

3. Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Đầu mối đề xuất cơ chế chính sách về tài chính trong việc bảo đảm kinh phí cho thực hiện các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn trong khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt là các chi phí kiểm soát nhiễm khuẩn cho khoa hồi sức tích cực và khoa gây mê hồi sức.

- Kiểm tra, giám sát, hỗ trợ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện đúng quy định về tài chính, mua sắm trang thiết bị, vật tư liên quan đến hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn.

4. Cục Quản lý Môi trường y tế làm đầu mối phối hợp với Cục Quản lý Khám, cha bệnh và các Vụ, Cục liên quan chỉ đạo, hướng dẫn quản lý chất thải y tế, vệ sinh môi trường, bảo đảm cung cấp nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt, quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng.

III. S Y tế tnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Y tế các Bộ, Ngành

- Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện và kim tra, giám sát việc thực hiện các nội dung của Chỉ thị đến tất cả các đơn vị thuộc thm quyền quản lý.

- Đề xuất cơ chế, chính sách liên quan đến kiểm soát nhiễm khun với các cơ quan có thẩm quyền.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương tchức trin khai thực hiện và báo cáo kết quả vBộ Y tê (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh)./.

 


Nơi nhận:
- Các Thứ trưởng (để ch đạo);
- UBND các t
nh. TP trực thuộc TW (để ph/hợp);
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ (đ
t/h);
- S
Y tế các tnh, TP trực thuộc TW (để t/h);
- Y tế các Bộ, Ngành (để t/h);
- Lưu: VT, KC
B.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/CT-BYT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu13/CT-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/11/2019
Ngày hiệu lực20/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/CT-BYT

Lược đồ Chỉ thị 13/CT-BYT 2019 kiểm soát nhiễm khuẩn khoa hồi sức gây mê hồi sức cơ sở khám chữa bệnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 13/CT-BYT 2019 kiểm soát nhiễm khuẩn khoa hồi sức gây mê hồi sức cơ sở khám chữa bệnh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu13/CT-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Thị Kim Tiến
        Ngày ban hành20/11/2019
        Ngày hiệu lực20/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 13/CT-BYT 2019 kiểm soát nhiễm khuẩn khoa hồi sức gây mê hồi sức cơ sở khám chữa bệnh

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 13/CT-BYT 2019 kiểm soát nhiễm khuẩn khoa hồi sức gây mê hồi sức cơ sở khám chữa bệnh

              • 20/11/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/11/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực