Chỉ thị 13/CT-UBND

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2015 thực hiện nộp thuế điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Chỉ thị 13/CT-UBND 2015 thực hiện nộp thuế điện tử Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 06 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính thuế trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực; đặc biệt, việc thực hiện kê khai thuế qua mạng đã đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh (giảm thời gian, tiết kiệm chi phí liên quan đến việc kê khai thuế).

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong hai năm 2015 - 2016. Theo đó, trong lĩnh vực thuế ngoài việc phải rút ngắn thời gian nộp thuế, thực hiện kê khai thuế qua mạng; Nghị quyết của Chính phủ cũng nhấn mạnh triển khai nộp thuế điện tử, bảo đảm tỷ lệ 90% doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đang hoạt động sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử.

Thực hiện nộp thuế điện tử mang lại nhiều tiện ích cho người nộp thuế, bảo đảm đơn giản, nhanh chóng, an toàn và thuận tiện. Tuy nhiên, đây là dịch vụ mới, lần đầu được triển khai, vì vậy phải có sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành nhất là trong việc tuyên truyền, động viên các tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp tích cực tham gia thực hiện. Để việc triển khai thực hiện nộp thuế điện tử trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết của Chính phủ; phát huy những kết quả đạt được về kê khai thuế qua mạng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Đối với Cục Thuế tỉnh:

- Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng và các sở, ban ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện nộp thuế điện tử, giao dịch với cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh;

- Thành lập Ban chỉ đạo triển khai nộp thuế điện tử thuộc Cục Thuế tỉnh và các Tổ triển khai thực hiện nộp thuế điện tử tại Chi cục Thuế các huyện, thị xã và thành phố Huế; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng đề án, kế hoạch triển khai nộp thuế điện tử trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp với các sở, ban ngành liên quan, các đơn vị viễn thông, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh để cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh trên địa bàn tỉnh;

- Trang bị đầy đủ các điều kiện về trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật và nhân sự để phục vụ cho việc triển khai và vận hành hệ thống dịch vụ nộp thuế điện tử, đảm bảo thông suốt đường truyền và đảm bảo bí mật về số liệu của các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh khi thực hiện nộp thuế điện tử;

- Giao chỉ tiêu tổ chức kinh doanh nộp thuế điện tử trên địa bàn cho Chi cục Thuế các huyện, thành phố và các Phòng; chức năng thuộc Cục Thuế tỉnh; phấn đấu đến ngày 30/9/2015 đạt tối thiểu 90% doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh thực hiện nộp thuế điện tử;

- Tham mưu UBND tỉnh kịp thời biểu dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh có nhiều thành tích trong việc triển khai thực hiện nộp thuế điện tử.

2. Đối với Sở Thông tin và Truyền thông:

Trong phạm vi quản lý nhà nước của mình, phối hợp với Cục Thuế tỉnh, các cơ quan báo chí ở địa phương, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài truyền thanh các huyện, thị xã và thành phố Huế tuyên truyền việc thực hiện nộp thuế điện tử đạt hiệu quả.

3. Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Có trách nhiệm thông báo cho các tổ chức kinh doanh và doanh nghiệp mới thành lập hoặc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh về các quy định nộp thuế điện tử để các tổ chức kinh doanh, các doanh nghiệp biết và thực hiện.

4. Đối với Sở Tài chính:

Tích cực hỗ trợ, phối hợp với Cục Thuế tỉnh để triển khai thực hiện có hiệu quả đề án nộp thuế điện tử trên địa bàn tỉnh; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí triển khai thực hiện nộp thuế điện tử theo quy định.

5. Đối với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thừa Thiên Huế:

Chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh phối hợp với cơ quan thuế triển khai thực hiện nộp thuế điện tử; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh thực hiện nộp thuế điện tử.

6. Đối với các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh:

Phối hợp với Cục Thuế tỉnh triển khai và vận hành hệ thống dịch vụ nộp thuế điện tử; thực hiện bảo mật thông tin dữ liệu của người nộp thuế trong quá trình cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử; phấn đấu đạt 100% doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh mở tài khoản tại ngân hàng thực hiện dịch vụ nộp thuế điện tử.

7. Đối với Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh:

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế thực hiện việc tuyên truyền để các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh thấy rõ sự tiện ích của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chính sách, pháp luật thuế, trong kê khai và nộp thuế điện tử nhằm đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản lý thuế theo các chuẩn mực quốc tế và góp phần đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh.

8. Đối với UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế:

Chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với cơ quan thuế thực hiện tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh trên địa bàn quản lý thực hiện nộp thuế điện tử, bảo đảm đạt chỉ tiêu được giao.

9. Đối với các Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh:

Phối hợp với Cục Thuế tỉnh tổ chức tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực thực hiện nộp thuế điện tử; nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Cục Thuế tỉnh và các ngành liên quan để có biện pháp khắc phục, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt việc nộp thuế điện tử.

10. Đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh:

Chủ động đăng ký thực hiện nộp thuế điện tử; kịp thời liên hệ với cơ quan Thuế để được hướng dẫn về thủ tục đăng ký nộp thuế điện tử. Tham gia đầy đủ các đợt tập huấn, hướng dẫn thực hiện nộp thuế điện tử do cơ quan thuế tổ chức; liên hệ với các ngân hàng thương mại để được tư vấn, hướng dẫn về các thủ tục, điều kiện thực hiện nộp thuế điện tử.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành; Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; các đơn vị liên quan và các tổ chức nộp thuế thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả việc thực hiện nộp thuế điện tử. Giao Cục Thuế tỉnh theo dõi, đôn đốc; định kỳ báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế;
- TVTU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành cấp tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- Ngân hàng Nhà nước CN Thừa Thiên Huế;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế;
- Các Hiệp hội DN trên địa bàn tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- VPUBND: CVP và các PCVP;
- Lưu: VT, TC, TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu13/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/06/2015
Ngày hiệu lực04/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 13/CT-UBND 2015 thực hiện nộp thuế điện tử Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 13/CT-UBND 2015 thực hiện nộp thuế điện tử Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu13/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành04/06/2015
        Ngày hiệu lực04/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 13/CT-UBND 2015 thực hiện nộp thuế điện tử Thừa Thiên Huế

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 13/CT-UBND 2015 thực hiện nộp thuế điện tử Thừa Thiên Huế

             • 04/06/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/06/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực