Chỉ thị 13/CT-UBND

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2014 về tăng cường thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Chỉ thị 13/CT-UBND 2014 thực hiện cuộc vận động Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 07 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

Sau 5 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Bộ Chính trị, các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng, phối hợp triển khai và đạt được những kết quả thiết thực: Nhận thức của toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động đối với phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội được nâng cao; người tiêu dùng hiểu rõ hơn về trách nhiệm, quyền lợi của mình đối với hàng hóa sản xuất trong nước, trong tỉnh; các doanh nghiệp đã có những hành động cụ thể, thiết thực để nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và cả nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ở tỉnh ta vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: một bộ phận nhân dân, cán bộ, công chức, doanh nghiệp vẫn còn tâm lý thích dùng hàng ngoại; nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm nâng cao chất lượng sản phẩm, chưa chú trọng tổ chức các hoạt động quản bá đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa; chưa kết hợp linh hoạt giữa việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với thực hiện chủ trương “Người Thanh Hóa ưu tiên dùng hàng Thanh Hóa” để khuyến khích các doanh nghiệp, người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong tỉnh.

Để đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chủ trương “Người Thanh Hóa ưu tiên dùng hàng Thanh Hóa” thực sự đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục:

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, lợi ích của cuộc vận động, tích cực ưu tiên dùng hàng Việt Nam, hàng Thanh Hóa; định hướng cho doanh nghiệp trong tỉnh đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, lựa chọn mẫu mã, giá cả phù hợp, tăng cường quảng bá, tiếp thị, mở rộng hệ thống phân phối, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong tỉnh.

- Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Công văn số 2782/UBND-KHTH ngày 04/5/2012 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý, sử dụng vốn từ NSNN và trái phiếu Chính phủ; tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư, doanh nghiệp, nhà thầu, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn ưu tiên sử dụng sản phẩm, vật tư, hàng hóa sản xuất trong tỉnh làm nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất, kinh doanh.

2. Các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước đầu tư, mua sắm, tiêu dùng, tiếp khách,... phải ưu tiên sử dụng nguyên vật liệu, sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong tỉnh; không sử dụng nguyên vật liệu, sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu hoặc sản xuất ở tỉnh ngoài có chất lượng và giá thành tương đương đã sản xuất được trong tỉnh.

3. Sở Công Thương:

- Chủ động và tích cực phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chủ trương của tỉnh về “Người Thanh Hóa ưu tiên dùng hàng Thanh Hóa”.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ban, ngành liên quan và các địa phương tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020.

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại & Du lịch tỉnh và các đơn vị liên quan, các hiệp hội ngành hàng trong tỉnh đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp; triển khai thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại; mở rộng hệ thống phân phối, cửa hàng bán buôn, bán lẻ đến khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giao thông Vận tải, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố khi tổ chức thẩm định các dự án phải kiểm tra, yêu cầu các chủ đầu tư các dự án xây dựng cơ bản phải ưu tiên sử dụng hàng hóa, vật liệu sản xuất trong nước, nhất là hàng hóa, vật liệu sản xuất trong tỉnh đưa vào công trình xây dựng. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giao thông Vận tải, Thanh tra tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố phải thường xuyên kiểm tra, phát hiện, tham mưu cho UBND tỉnh xử lý kịp thời các cơ quan, đơn vị vi phạm.

5. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cơ quan, đơn vị trong việc sử dụng ngân sách mua sắm tài sản, hàng hóa đảm bảo đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và “Người Thanh Hóa ưu tiên dùng hàng Thanh Hóa”

6. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn các doanh nghiệp đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp và thực hiện các biện pháp bảo vệ nhãn hiệu, thương hiệu của hàng Việt Nam, hàng Thanh Hóa.

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và truyền hình tiếp tục mở các chuyên trang, chuyên mục “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; dành thời lượng phù hợp cho công tác giới thiệu, quảng bá các sản phẩm hàng hóa sản xuất trong nước và trong tỉnh; công bố thông tin chất lượng, giá cả sản phẩm, hàng hóa, cách phân biệt hàng thật, hàng giả,... đến người tiêu dùng.

8. Đề nghị Chi nhánh VCCI chi nhánh Thanh Hóa, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nghiệp trẻ, Hội doanh nghiệp nữ, các hiệp hội ngành hàng của tỉnh:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các hội viên về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chủ trương của tỉnh về “Người Thanh Hóa ưu tiên dùng hàng Thanh Hóa”; qua đó giúp các doanh nghiệp quan tâm hơn nữa đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu nhằm nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

- Tích cực vận động các doanh nghiệp thành viên, các cơ sở kinh doanh tăng cường liên kết tiêu thụ sản phẩm của nhau trong chuỗi sản xuất - tiêu dùng; trước hết hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm bia, rượu, nước khoáng, hàng nông sản, thực phẩm, vật liệu xây dựng,....

9. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, đạo đức trong sản xuất, kinh doanh; tích cực tham gia các hiệp hội, ngành hàng để hỗ trợ giúp đỡ nhau vượt qua giai đoạn khó khăn; ưu tiên sử dụng sản phẩm vật tư, hàng hóa sản xuất trong tỉnh làm nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất; quan tâm đầu tư đổi mới dây truyền công nghệ để nâng cao chất lượng, hạ giá thành, nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm; đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, mở rộng mạng lưới bán hàng trong tỉnh; chú trọng xây dựng thương hiệu hàng hóa, dịch vụ, tạo niềm tin cho người tiêu dùng; thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp để phát triển nhanh và bền vững.

10. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tăng cường vận động nhân dân trong tỉnh thể hiện lòng yêu nước, xây dựng nét đẹp trong văn hóa trong tiêu dùng, tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và ưu tiên mua sắm, tiêu dùng hàng hóa sản xuất trong tỉnh.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” các cấp, triển khai thực hiện tốt các nội dung liên quan, gắn việc thực hiện cuộc vận động với việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Công Thương) những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất giải pháp tháo gỡ để nâng cao hiệu quả của Cuộc vận động./.

 


Nơi nhận:
- TT Tnh ủy, TT HĐND tnh (để b/c);
-
Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
-
BCĐ Cuộc vận động ”Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh;
-
Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tnh;
-
Huyện ủy, Thủy, Thành ủy;
-
UBND các huyện, thị xã, thành phố;
-
Báo Thanh Hóa, Đài PTTH tỉnh;
-
Lưu: VT, THKH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu13/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2014
Ngày hiệu lực09/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 13/CT-UBND 2014 thực hiện cuộc vận động Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 13/CT-UBND 2014 thực hiện cuộc vận động Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt Thanh Hóa
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu13/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Đình Xứng
        Ngày ban hành09/07/2014
        Ngày hiệu lực09/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 13/CT-UBND 2014 thực hiện cuộc vận động Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 13/CT-UBND 2014 thực hiện cuộc vận động Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt Thanh Hóa

           • 09/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực