Chỉ thị 13/CT-UBND

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Chỉ thị 13/CT-UBND 2017 tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Thái Bình, ngày 19 tháng 05 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH.

Trong thời gian qua, công tác An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức, người sử dụng lao động và người lao động quan tâm thực hiện, bước đu đã đạt hiệu quả. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế yếu kém như: Tổ chức, cá nhân sử dụng lao động chưa nêu cao trách nhiệm, còn vi phạm các quy định pháp luật về ATVSLĐ; người lao động còn hạn chế về kiến thức, kỹ năng và thiếu chủ động trong phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ;công tác vệ sinh công nghiệp, cải thiện môi trường tại nơi làm việc của một số doanh nghiệp còn kém; việc trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động chưa đủ và kịp thời. Các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động tuy đã được kiểm định và đưa vào sử dụng nhưng chưa thực hiện việc khai báo về các cơ quan chức năng...

Để tăng cường công tác ATVSLĐ theo quy định của Luật ATVSLĐ (có hiệu lực từ 01/7/2016), chủ động phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho người lao động; y nhân dân tỉnh yêu cầu các Giám đốc Sở, Thủ trưởng các ngành; Chủ tịch y nhân dân huyện, thành phố; các cơ sở sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ sau đây:

1. Tuyên truyền phổ biến các quy định của Luật ATVSLĐ (số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015) đến tất cả đối tượng thuộc trách nhiệm quản lý, nhất là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động thuộc lĩnh vực ngành và địa bàn quản lý. Tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác ATVSLĐ trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ, an toàn đê điều và vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh; Công văn số 2705/UBND-KGVX ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh;

2. Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATVSLĐ từ cấp tỉnh đến cơ sở (quy định của điều 83 và 86 - Luật ATVSLĐ); xác định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước đối với máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ (quy định tại điều 33 - Luật ATVSLĐ). Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác ATVSLĐ tại doanh nghiệp và cơ sở, kịp thời xử lý các sự cđột xuất, tai nạn lao động, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan; khen thưởng, biu dương đối với tổ chức, cá nhân thực hiện tốt và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động. Triển khai thực hiện tt mục tiêu, nội dung các dự án Chương trình ATVSLĐ của tỉnh đến năm 2020 và các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ hằng năm;

3. Đẩy mạnh công tác tập huấn, huấn luyện về ATVSLĐ đối với đội ngũ cán bộ quản lý các cấp, nhất là cán bộ cơ sở; chủ doanh nghiệp, làng nghề và người lao động (lao động làm việc không theo hợp đng lao động, lao động đặc thù ...);

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh tham mưu, hướng dẫn các đơn vị thực hiện các quy định của Luật ATVSLĐ, Chương trình ATVSLĐ của tỉnh đến năm 2020; định kỳ báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 31/12 hàng năm;

5. Chủ doanh nghiệp, các cơ sở sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm chấp hành thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật ATVSLĐ và các văn bản pháp luật liên quan, Chủ động phối hợp cùng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo công tác ATVSLĐ tại đơn vị, kiểm soát tốt tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc sự cố mất an toàn trong lao động có thể xảy ra.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;
- Thường trực Tnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể
tnh;
- Đài PTTH Thái B
ình, Báo Thái Bình;
- Chủ tịch UBND huyện, thành phố;
- L
ãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- UBND các xã, phư
ờng, thị trấn;
- Lưu: VT, KGVX,
TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TCH
Nguyễn Hồng Diên

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu13/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/05/2017
Ngày hiệu lực19/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 13/CT-UBND 2017 tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 13/CT-UBND 2017 tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động Thái Bình
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu13/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýNguyễn Hồng Diên
        Ngày ban hành19/05/2017
        Ngày hiệu lực19/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 13/CT-UBND 2017 tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động Thái Bình

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 13/CT-UBND 2017 tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động Thái Bình

           • 19/05/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/05/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực