Chỉ thị 13/CT-UBND

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2015 tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu chính tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Chỉ thị 13/CT-UBND 2015 quản lý nhà nước kinh doanh dịch vụ bưu chính tỉnh Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 07 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ viỆc tăng cưỜng công tác quẢn lý nhà nưỚc đỐi vỚi hoẠt đỘng kinh doanh dỊch vỤ Bưu chính trên đỊa bàn tỈnh Hà Tĩnh

Trong những năm qua, hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh phát triển nhanh, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc, vận chuyển hàng hóa của nhân dân. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp bưu chính còn vi phạm các quy định của nhà nước, phổ biến như: Vi phạm việc niêm yết thông tin tại các điểm giao dịch, vi phạm thời gian toàn trình, vi phạm công tác báo cáo, vi phạm thông báo hoạt động bưu chính...

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bưu chính, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Bưu chính số 49/2010/QH12 ngày 17/6/2010, Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính; các đại lý bưu chính; cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh

Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bưu chính, không tham gia các hoạt động bưu chính trái với quy định của pháp luật.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai có hiệu quả Quy chế phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngày 15/11/2013 của UBND tỉnh;

b) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh, các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về bưu chính;

c) Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp bưu chính trên địa bàn tỉnh thực hiện các quy định của nhà nước về bưu chính; phát triển đúng quy hoạch theo Quyết định số 2036/QĐ-UBND ngày 18/7/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2020;

d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác kiểm tra, kiểm soát các hoạt động khai thác dịch vụ bưu chính; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng mạng bưu chính, chuyển phát để vận chuyển, phát tán hàng cấm, hàng lậu, các ấn phẩm có nội dung xấu, nội dung phản động;

đ) Phối hợp với Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông - Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định về chất lượng dịch vụ của các doanh nghiệp bưu chính;

e) Phối hợp với Sở Xây dựng trong việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn lắp đặt hộp thư tập trung tại các chung cư cao tầng, tòa nhà văn phòng được quy định tại Luật Bưu chính; Thông tư Liên tịch số 01/2007/TTLT-BTTTT-BXD ngày 10/12/2007 giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lắp đặt, quản lý, sử dụng thùng thư bưu chính, hệ thống cáp điện thoại cố định và hệ thống cáp truyền hình trong các tòa nhà cao tầng có nhiều chủ sử dụng; Quyết định số 31/2008/QĐ-BTTTT ngày 08/5/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về thiết kế, lắp đặt thùng thư bưu chính trong các tòa nhà nhiều tầng có nhiều chủ sử dụng.

3. Công an tỉnh

a) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự trên lĩnh vực bưu chính; tham gia thẩm định các công trình quan trọng, các quy hoạch, dự án phát triển bưu chính liên quan đến an ninh quốc gia; phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp xây dựng quy chế quản lý nội bộ, hướng dẫn, kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên lĩnh vực bưu chính;

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ và xử lý vi phạm về an ninh trật tự của các cơ quan, doanh nghiệp trên lĩnh vực bưu chính. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức điều tra, xử lý kịp thời các vụ, việc vi phạm pháp luật về an toàn, an ninh thông tin trong cung cấp và sử dụng dịch vụ bưu chính; điều tra, xác minh các đối tượng vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua mạng bưu chính; thường xuyên phối hợp với các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính thực hiện các quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BCA-BBCVT ngày 05/5/2006 của Liên bộ Bộ Công an và Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) về hướng dẫn việc mở và kiểm tra thư, bưu phẩm, bưu kiện, gói hàng hóa gửi qua mạng bưu chính công cộng và mạng chuyển phát nhằm phát hiện tội phạm về ma túy;

c) Thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh trật tự; kịp thời thông báo tới các cơ quan, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính và nhân dân về những phương thức, thủ đoạn của các tổ chức, đối tượng phản động và tội phạm lợi dụng các dịch vụ bưu chính xâm phạm an ninh quốc gia.

4. Sở Xây dựng

Tuyên truyền, hướng dẫn các chủ đầu tư các dự án xây dựng nhà nhiều tầng có nhiều chủ sử dụng trong việc thiết kế, lắp đặt hộp thư bưu chính theo các quy định hiện hành; triển khai xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật với việc lắp đặt thùng thư bưu chính. Riêng đối với các tòa nhà có nhiều địa chỉ nhận thư độc lập thì phải lắp đặt thùng thư bưu chính tập trung.

5. Sở Công Thương

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, buôn bán hàng lậu, hàng cấm, hàng giả và các hành vi gian lận thương mại qua mạng bưu chính. Khi nhận được nguồn tin báo hay phát hiện các hành vi vi phạm trong hoạt động vận chuyển, kinh doanh hàng hóa qua mạng bưu chính, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan khác kiểm tra, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

6. Cục Hải quan Hà Tĩnh

a) Chủ trì công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý hàng lậu, hàng cấm xuất, nhập khẩu qua mạng bưu chính;

b) Khi phát hiện vi phạm trong việc xuất, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa qua mạng bưu chính, Cục Hải quan có trách nhiệm thông báo và đề nghị phối hợp (nếu cần) với Sở Thông tin và Truyền thông; kịp thời ngăn chặn và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

7. Sở Giao thông vận tải

Hướng dẫn các doanh nghiệp vận tải có cung ứng dịch vụ bưu chính thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bưu chính.

8. Sở Khoa học và Công nghệ

Hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện việc kiểm định thiết bị đo lường bưu chính. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp bưu chính thực hiện tốt việc kiểm định thiết bị đo lường bưu chính.

9. UBND các huyện, thành phố, thị xã

a) Chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền các nội dung, các quy định liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ bưu chính;

b) Chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin xây dựng kế hoạch kiểm tra và tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động dịch vụ đối với các đơn vị bưu chính, chuyển phát đóng trên địa bàn;

c) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ bưu chính trên địa bàn; phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm theo chức năng, thẩm quyền.

10. Các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính

a) Thực hiện nghiêm túc Thông báo hoạt động bưu chính và đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính theo quy định của Luật Bưu chính, Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ; chế độ báo cáo theo Thông tư số 24/2009/TT-BTTTT ngày 23/7/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông và các quy định có liên quan khác;

b) Trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, tài liệu phản động qua mạng bưu chính, các doanh nghiệp có trách nhiệm kịp thời báo cáo, cung cấp thông tin cho Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có thẩm quyền liên quan;

c) Phối hợp với chủ đầu tư khi có yêu cầu trong việc thiết kế, lắp đặt thùng thư bưu chính tại các công trình nhà nhiều tầng có nhiều chủ sử dụng và tòa nhà văn phòng có nhiều địa chỉ nhận thư độc lập;

d) Có trách nhiệm hướng dẫn kịp thời và đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bưu chính để các đơn vị trực thuộc doanh nghiệp và các đại lý chấp hành đúng pháp luật;

đ) Tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp có liên quan trong việc duy trì chất lượng dịch vụ liên mạng.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Giao Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, định kỳ 06 tháng và hàng năm báo cáo UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục Kiểm tra Văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ, các đoàn thể cấp tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Đài PTTH Hà Tĩnh, Báo Hà Tĩnh;
- Các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Các Chuyên viên VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX;
- Gửi bản giấy và điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thiện

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu13/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/07/2015
Ngày hiệu lực02/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 13/CT-UBND 2015 quản lý nhà nước kinh doanh dịch vụ bưu chính tỉnh Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 13/CT-UBND 2015 quản lý nhà nước kinh doanh dịch vụ bưu chính tỉnh Hà Tĩnh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu13/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýNguyễn Thiện
        Ngày ban hành02/07/2015
        Ngày hiệu lực02/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 13/CT-UBND 2015 quản lý nhà nước kinh doanh dịch vụ bưu chính tỉnh Hà Tĩnh

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 13/CT-UBND 2015 quản lý nhà nước kinh doanh dịch vụ bưu chính tỉnh Hà Tĩnh

           • 02/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/07/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực