Chỉ thị 13/CT-UBND

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2015 về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Chỉ thị 13/CT-UBND 2015 chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế Quảng Nam


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Quảng Nam, ngày 24 tháng 6 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong những năm qua, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh đã được triển khai thực hiện đạt được một số kết quả đáng kể, góp phần ổn định đời sống người lao động và nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay số người tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh chỉ chiếm khoảng 17% lực lượng lao động, tham gia bảo hiểm y tế chiếm hơn 78% dân số toàn tỉnh; tình trạng nợ đọng, chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vẫn còn xảy ra ở nhiều doanh nghiệp, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động; quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh không cân đối được trong nhiều năm liền.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên; quyết tâm đạt được mục tiêu đến năm 2020 có trên 50% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội; 40% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 95% người dân tham gia bảo hiểm y tế; đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình số 23-CTr/TU ngày 05/3/2013 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 1436/KH-UBND ngày 26/4/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020 và Quyết định số 1301/QĐ-UBND ngày 13/4/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

2. Sở Y tế

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Bảo hiểm y tế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đến đội ngũ cán bộ, nhân viên trong ngành y tế và các tầng lớp nhân dân;

- Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế từng bước nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh, chất lượng khám chữa bệnh nói chung và khám chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế nói riêng; tuyệt đối không phân biệt đối xử giữa bệnh nhân bảo hiểm y tế và bệnh nhân đóng viện phí;

- Bố trí 01 lãnh đạo cấp phòng và giao nhiệm vụ cụ thể cho 01 đơn vị và cá nhân chịu trách nhiệm tham mưu về chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo các cơ sở y tế tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, chỉ định sử dụng dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế hợp lý, tránh lãng phí hay lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế. Tổ chức đấu thầu thuốc, vật tư y tế theo đúng quy định của Luật Đấu thầu; chỉ đạo việc lựa chọn, cung ứng, sử dụng thuốc, vật tư y tế đảm bảo chất lượng, giá thành hợp lý, phù hợp khả năng chi trả của quỹ bảo hiểm y tế, nhằm sử dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hợp lý, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm Luật Bảo hiểm y tế;

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và hoạt động khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế; phấn đấu trong năm 2015 cơ bản hoàn thành việc kết nối dữ liệu giữa các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ quan Bảo hiểm xã hội để phục vụ cho công tác giám định, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh y tế được nhanh chóng, chính xác.

3. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội nhất là Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, bổ sung đến người lao động, chủ sử dụng lao động và các cơ quan, tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, quyền và trách nhiệm của người lao động và chủ sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân vi phạm để đảm bảo quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; đồng thời triển khai có hiệu quả các giải pháp tăng nhanh số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp .

4. Bảo hiểm xã hội tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với tất cả các nhóm đối tượng thông qua nhiều hình thức khác nhau; đặc biệt, tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo hiểm y tế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, bổ sung;

- Phối hợp với ngành Lao động – Thương binh và xã hội, ngành Y tế và các cơ quan liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cơ sở y tế; kiến nghị cấp trên xử lý hoặc xử lý nghiêm theo thẩm quyền đối với các trường hợp vi phạm; nhất là các hành vi trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm y tế, quỹ bảo hiểm thất nghiệp;

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của từng địa phương, đơn vị hàng năm;

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi cho các bên tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và các hoạt động nghiệp vụ; trong năm 2015, triển khai thực hiện có hiệu quả giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế;

- Phối hợp với ngành Y tế tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người tham gia; kiểm soát chặt chẽ chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, không để thất thoát, phấn đấu giảm dần bội chi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và tiến đến cân đối được Quỹ trong thời gian tới.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại địa phương; coi chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là một chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

- Đẩy mạnh công tác tuyên tuyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động và nhân dân; tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế bằng nhiều hình thức khác nhau;

- Các huyện, thị xã, thành phố có tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thấp hơn tỷ lệ bình quân toàn tỉnh cần tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai nhiều giải pháp tích cực để tăng nhanh số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhất là người lao động làm việc trong các doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể, hộ gia đình, học sinh, sinh viên, . . .; phấn đấu đạt được tỷ lệ trung bình của tỉnh vào cuối năm 2015.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là hành vi trốn đóng, nợ đóng, gian lận và trục lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Đề nghị Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT UBND tỉnh;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh;
- Sở, Ban, ngành, đoàn thể;
- UBND huyện, thị xã, thành phố
- Lưu: VT, VX (Nguyên)
D:\Dropbox\Nguyen\2015\Chỉ thị\bhxh bhyt.doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Thanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu13/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/06/2015
Ngày hiệu lực24/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 13/CT-UBND 2015 chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 13/CT-UBND 2015 chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế Quảng Nam
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu13/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýLê Văn Thanh
        Ngày ban hành24/06/2015
        Ngày hiệu lực24/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 13/CT-UBND 2015 chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế Quảng Nam

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 13/CT-UBND 2015 chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế Quảng Nam

           • 24/06/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/06/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực