Chỉ thị 13/CT-UBND

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng tại khu du lịch thác Bản Giốc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

Nội dung toàn văn Chỉ thị 13/CT-UBND 2017 quản lý quy hoạch trật tự xây dựng tại khu du lịch thác Bản Giốc Cao Bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Cao Bằng, ngày 21 tháng 9 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUY HOẠCH, QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TẠI KHU DU LỊCH THÁC BẢN GIỐC, XÃ ĐÀM THỦY, HUYỆN TRÙNG KHÁNH, TỈNH CAO BẰNG

Trong những năm qua, việc đầu tư xây dựng nhằm phát triển Khu du lịch thác Bản Giốc đã đạt những kết quả khả quan, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đời sống nhân dân trong khu vực từng bước được nâng cao, việc đầu tư xây dựng các công trình xây dựng nhằm ổn định cuộc sống, phục vụ các nhu cầu thiết yếu trong hoạt động du lịch cũng vì thế mà tăng lên đáng kể. Song, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như: tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, xây dựng trái phép, không có giấy phép, xây dựng công trình không đúng với chức năng sử dụng đất; tình trạng chăn thả rông gia súc, gia cầm tại khu du lịch, trên các tuyến đường giao thông gây mất an toàn giao thông, mất vệ sinh môi trường cảnh quan.... Nhiều hành vi vi phạm đã được địa phương phát hiện, kiểm tra và xử lý nhưng chưa kịp thời, kiên quyết, triệt để.

Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch thác Bản Giốc và Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm du lịch thác Bản Giốc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 485/QĐ-TTg ngày 13/4/2017, đây sẽ là cơ hội thu hút đầu tư, là cơ sở, căn cứ phục vụ công tác quản lý xây dựng, bảo vệ, khai thác và phát huy các giá trị cảnh quan đặc biệt của khu vực thác Bản Giốc.

Để tăng cường công tác quản lý về quy hoạch, đầu tư xây dựng và đảm bảo khai thác hiệu quả, bền vững, đưa Khu du lịch thác Bản Giốc trở thành khu du lịch trọng điểm của Quốc gia và khu vực, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị các cấp, các ngành, Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh:

1.1. Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và các quy định khác có liên quan về quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý đầu tư xây dựng theo quy định;

1.2. Kiện toàn và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh thường xuyên hướng dẫn, tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý trật tự xây dựng;

1.3. Thực hiện tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân các quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng, đất đai, quản lý trật tự xây dựng; vận động người dân tự giác, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện giữ gìn trật tự an toàn khu du lịch, bảo vệ tài sản công, cảnh quan môi trường, nếp sống văn minh. Công khai các đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt đến xã Đàm Thủy, đặc biệt là đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch Thác Bản Giốc, đồng thời tổ chức cắm mốc giới tại thực địa theo quy định để người dân, tổ chức và doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát thực hiện theo quy hoạch;

1.4. Tổ chức kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời, xử lý, đề nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn và Khu du lịch thác Bản Giốc theo thẩm quyền.Thực hiện tốt việc phối hợp với các cơ quan có liên quan trong công tác quản lý trật tự xây dựng, khắc phục tình trạng xử phạt nhiều lần nhưng vẫn để tồn tại. Quy định trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý xây dựng trên địa bàn và Khu du lịch. Áp dụng biện pháp ngăn chặn theo thẩm quyền, tổ chức thực hiện nghiêm việc cưỡng chế, phá dỡ công trình vi phạm theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc không phát hiện, xử lý nghiêm và kịp thời các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng.

2. Các sở, ngành:

2.1. Sở Xây dựng:

a) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh lập quy chế quản lý kiến trúc Khu du lịch. Tổ chức lập và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các quy hoạch chi tiết để cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch thác Bản Giốc.

b) Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh về công tác quản lý quy hoạch xây dựng, đảm bảo các công trình được xây dựng trên địa bàn theo đúng quy hoạch được duyệt, hỗ trợ về mặt chuyên môn trong công tác quản lý quy hoạch, quản lý hoạt động xây dựng theo quy hoạch.

c) Phối hợp với sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý quy hoạch xây dựng, công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; kiểm tra và tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép đối với các công trình đang xây dựng tại Khu du lịch thác Bản Giốc theo quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

2.2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh chỉ đạo các phòng chuyên môn và Ủy ban nhân dân xã Đàm Thủy trong việc quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chỉ đạo Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ Thanh tra huyện Trùng Khánh tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

2.3. Sở Tài chính, Sở kế hoạch và Đầu tư lập kế hoạch vốn và bố trí vốn để triển khai công tác: cắm mốc giới theo Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch thác Bản Giốc và Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm du lịch thác Bản Giốc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; lập quy hoạch chi tiết để triển khai cụ thể quy hoạch chung Khu du lịch thác Bản Giốc; lập các dự án trọng điểm trong khu vực Khu du lịch, dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

2.4. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh hướng dẫn việc quảng cáo ngoài trời gắn với Khu du lịch, các dự án, công trình, có nội dung tuyên truyền, quảng cáo phù hợp. Chỉ đạo Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh, tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời những các trường hợp lắp đặt biển quảng cáo không đúng quy định gây mất an toàn và mỹ quan Khu du lịch.

2.5. Sở Giao thông vận tải chủ trì nghiên cứu, lựa chọn và đề xuất tuyến đường tránh tỉnh lộ 206 nhằm giảm tải các phương tiện qua khu vực trung tâm khu du lịch thác Bản Giốc.

2.6. Sở Thông tin truyền thông hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, Đài phát thanh và truyền hình, Đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức, nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện pháp luật về trật tự xây dựng; giám sát, phát hiện, đưa tin, kiến nghị xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, góp phần đôn đốc xử lý các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh của Khu du lịch tới đông đảo quần chúng nhân dân trong và ngoài tỉnh.

2.7. Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Trùng Khánh, Công an xã Đàm Thủy phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện nghiêm các quyết định của cấp có thẩm quyền đình chỉ thi công xây dựng công trình, quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm theo quy định.

3. Tổ chức thực hiện:

3.1. Giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan ban ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh và các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này.

3.2. Giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện chỉ thị này. Định kỳ sáu tháng, một năm và khi có yêu cầu báo cáo đột xuất, Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh, các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo kết quả thực hiện về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng (b/c);
- TTr Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- Phó CT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện Trùng Khánh;
- UBND xã Đàm Thủy;
- Báo Cao Bằng, Đài PTTH t
nh;
- VP: CVP, P.CVP, CV: TH, KT, KGVX;
- Trung tâm TT;
- Lưu: VT, XD.

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu13/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/09/2017
Ngày hiệu lực21/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 13/CT-UBND 2017 quản lý quy hoạch trật tự xây dựng tại khu du lịch thác Bản Giốc Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 13/CT-UBND 2017 quản lý quy hoạch trật tự xây dựng tại khu du lịch thác Bản Giốc Cao Bằng
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu13/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýHoàng Xuân Ánh
        Ngày ban hành21/09/2017
        Ngày hiệu lực21/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 13/CT-UBND 2017 quản lý quy hoạch trật tự xây dựng tại khu du lịch thác Bản Giốc Cao Bằng

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 13/CT-UBND 2017 quản lý quy hoạch trật tự xây dựng tại khu du lịch thác Bản Giốc Cao Bằng

           • 21/09/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/09/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực