Chỉ thị 13/CT-UBND

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2015 về đảm bảo an toàn và an ninh thông tin phục vụ Đại hội Đảng các cấp do tỉnh Gia Lai ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 13/CT-UBND 2015 đảm bảo an toàn an ninh thông tin phục vụ Đại hội Đảng các cấp Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH G
IA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Gia Lai, ngày 30 tháng 06 năm 2015

 

CHỈ THỊ

vỀ VIỆc đẢm bẢo an toàn và an ninh thông tin phỤc vỤ ĐẠi hỘi ĐẢng các cẤp

Thực hiện Kế hoạch số 128-KH/TU ngày 29/8/2014 của Tỉnh ủy Gia Lai về việc thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Để đảm bảo an toàn và an ninh thông tin phục vụ trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

1. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Kế hoạch số 128-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 136-KH/TU ngày 4/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ đạo công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 16/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo an ninh và an toàn thông tin mạng trong tình hình mới.

2. Chủ động triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn và an ninh thông tin trong các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại địa phương, đơn vị mình, tổ chức phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi lợi dụng mạng thông tin, đặc biệt là mạng xã hội (như facebook), các trang thông tin điện tử cá nhân (blog) để tuyên truyền, xuyên tạc các nội dung không đúng về đại hội Đảng, xâm phạm đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

3. Kiểm tra, bảo trì, đầu tư hệ thống mạng máy tính tại các cơ quan, đơn vị để đảm bảo các điều kiện kỹ thuật cho công tác trao đổi, thông tin, liên lạc và chỉ đạo điều hành; không để xảy ra sự cố nào về an toàn, an ninh thông tin mạng trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

4. Chủ động cung cấp thông tin chính thống cho báo chí về các nội dung liên quan đến đại hội Đảng các cấp theo đúng “Quy chế phát ngôn cho báo chí”.

Theo dõi thông tin trên báo chí (báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử) để kịp thời phát hiện và phản bác các thông tin xuyên tạc, sai sự thật.

5. Giao Sở Thông tin và Truyền thông:

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh nâng cao nhận thức về quan điểm, chủ trương, định hướng lớn, thể hiện quá trình đổi mới tư duy của Đảng nhằm tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội; sự vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước vào tình hình cụ thể của tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội bền vững, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Các hoạt động tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cần triển khai trước, trong và sau đại hội; đề cao chất lượng, thiết thực, không phô trương, hình thức, lãng phí.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các loại hình dịch vụ viễn thông, Internet, nhất là các trang thông tin điện tử; blog và dịch vụ điện thoại di động trả trước để kịp thời ngăn chặn, xử lý các thông tin xấu trên mạng, các hành vi sử dụng điện thoại di động trả trước để quấy rối, đe dọa, ảnh hưởng đến an toàn trật tự xã hội.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, internet tổ chức triển khai thực hiện các phương án đảm bảo an toàn mạng lưới và an ninh thông tin, bảo đảm tuyệt đối an toàn thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp; đáp ứng tối đa các nhu cầu thông tin liên lạc trong dịp diễn ra Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác các dịch vụ bưu chính, chuyển phát; đề cao cảnh giác, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng mạng lưới bưu chính, chuyển phát để vận chuyển, phát tán các ấn phẩm, tài liệu có nội dung vi phạm pháp luật; các hành vi lợi dụng mạng lưới viễn thông và internet để gửi, phát tán thư điện tử, điện thoại, điện tín, tin nhắn có nội dung trái pháp luật và phát tán vi rút xâm nhập, phá hoại các hệ thống dữ liệu của hệ thống chính trị.

- Đảm bảo Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh vận hành tốt, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của các đơn vị thuộc hệ thống chính trị hoạt động ổn định, liên tục, phục vụ tốt nhiệm vụ đưa các thông tin về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

6. Giao Công an tỉnh:

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và có biện pháp xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng mạng lưới và các dịch vụ viễn thông, Internet để cung cấp các nội dung trái pháp luật, các nội dung phản động, xuyên tạc gây mấy uy tín của Đảng trong Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Chỉ đạo công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện tốt công tác quản lý hạ tầng bưu chính, viễn thông, dịch vụ Internet, quản lý SIM thuê bao di động trên địa bàn.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin điện tử trên Internet; tăng cường kiểm tra các điểm đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước. Có biện pháp xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về pháp luật trong việc cung cấp và sử dụng dịch vụ điện thoại, Internet.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các ngành, các địa phương triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- T.T. Tỉnh ủy (báo cáo);
- T.T. HĐND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, thuộc tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Gia Lai;
- Lưu: VT, NC, TTTH, VHXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Kpă Thuyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu13/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2015
Ngày hiệu lực30/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 13/CT-UBND 2015 đảm bảo an toàn an ninh thông tin phục vụ Đại hội Đảng các cấp Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 13/CT-UBND 2015 đảm bảo an toàn an ninh thông tin phục vụ Đại hội Đảng các cấp Gia Lai
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu13/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýKpă Thuyên
        Ngày ban hành30/06/2015
        Ngày hiệu lực30/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 13/CT-UBND 2015 đảm bảo an toàn an ninh thông tin phục vụ Đại hội Đảng các cấp Gia Lai

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 13/CT-UBND 2015 đảm bảo an toàn an ninh thông tin phục vụ Đại hội Đảng các cấp Gia Lai

           • 30/06/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/06/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực