Chỉ thị 13/CT-UBND

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2018 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019 do tỉnh Quảng Bình ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 13/CT-UBND 2018 gọi công dân nhập ngũ tham gia Công an nhân dân Quảng Bình 2019


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Quảng Bình, ngày 08 tháng 11 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN, GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2019

Trong những năm qua công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả, coi công tác tuyển quân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm, các địa phương giao quân đạt 100% chỉ tiêu được giao; chú trọng tuyển chọn, gọi nhập ngũ những công dân tốt nghiệp đại học, cao đẳng có ngành nghề chuyên môn để nâng cao việc xây dựng lực lượng dự bị động viên đủ về số lượng, chất lượng, bảo đảm tính đồng bộ, cân đối giữa lực lượng thường trực; đồng thời tạo nguồn cán bộ địa phương góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật công an nhân năm 2014 và các văn bản liên quan đến công tác tuyển quân năm 2019. Chủ động phối hợp với cấp ủy Đảng, Mặt trận và các Đoàn thể chính trị xã hội, tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều biện pháp phù hợp, hình thức phong phú, đa dạng để tạo phong trào quần chúng sôi nổi, khích lệ, động viên thanh niên hăng hái thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đúng quy định. Các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự có kế hoạch theo dõi, bám sát địa bàn phụ trách trong các bước tổ chức thực hiện việc tuyển chọn. Chỉ đạo các ngành trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Hội đồng nghĩa vụ quân sự cùng cấp thực hiện tốt việc nắm nguồn, xét duyệt, sơ tuyển, khám tuyển, đảm bảo công khai, dân chủ và chất lượng tuyển quân với phương châm “giao người nào, chắc người đó”.

3. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân phải thực hiện thật công khai, dân chủ, đúng trình tự, nội dung theo đúng Luật NVQS năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2014 và các văn bản hiện hành, với mục tiêu: "Xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, gắn với nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu góp phần xây dựng cơ sở, ổn định về chính trị". Các địa phương thuộc vùng sâu, vùng xa, miền núi rẻo cao phải được ưu tiên có công dân nhập ngũ, chú trọng đến những thôn, bản, làng chưa có đảng viên để tạo nguồn cho địa phương. Phát huy, nhân rộng các mô hình, địa phương điển hình thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, đồng thời khắc phục những tồn tại, khuyết điểm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

4. Chỉ đạo các địa phương tổ chức đăng ký, quản lý tốt nguồn sẵn sàng nhập ngũ; ngành Quân sự, Công an căn cứ Luật cư trú để phối hợp đồng bộ chặt chẽ việc đăng ký, quản lý, nắm chắc trình độ văn hoá, chính trị, đạo đức công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP- BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về việc quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Bộ Quốc phòng quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tổ chức tập huấn, hướng dẫn cụ thể cho cán bộ, nhân viên các cấp nhất là cán bộ ở cấp xã, phường, thị trấn trực tiếp tuyển chọn công dân nhập ngũ; đảm bảo 100% xã, phường, thị trấn có công dân nhập ngũ.

5. Các địa phương, cơ sở, nhất là Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp chủ động làm tốt công tác sơ tuyển, tổ chức Hội đồng khám sức khoẻ NVQS đủ thành phần, có năng lực chuyên môn tốt, đầy đủ trang thiết bị, kết luận sức khỏe chính xác theo Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế -Bộ Quốc phòng; Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BCA ngày 03/11/2009 của Bộ Y tế và Bộ Công an hướng dẫn việc khám sức khỏe để tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân. Kiên quyết không để những trường hợp không đủ tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, sức khoẻ nhập ngũ vào Quân đội, Công an; gắn trách nhiệm từng thành viên trong Hội đồng khám về kết luận sức khỏe của công dân nhập ngũ; khi có loại trả về sức khỏe là trách nhiệm của Hội đồng khám, loại trả về tiêu chuẩn chính trị là trách nhiệm thuộc về cơ quan Công an các cấp. Giải quyết và xử lý nghiêm minh các sai phạm trong quá trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo đúng quy định của Pháp luật, tạo nên sự đồng thuận cao trong quần chúng nhân dân.

6. Tổ chức Lễ giao nhận quân theo Quyết định số 2185/QĐ-BTTM ngày 21/11/2012 của Bộ Tổng Tham mưu về Quy định tổ chức nghi lễ trong Quân đội và Hướng dẫn số 2332/HD-BTM ngày 15/12/2017 của Bộ Tham mưu Quân khu 4 về hướng dẫn Lễ giao nhận quân; giao quân đúng thời gian, đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, nhanh, gọn, an toàn, tiết kiệm. Các địa phương tập trung làm tốt công tác giáo dục tuyên truyền trước, trong và thời điểm chuẩn bị Lễ giao nhận quân nhằm nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân về quyền lợi và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, tạo khí thế hào hùng sôi nổi của ngày Hội tòng quân trên địa bàn toàn tỉnh.

7. Thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, kịp thời động viên những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và gia đình có công dân sẵn sàng nhập ngũ, đang phục vụ tại ngũ bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt gây ra khắc phục khó khăn để quân nhân yên tâm công tác hoàn thành NVQS và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Tổ chức đón quân nhân hoàn thành NVQS tại ngũ trở về địa phương theo đúng quy định, bảo đảm trọng thể, trang nghiêm như lễ tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ.

Giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh (cơ quan thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh) chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo, theo dõi và tổng hợp kết quả thực hiện Chỉ thị này báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các sở, ngành có liên quan;
- Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh;
- Thành viên HĐNVQS tỉnh;
- UBND, Ban CHQS, Công an các huyện, TX, TP;
- Lưu: VT, NC.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Quang

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu13/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2018
Ngày hiệu lực08/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 13/CT-UBND 2018 gọi công dân nhập ngũ tham gia Công an nhân dân Quảng Bình 2019


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 13/CT-UBND 2018 gọi công dân nhập ngũ tham gia Công an nhân dân Quảng Bình 2019
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu13/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýNguyễn Xuân Quang
        Ngày ban hành08/11/2018
        Ngày hiệu lực08/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 13/CT-UBND 2018 gọi công dân nhập ngũ tham gia Công an nhân dân Quảng Bình 2019

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 13/CT-UBND 2018 gọi công dân nhập ngũ tham gia Công an nhân dân Quảng Bình 2019

           • 08/11/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/11/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực