Chỉ thị 13/CT-UBND

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2017 thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018 do tỉnh Nghệ An ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 13/CT-UBND 2017 thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo năm học Nghệ An 2017 2018


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Nghệ An, ngày 25 tháng 8 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2017 -2018

Căn cứ Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của ngành Giáo dục; Thông báo số 736 -TB/TU ngày 08/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017, định hướng nhiệm vụ năm học 2017 - 2018; Chương trình hành động số 33-Ctr/TU, ngày 27/10/2014 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An về việc triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo;

Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được trong năm học 2016-2017 và tình hình thực tế phát triển giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh tập trung triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018, cụ thể:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ về giáo dục và đào tạo để chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2017 - 2018, tập trung những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1.1. Triển khai thực hiện quyết liệt, có kết quả và tạo chuyển biến tích cực đối với 3 nhiệm vụ đột phá: Đẩy mạnh cải cách hành chính trong toàn ngành, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, phải nắm chắc tình hình và quản lý hoạt động tại cơ sở; Tập trung bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình phổ thông; Hình thành phẩm chất và năng lực người học góp phần phát triển nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao.

1.2. Triển khai thực hiện hiệu quả 5 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

1.2.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành: Tích cực tham mưu xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện có kết quả các kế hoạch, đề án đã đề ra trong các Chương trình hành động, Kế hoạch hành động. Chủ động đề xuất, tham mưu giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đổi mới giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

1.2.2. Đổi mới công tác quản lý giáo dục, đào tạo: Nâng cao vai trò, trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo; Tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị của ngành, coi trọng chất lượng xử lý công việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa các hoạt động của ngành; Chú trọng công tác truyền thông về giáo dục, đổi mới chính sách, cơ chế tài chính; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành; Quan tâm đúng mức công tác quản lý nhà nước về giáo dục trên các lĩnh vực đang được nhân dân quan tâm; Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả.

1.2.3. Rà soát, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục; Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo:

Tập trung thực hiện tốt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Nghệ An đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Quan tâm tạo điều kiện phát triển các cơ sở giáo dục ngoài công lập; các trung tâm học tập cộng đồng, tin học ngoại ngữ, tư vấn du học, kỹ năng sống trên địa bàn.

Huy động các nguồn lực thực hiện Đồ án xây dựng cơ sở hạ tầng trọng yếu trên địa bàn tỉnh Nghệ An thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; cần ưu tiên kết hợp, lồng ghép các Chương trình, dự án tổng hợp như Chương trình MTQG Nông thôn mới, chương trình xóa đói giảm nghèo...; Khắc phục tồn tại, công khai minh bạch nguồn xã hội hóa để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn; Ưu tiên giải quyết 4 mục tiêu trọng điểm đó là: Xây dựng đủ phòng học theo hướng kiên cố và chuẩn hóa; Đầu tư xây dựng hoàn thiện CSVC hệ thống trường Phổ thông dân tộc Nội trú, Phổ thông dân tộc Bán trú; Đầu tư xây dựng mới trường THPT chuyên Phan Bội Châu tại địa điểm mới; Đầu tư xây dựng hệ thống phòng học bộ môn, thư viện đạt chuẩn cho các cơ sở giáo dục.

1.2.4. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục:

Hoàn thành việc xây dựng, tổ chức triển khai Quy hoạch nguồn nhân lực của ngành giáo dục Nghệ An đến năm 2025 phù hợp với quan điểm, mục tiêu Nghị quyết số 29-NQ/TW khóa XI; Thực hiện đồng bộ các khâu trong phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục: Phát hiện, quy hoạch, bồi dưỡng, đề bạt bổ nhiệm, sắp xếp sử dụng, đánh giá xếp loại, khen thưởng, kỷ luật; chú trọng phát huy trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ quản lý đối với sự tiến bộ của đơn vị.

Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Chú trọng chuẩn hóa đội ngũ trước khi triển khai chương trình, nội dung, phương pháp dạy học mới; phát triển đội ngũ cốt cán chuyên môn của ngành thực sự tâm huyết, trách nhiệm với nghề, có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập.

Thực hiện nghiêm công tác đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của ngành; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và quản lý đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ đổi mới hiện nay.

1.2.5. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục

a. Nhiệm vụ chung của các cấp học

- Thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và các hoạt động giáo dục gắn với nâng cao hiệu quả phân luồng, hướng nghiệp ở giáo dục phổ thông. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng để thay đổi nhận thức trước khi triển khai thực hiện từng nội dung công việc đổi mới. Trước mắt, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo phương thức dạy học lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm, phù hợp với định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ ở các cấp học, bậc học và trình độ đào tạo; Triển khai thực hiện Kế hoạch “Tăng cường dạy và học tiếng Anh trong trường phổ thông tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017 - 2020 được phê duyệt tại Quyết định 3629/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh, góp phần đẩy nhanh tiến độ và thực hiện thành công các chỉ tiêu, mục tiêu được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 5600/QĐ-UBND; Tổng kết và nhân rộng các mô hình đổi mới dạy học ngoại ngữ; Quản lý chặt chẽ, đảm bảo hoạt động đúng quy định hiện hành tại các trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học trên địa bàn nhằm đáp ứng nhu cầu của người học.

Tiếp tục chỉ đạo có hiệu quả chương trình ngoại ngữ hệ 10 năm ở giáo dục phổ thông; chú trọng phát triển các kỹ năng giao tiếp cho học sinh; tiếp cận đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ của học sinh, sinh viên theo chuẩn đầu ra và chuẩn quốc tế.

- Tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo. Khuyến khích các trường trọng điểm tiếp cận các chương trình giáo dục tiên tiến để tập trung thực hiện hội nhập quốc tế theo hướng tạo cơ hội du học cho học sinh của tỉnh sau tốt nghiệp THCS và THPT.

Tham mưu tăng cường hợp tác về giáo dục đào tạo, xem xét tăng chỉ tiêu đào tạo diện học bổng toàn phần của tỉnh Nghệ An dành cho lưu học sinh Lào; khuyến khích các trường mở rộng hợp tác đào tạo diện tự túc kinh phí đối với lưu học sinh Lào.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án hội nhập quốc tế về giáo dục và dạy nghề đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện “Chiến lược tổng thể về Hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

- Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Quan tâm hình thành những phẩm chất và kỹ năng mềm cho học sinh trong các trường phổ thông tiếp cận với yêu cầu về chất lượng nhân lực và nhân lực chất lượng cao của thị trường lao động; Chú trọng phát triển năng lực ứng dụng trong giáo dục phổ thông, khuyến khích các cơ sở giáo dục có được các sản phẩm ứng dụng của học sinh và giáo viên mang tính thương mại, đem lại lợi ích cho xã hội.

Tham mưu UBND tỉnh và phối hợp với các Sở, ban ngành cấp tỉnh đăng cai tổ chức Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học toàn quốc tại Nghệ An vào tháng 3 năm 2018; Tổ chức Hội khỏe phù đổng các cấp từ cơ sở đến toàn tỉnh, theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá đúng phẩm chất, năng lực học sinh phù hợp với nội dung chương trình, hình thức và phương pháp dạy học trong trường phổ thông; Xây dựng phương án thực hiện bài thi tổ hợp đối với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT; Kiên quyết, kiên trì phòng chống bệnh thành tích trong giáo dục; Quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định dạy thêm, học thêm.

b. Giáo dục Mầm non

Chỉ đạo tổ chức tập huấn, hướng dẫn các cơ sở GDMN thực hiện Chương trình theo Thông tư sửa đổi, bổ sung. Hỗ trợ thực hiện Chương trình GDMN các vùng khó khăn, tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số. Thành lập các tổ giáo viên cốt cán để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai đổi mới các hoạt động giáo dục.

Chú trọng nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ đảm bảo tuyệt đối an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ; tiếp tục đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm”, huy động tối đa trẻ đến trường để góp phần giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng; duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi bền vững. Thực hiện tốt an toàn vệ sinh thực phẩm, hoạt động bán trú và chương trình sữa học đường trong tất cả các sở giáo dục mầm non.

c. Giáo dục Tiểu học

Duy trì bền vững kết quả Phổ cập giáo dục Tiểu học, tăng cường công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia; Tăng cường công tác đổi mới phương pháp dạy học với nguyên tắc lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm, phát huy tính tích cực, tự giác của học sinh nhằm phát triển năng lực phẩm chất người học; triển khai thực hiện hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giáo dục kĩ năng sống, các mô hình câu lạc bộ vào các tiết sinh hoạt, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; Tiếp tục chỉ đạo phát triển quy mô dạy học 2 buổi/ngày phù hợp với điều kiện vùng miền.

Tập trung công tác giáo dục về đạo đức, lối sống, kỹ năng giao tiếp, nhng thói quen tốt nhằm hình thành cơ bản nền tảng về phẩm chất cho học sinh phổ thông; quan tâm phát triển thể chất thông qua thực hiện chương trình sữa học đường và bếp ăn an toàn vệ sinh thực phẩm trong các trường tiểu học; xây dựng thí điểm và nhân rộng mô hình dạy bơi trong trường tiểu học.

c. Giáo dục Trung học

Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện theo hướng tự chủ, đổi mới, phát triển năng lực và phẩm chất học sinh; duy trì nâng cao chất lượng PCGDTHCS; tăng cường công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia.

Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Quan tâm hình thành những phẩm chất và kỹ năng mềm cho học sinh; Tăng cường các hoạt động hướng nghiệp cho học sinh trung học, đổi mới dạy học Ngoại ngữ, tiếp cận các chương trình giáo dục tiên tiến để tạo cơ hội du học cho học sinh.

Tham mưu ban hành Đề án “Xây dựng hệ thống các trường trọng điểm chất lượng cao của tỉnh theo vùng miền”, để tạo cơ hội bình đẳng về thụ hưởng dịch vụ giáo dục chất lượng cao cho tất cả học sinh trên địa bàn toàn tỉnh.

d. Giáo dục Dân tộc

Chỉ đạo việc duy trì sĩ số, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, phân luồng học sinh sau THCS vùng dân tộc miền núi; chỉ đạo các trường chuyên biệt thực hiện chương trình giảng dạy theo hướng tích hợp các môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội; tiếp tục xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất của hệ thống trường Phổ thông dân tộc Nội trú; Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bổ sung quy hoạch thành lập các trường: PTDTBT Châu Thành, huyện Quỳ Hợp; trường PTDTBT THCS Lưu Kiền, huyện Tương Dương.

e. Giáo dục Thường xuyên, Giáo dục Chuyên nghiệp

Bảo đảm cơ hội học tập cho mọi người, nhất là vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, các đối tượng chính sách được học tập nâng cao kiến thức, trình độ, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ; tiếp tục duy trì bền vững công tác PCGD, xóa mù chữ.

Quản lý chặt chẽ các lớp vừa học vừa làm, các lớp đào tạo từ xa; hoạt động của các trung tâm đào tạo tin học, ngoại ngữ. Củng cố mô hình vừa dạy văn hóa vừa dạy nghề trong các TTGDTX; đẩy mạnh các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa tại các cơ sở giáo dục.

Đẩy mạnh công tác phân luồng hướng nghiệp theo Kế hoạch của UBND tỉnh Nghệ An và Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 25/4/2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Nghệ An; Tăng cường quản lí Nhà nước các tổ chức hoạt động dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất lượng đào tạo liên thông, liên kết trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 đúng yêu cầu đề ra; quan tâm đúng mức công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học và trang thiết bị dạy học; giải quyết các vấn đề về biên chế, chế độ chính sách, kinh phí; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học; tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và các vấn đề khác liên quan đến các hoạt động của ngành Giáo dục.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

3.1. Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo để chỉ đạo Phòng GD&ĐT hướng dẫn các cơ sở giáo dục, các đơn vị trường học trên địa bàn tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2017 - 2018; đồng thời thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra để chấn chỉnh, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm các sai phạm trong các đơn vị giáo dục; đặc biệt các đơn vị còn sai phạm về thu, chi, dạy thêm, học thêm, còn xảy ra bạo lực học đường.

3.2. Chỉ đạo các Phòng, ban chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành giáo dục và đào tạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2017 - 2018.

3.3. Căn cứ Quy hoạch phát triển giáo dục của tỉnh, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp, quy hoạch mạng lưới trường, lớp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở...; bố trí giáo viên đảm bảo chuẩn, đúng định mức, đáp ứng yêu cầu dạy học phù hợp tình hình thực tế và các quy định của pháp luật, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả cao nhất nhân lực, vật lực hiện có.

4. Các trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc tỉnh

4.1. Tổ chức triển khai quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018.

4.2. Tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo và đánh giá kết quả học tập của người học. Đa dạng hóa các ngành, nghề đào tạo tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu của người học và phù hợp yêu cầu sử dụng lao động trong giai đoạn hiện nay.

Yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các ngành có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; Đề nghị các Cấp ủy Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể quần chúng quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm học 2017 - 2018./.

 


Nơi nhận:
- Bộ GGĐT (b/c);
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TTHĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UB.MTTQ tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh;
- Sở Giáo dục và Đào tạo
- Các Sở, ban, ngành liên quan;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Nghệ An; Cổng Thông tin điện tử;
- UBND các
huyện, thành, thị;
- Hội Khuyến học tỉnh;
- Hội Cựu giáo chức
tỉnh;
- Các trường ĐH, CĐ,TC trên địa bàn
-
CV KGVX (toàn)
- Lưu VP. UB.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Thông

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu13/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/08/2017
Ngày hiệu lực25/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 13/CT-UBND 2017 thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo năm học Nghệ An 2017 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 13/CT-UBND 2017 thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo năm học Nghệ An 2017 2018
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu13/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýLê Minh Thông
        Ngày ban hành25/08/2017
        Ngày hiệu lực25/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 13/CT-UBND 2017 thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo năm học Nghệ An 2017 2018

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 13/CT-UBND 2017 thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo năm học Nghệ An 2017 2018

           • 25/08/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/08/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực