Chỉ thị 13/CT-UBND

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2013 về chấn chỉnh việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên

Nội dung toàn văn Chỉ thị 13/CT-UBND 2013 chế độ thông tin báo cáo cơ quan hành chính nhà nước Thái Nguyên


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 6 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

Trong thời gian qua việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của các ngành, các địa phương đã có nhiều cố gắng, cơ bản đảm bảo được yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn nhiều hạn chế, như: Việc gửi báo cáo không đúng thời gian quy định, nội dung tổng hợp chưa đầy đủ, thiếu chính xác, mức độ khái quát thấp, chưa phản ánh được bản chất vấn đề; sự phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan, đơn vị còn mang tính hình thức, thiếu thống nhất; phương thức gửi và nhận báo cáo còn phụ thuộc nhiều vào giấy tờ hành chính. Đặc biệt, một số nội dung, sự vụ đột xuất phát sinh của ngành, địa phương chưa được thông tin báo cáo xin ý kiến chỉ đạo kịp thời đã làm ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý, giải quyết công việc chung của UBND tỉnh.

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế trên là do thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức đến việc chỉ đạo thực hiện chế độ thông tin, báo cáo; kỷ cương không nghiêm, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý thông tin, báo cáo chưa được chú trọng, thiếu đồng bộ. Cán bộ làm công tác tổng hợp báo cáo ít được quan tâm bồi dưỡng về khả năng khai thác, phân tích thông tin, tổng hợp báo cáo.

Để nâng cao chất lượng thông tin, báo cáo đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh trong tình hình mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã:

1. Chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tính chính xác trong báo cáo; đảm bảo yêu cầu về thẩm quyền, hình thức và nội dung; phản ánh được những kết quả nổi bật, đồng thời đánh giá những vấn đề còn yếu kém, phân tích rõ nguyên nhân, nêu kiến nghị vướng mắc phát sinh (nếu có), đề xuất hướng giải quyết.

2. Tổ chức theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được UBND tỉnh giao hằng năm; trong đó có đánh giá tiến độ, phần trăm (%) đã thực hiện, kết quả triển khai các chủ trương, chính sách của Trung ương, các ý kiến chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Lập và gửi các báo cáo định kỳ theo đúng thời gian qui định (tính theo dấu công văn đến của Văn phòng UBND tỉnh), cụ thể như sau:

- Báo cáo tháng: Chậm nhất vào ngày 25 hàng tháng.

- Báo cáo quí: Chậm nhất vào ngày 20 tháng cuối quí.

- Báo cáo 06 tháng: Chậm nhất vào ngày 20/6.

- Báo cáo năm: Chậm nhất vào ngày 20/12.

(Thời gian trên có thể thay đổi (sẽ có văn bản yêu cầu cụ thể) để kịp thời phục vụ các Kỳ họp của HĐND tỉnh và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

Báo cáo định kỳ gửi bản giấy đến các đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê tỉnh; đồng gửi bản điện tử (trừ những văn bản theo quy định của nhà nước không cho phép hoặc mật, tuyệt mật) vào địa chỉ Email: tonghopubndtn@thainguyen.gov.vn để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

3. Củng cố hệ thống thông tin nội bộ, nắm chắc tình hình, công việc chủ yếu diễn ra liên quan đến lĩnh vực, địa bàn phụ trách; tổng hợp, báo cáo ngay Uỷ ban nhân dân tỉnh những vấn đề đột xuất, những vấn đề phức tạp nảy sinh liên quan như: Thiên tai, dịch bệnh, diễn biến bất thường về an ninh, trật tự, tôn giáo, chặt phá rừng, khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép, tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng,.. đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến, tổ chức xử lý, giải quyết theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và thường xuyên cập nhật thông tin báo cáo kết quả theo quy định.

4. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo khi đi công tác nước ngoài theo đúng quy định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; khi đi công tác, làm việc với các tỉnh, thành khác và các Bộ, ngành Trung ương từ 03 ngày trở lên phải báo cáo và được sự đồng ý của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh hoặc Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phụ trách lĩnh vực (Quy định tại khoản 2, điều 38, Quy chế làm việc UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016).

5. Thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các quy định về chế độ thông tin, báo cáo của cơ quan, đơn vị mình; chấn chỉnh và đổi mới việc thực hiện công tác thông tin, báo cáo trong phạm vi quản lý; đề xuất các biện pháp cải tiến, đổi mới công tác thông tin, báo cáo.

Củng cố, bồi dưỡng nâng cao trình độ thu thập, xử lý thông tin, biên tập báo cáo cho cán bộ làm công tác tổng hợp. Tăng cường công tác phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin với các ngành và địa phương khác đảm bảo hiệu quả phối hợp trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành. Trang bị các phương tiện kỹ thuật cần thiết, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thông tin, báo cáo.

Đối với những đơn vị đã xây dựng Trang thông tin điện tử, Website phải thường xuyên cập nhật, cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các văn bản quy phạm pháp luật, các thông tin chỉ đạo, điều hành thuộc lĩnh vực ngành, địa phương phụ trách; công khai các quy định về trình tự thủ tục hành chính, các biểu mẫu trên trang thông tin điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện và theo dõi, giám sát việc thực hiện của cơ quan hành chính nhà nước.

Những đơn vị chưa xây dựng Trang Thông tin điện tử, Website căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006; Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương, của tỉnh triển khai xây dựng để đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin.

6. Thực hiện nghiêm túc Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo đúng quy định tại Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thư điện tử dùng chung tỉnh Thái Nguyên ban hành tại Quyết định số 957/QĐ-UBND ngày 22/5/2013 của UBND tỉnh.

7. Coi kết quả chấp hành chế độ thông tin, báo cáo là một tiêu chí đánh giá chất lượng công tác của cá nhân, tổ chức; kiểm điểm xử lý nghiêm đối với cá nhân, tổ chức không chấp hành hoặc thực hiện không nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

8. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm:

- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định hiện hành.

- Định kỳ hàng tháng kiểm tra, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của các Sở, Ban, ngành, đơn vị và địa phương. Nêu cụ thể những đơn vị, địa phương làm tốt và những đơn vị, địa phương thực hiện không nghiêm túc công tác thông tin báo cáo; hoặc báo cáo không đầy đủ, thiếu chính xác, không bảo đảm nội dung, chất lượng theo yêu cầu. Đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải pháp cải tiến, đổi mới công tác thông tin, báo cáo.

- Chỉ đạo Trung tâm Thông tin (Cổng thông tin điện tử của tỉnh) cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin về kinh tế - xã hội; các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; các văn bản quy phạm pháp luật; chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,.. trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên để mọi tổ chức, cá nhân biết, đồng thời quảng bá hình ảnh của tỉnh Thái Nguyên trong nước và nước ngoài.

- Chỉ đạo Trung tâm Thông tin (Cổng Thông tin điện tử của tỉnh) xây dựng chuyên mục "Dân hỏi, các cơ quan chức năng trả lời" để tiếp thu và kịp thời trả lời các ý kiến, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công dân.

9. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện việc phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên; tham mưu cho UBND tỉnh đẩy mạnh, thực hiện mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, chính phủ điện tử.

10. Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tiếp nhận đánh giá của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của các Sở, Ban, ngành, địa phương, đưa thành một tiêu chí để tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh trong việc bình xét thi đua, khen thưởng đột xuất và thường xuyên.

Giám đốc các Sở, Ban, ngành, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Thái Nguyên, thị xã Sông Công và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh TN;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể ở tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thành ủy và Thị ủy;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Các cơ quan Báo, Đài PTTH địa phương;
- Văn phòng huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Chánh VP và các PVP UBND tỉnh;
- Các chuyên viên NCTH;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, TH.Hiên, Trường, HCTC.
hienvx/CT.01/170b

CHỦ TỊCH
Dương Ngọc Long

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu13/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/06/2013
Ngày hiệu lực11/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 13/CT-UBND 2013 chế độ thông tin báo cáo cơ quan hành chính nhà nước Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 13/CT-UBND 2013 chế độ thông tin báo cáo cơ quan hành chính nhà nước Thái Nguyên
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu13/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýDương Ngọc Long
        Ngày ban hành11/06/2013
        Ngày hiệu lực11/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 13/CT-UBND 2013 chế độ thông tin báo cáo cơ quan hành chính nhà nước Thái Nguyên

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 13/CT-UBND 2013 chế độ thông tin báo cáo cơ quan hành chính nhà nước Thái Nguyên

           • 11/06/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/06/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực