Chỉ thị 13/CT-UBND

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2013 tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách nhà nước và giảm nợ đọng thuế do tỉnh Hà Giang ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 13/CT-UBND 2013 quản lý thu chống thất thu giảm nợ đọng thuế Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Hà Giang, ngày 09 tháng 08 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU, CHỐNG THẤT THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ GIẢM NỢ ĐỌNG THUẾ NĂM 2013

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh trong các năm gần đây có nhiều chuyển biến tích cực, kết quả thu hàng năm đều vượt dự toán Bộ Tài chính và Hội đồng nhân dân tỉnh giao, tạo điều kiện cho Ủy ban nhân dân chủ động điều hành ngân sách, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đạt được kết quả như trên, ngoài sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp Ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các ngành, sự nỗ lực phấn đấu của ngành Thuế, cần nói đến sự đóng góp của các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên trong 7 tháng đầu năm 2013 nền kinh tế của cả nước nói chung và của tỉnh nhà nói riêng tiếp tục phải đối phó với rất nhiều khó khăn, thách thức đó là, sức mua hàng hóa giảm, hàng tồn kho còn lớn, lãi suất ngân hàng tiếp tục còn ở mức cao, hoạt động của một số doanh nghiệp cầm chừng do thiếu vốn, chính sách tài khóa tiền tệ thắt chặt, Chính phủ tiếp tục cắt giảm đầu tư công theo tinh thần Nghị quyết số 11/2011/NQ-CP ... mặt khác do khí hậu biến đổi bất thường, phức tạp làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân; ảnh hưởng đến thu, chi ngân sách nhà nước và huy động vốn cho đầu tư phát triển. Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ; Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 10/12/2012 của HĐND tỉnh về dự toán thu, chi và phương án phân bổ ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2013. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện/thành phố tập trung chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện một số nội dung cơ bản sau:

1. Mục tiêu chủ yếu của công tác quản lý thu, chống thất thu và giảm nợ đọng thuế năm 2013.

- Ngăn chặn và phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật trong kinh doanh, tạo sức lan tỏa, nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế, của cán bộ thuế, cơ quan thuế, nâng cao hiệu lực hiệu quả đối với công tác thuế.

- Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước, Chủ tịch UBND các huyện/thành phố chỉ đạo các Giám đốc các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh, cần có giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh, tăng doanh thu, tăng hiệu quả để có điều kiện hoàn thành nghĩa vụ thu ngân sách; tiếp tục tạo môi trường sản xuất kinh doanh bình đẳng cho người nộp thuế thuộc mọi thành phần kinh tế trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước, góp phần thúc đẩy đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh; Các cơ quan quản lý có biện pháp kiểm tra và đề xuất xử lý các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh dây dưa nợ đọng thuế kéo dài.

- Đảm bảo các khoản thu ngân sách phải được thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị thu ngân sách Nhà nước năm 2013 được Bộ Tài chính và Hội đồng nhân dân tỉnh đã giao, tạo nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của địa phương.

- Hội Doanh nghiệp tỉnh, chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cần tích cực thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, giảm hàng hóa tồn kho.

2. Giải pháp thực hiện:

2.1. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện/thành phố, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; hỗ trợ giải quyết hàng tồn kho, xử lý hiệu quả nợ xấu; Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế trong công tác quản lý thu, chống thất thu đặc biệt trong tổ chức thu nợ đọng tiền thuế.

- Cơ quan Thuế và các cơ quan liên quan thực hiện kịp thời chính sách miễn, giảm, giãn thời hạn nộp thuế cho các doanh nghiệp theo quy định. Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng triển khai có hiệu quả các quy định về trần lãi suất huy động, lãi suất cho vay, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận với nguồn vốn vay để tháo gỡ khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh tạo việc làm cho người lao động và nguồn thu cho ngân sách; đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu.

- Chủ tịch UBND các huyện/thành phố phối hợp cùng Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các Chi cục thuế thành lập Đội chống thất thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.

2.2. Đối với cơ quan Thuế:

- Thủ trưởng cơ quan Thuế các cấp tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, đôn đốc thực hiện đối với công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, nợ đọng thuế đảm bảo hoàn thành được kế hoạch thanh tra, kiểm tra và thu nợ thuế đã đề ra; Tiếp tục quán triệt và xác định rõ trách nhiệm của cán bộ thuế, gắn với nhiệm vụ quản lý địa bàn; xử lý nghiêm các vi phạm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý thu nộp ngân sách nhà nước cuối năm;

- Chỉ đạo toàn ngành phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện/thành phố rà soát, nắm chắc các đối tượng, nguồn thu thu ngân sách, tình hình nợ đọng thuế, ở các lĩnh vực, ngành nghề có khả năng thu để bù đắp các khoản giảm thu do thực hiện chính sách miễn, giảm thuế.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế kết hợp với thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp luật về giá, chống chuyển giá đối với các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn. Kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước; Quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, bảo đảm đúng đối tượng và đúng chế độ quy định, công khai, minh bạch.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế; giảm tối đa thời gian thực hiện các thủ tục hành chính của cả cơ quan thuế và người nộp thuế; Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế trong toàn ngành thuế, trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác đối thoại với người nộp thuế.

- Cục thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố xác định các khoản thu từng địa bàn; tập trung cao độ trong việc điều hành thu ngân sách nhà nước, đảm bảo cân đối thu - chi ngân sách địa phương; quyết tâm thực hiện đạt dự toán thu ngân sách nhà nước được HĐND tỉnh giao; không thay đổi tổng mức dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2013.

3. Tổ chức thực hiện:

- Thủ trưởng các đơn vị: Tài chính, Thuế, Hải quan, Công an, Kho bạc Nhà nước… có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về tài chính, thuế của các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý; hỗ trợ cơ quan thuế tổ chức thu thuế, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cơ quan thuế thực hiện tốt công tác quản lý thu, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế.

- Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp có trách nhiệm thường xuyên báo cáo lãnh đạo cấp Ủy, Chính quyền địa phương về mục tiêu, nhiệm vụ công tác quản lý thu, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế năm 2013 của ngành thuế để tăng cường sự chỉ đạo của cấp Ủy, Chính quyền địa phương, sự phối kết hợp của các sở, ban, ngành trong công tác quản lý thu, chống thất thu, nợ đọng thuế trên địa bàn; Tổ chức quán triệt nghiêm túc Chỉ thị này đến từng cán bộ, công chức thuế thuộc phạm vi quản lý, xây dựng chương trình, biện pháp cụ thể để triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Chỉ thị này, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt năm 2013 của cơ quan thuế các cấp, là cơ sở và điều kiện quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thuế năm 2013.

- Giao cho Cục thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình và kết quả triển khai Chỉ thị; định kỳ hàng tháng tổng hợp, báo cáo và đề xuất các giải pháp giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện Chỉ thị về Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh (6);
- Các Sở, ban, ngành khối tỉnh;
- Huyện ủy/Thành ủy các huyện TP;
- UBND các huyện/thành phố;
- Đảng Ủy khối Doanh nghiệp;
- Hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Chi cục Thuế các huyện/TP;
- Báo - Đài PTTH tỉnh (TTTT);
- Lưu: VT, CVNCTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đàm Văn Bông

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu13/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/08/2013
Ngày hiệu lực09/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 13/CT-UBND 2013 quản lý thu chống thất thu giảm nợ đọng thuế Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 13/CT-UBND 2013 quản lý thu chống thất thu giảm nợ đọng thuế Hà Giang
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu13/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýĐàm Văn Bông
        Ngày ban hành09/08/2013
        Ngày hiệu lực09/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 13/CT-UBND 2013 quản lý thu chống thất thu giảm nợ đọng thuế Hà Giang

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 13/CT-UBND 2013 quản lý thu chống thất thu giảm nợ đọng thuế Hà Giang

           • 09/08/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/08/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực