Chỉ thị 13/CT-UBND

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2018 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2019 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 13/CT-UBND 2018 tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ nghĩa vụ tham gia công an Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 10 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN, GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2019

Trong những năm qua, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đã được cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan đoàn thể trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực; các địa phương đã chủ động thực hiện các phương pháp, biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân hoàn thành chỉ tiêu của Chính phủ giao, đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng xã hội đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân còn tồn tại, hạn chế đó là: Một số địa phương chưa phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị ở cơ sở; một số cơ quan quân sự thực hiện chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự chưa kịp thời; công tác phối hợp giữa cơ quan quân sự với công an và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và trong quản lý công dân sau khi phát lệnh gọi nhập ngũ có địa phương thực hiện chưa chặt chẽ; tổ chức sơ tuyển, khám tuyển, kết luận sức khoẻ của Hội đồng khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự và thẩm tra tiêu chuẩn chính trị công dân của các địa phương còn có trường hợp chưa chính xác nên chất lượng tuyển quân chưa cao; công tác tuyên truyền vận động công dân và gia đình trong thực hiện luật nghĩa vụ quân sự ở một số địa phương chưa được tốt và chưa gắn với xử lý nghiêm những hành vi vi phạm hành chính trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ nên còn xẩy ra hiện tượng chống, trốn lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, ảnh hưởng đến công tác tuyển quân.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019 theo chỉ tiêu của Chính phủ giao, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ như sau:

1. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019 là nhiệm vụ chính trị quan trọng phải thực hiện của địa phương để hoàn thành chỉ tiêu theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Các sở, ban, ngành, cơ quan đoàn thể, các đơn vị, địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, các văn bản, quy định, thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, hoàn thành 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng. Thực hiện tốt khâu xét duyệt công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ các đối tượng tạm miễn, tạm hoãn, số đủ điều kiện. Tổ chức sơ tuyển, khám tuyển, gọi công dân nhập ngũ bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng đúng quy trình, quy định của pháp luật.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh căn cứ quyết định giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành, tham mưu, xây dựng hướng dẫn về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Phân bổ chỉ tiêu, địa bàn tuyển quân cho các đơn vị nhận quân. Hiệp đồng chặt chẽ với đơn vị nhận quân về chỉ tiêu số lượng, địa điểm, thời gian, phương pháp giao nhận quân. Tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh phân công các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, kiểm tra đôn đốc cơ sở trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

3. Công an tỉnh: Chỉ đạo Công an các địa phương thực hiện tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo Thông tư số 53/2012/TT- BCA ngày 15/8/2012 của Bộ Công an “Quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân”. Phối hợp với cơ quan quân sự cùng cấp kiểm tra và chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn chính trị, đạo đức cho công dân nhập ngũ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016 của liên Bộ Quốc phòng - Bộ Công an về “Quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam”. Chỉ đạo thẩm tra lý lịch công dân chặt chẽ, không để lọt đối tượng có tiền án, tiền sự, nghiện hút ma túy nhập ngũ vào Quân đội, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đủ chỉ tiêu, chất lượng cao. Chỉ đạo cơ quan công an các cấp chủ trì phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự, tư pháp hộ tịch trong việc thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, đặc biệt trong thời gian tổ chức sơ tuyển, khám sức khỏe và phát lệnh gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân cho đến ngày giao quân. Cùng với cơ quan quân sự tham mưu cho Ủy ban nhân dân các cấp xử lý nghiêm những công dân vi phạm các quy định về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, chấp hành lệnh sơ tuyển, khám sức khỏe, lệnh gọi nhập ngũ đúng quy định của pháp luật hiện hành. Duy trì trật tự tại địa điểm tổ chức khám sức khỏe, địa điểm tổ chức lễ giao nhận quân, các nút giao thông, bảo đảm cho các xe vận chuyển quân an toàn tuyệt đối.

4. Sở Y tế: Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Bệnh viện các huyện, thành phố thành lập Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/06/2016 của Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng về “Quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự” và các văn bản hướng dẫn của Bộ Công an; chọn những thanh niên có sức khỏe loại 1, 2, 3 (chú ý chọn những người có sức khỏe tốt) theo kết luận của Hội đồng khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự cấp huyện, tổ chức kiểm tra xét nghiệm HIV, ma túy cho công dân trước khi phát lệnh gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Chỉ đạo gắn trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo nội dung được phân công và chịu trách nhiệm về kết quả khám sức khỏe cho công dân nhập ngũ.

5. Các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh: Theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, triển khai cho các huyện, thành phố thực hiện; tăng cường quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành; tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối tượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, nhằm nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phân công cán bộ thường xuyên kiểm tra cơ sở, tháo gỡ vướng mắc khó khăn, đặc biệt là những xã có nhiều khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân.

6. Sở Tài chính: Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh báo cáo UBND tỉnh bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019. Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố thực hiện kinh phí trong dự toán theo đúng quy định của Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn thi hành.

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc: Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự, các văn bản liên quan đến công tác tuyển quân năm 2019 bằng nhiều hình thức phong phú, gắn với tuyên truyền pháp luật, phù hợp với từng địa bàn nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và công dân trong độ tuổi nhập ngũ nhận thức rõ trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

8. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh: Phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự và Công an các huyện, thành phố thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Công an nhân dân. Động viên cán bộ, công chức, viên chức, công nhân trong độ tuổi thực hiện luật nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân chấp hành nghiêm lệnh gọi sơ tuyển, khám tuyển, lệnh gọi nhập ngũ và lệnh gọi thực hiện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân của Ban Chỉ huy quân sự và Công an huyện, thành phố. Quan tâm và thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội trước, trong và sau tuyển quân. Kịp thời phối hợp giải quyết những vướng mắc, xử lý nghiêm các trường hợp chống, trốn thực hiện luật nghĩa vụ quân sự và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân, các biểu hiện thiếu dân chủ, áp đặt trong tuyển quân.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh: Chỉ đạo các tổ chức, thành viên làm tốt công tác vận động, tuyên truyền hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm Luật nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân. Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019.

10. Tỉnh đoàn: Chỉ đạo tổ chức Đoàn cấp huyện phối hợp với các cơ quan quân sự các cấp làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp mình tổ chức giáo dục truyền thống quê hương đất nước, truyền thống địa phương, nêu cao ý thức trách nhiệm của thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ tạo khí thế vui tươi, phấn khởi động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân bằng nhiều hình thức, nội dung thích hợp, thiết thực, có ý nghĩa giáo dục cao. Tổ chức kết nạp Đoàn với những thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019. Thường xuyên quan tâm, động viên những đoàn viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Căn cứ vào quyết định giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tuyển quân sát đúng với yêu cầu nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của từng địa phương. Phân bổ chỉ tiêu cho các xã, phường, thị trấn phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, gắn với từng địa bàn xây dựng lực lượng dự bị động viên, không để xã trắng về công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Thực hiện “tuyển quân tròn khâu”, “tuyển người nào chắc người đó, hạn chế mức thấp nhất về bù đổi”, chỉ tiêu gọi nhập ngũ 01 (một) người thì gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự không quá 04 (bốn) người, phát lệnh gọi nhập ngũ dự phòng không quá 5% chỉ tiêu giao quân theo đúng quy định Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng, các văn bản hướng dẫn, quy định của Bộ Công an. Chú trọng tuyển chọn, gọi nhập ngũ và tham gia Công an nhân dân những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, công dân là đảng viên, cán bộ, viên chức để nâng cao chất lượng lực lượng thường trực, dự bị động viên góp phần tạo nguồn cán bộ cơ sở và thực hiện công bằng xã hội. Chỉ đạo các bước trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, công khai, dân chủ, công bằng. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tinh thần tự giác thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự trong nhân dân, nhất là thanh niên trong độ tuổi gọi nhập ngũ. Đồng thời giao cho các Ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác vận động, tặng quà động viên công dân lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; xử lý nghiêm những trường hợp chống, trốn khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, khám sức khỏe tham gia công an, chống, trốn lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân hoặc cố ý gây cản trở đến việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự theo đúng quy định tại Nghị định 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ về “Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu” hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định. Xử lý kịp thời, kiên quyết, công khai, công bố kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng, để tuyên tuyền giáo dục tính nghiêm minh của pháp luật nhằm ngăn chặn các hành vi chống, trốn thực hiện nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Yêu cầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt và nghiêm túc triển khai thực hiện. Giao Bộ CHQS tỉnh cơ quan thường trực Hội đồng NVQS tỉnh phối hợp với Công an tỉnh giúp UBND tỉnh, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả theo đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- TTTU, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh;
- Báo VP, Đài PTTH tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP;
- Lưu VT, NC1.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trì

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu13/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2018
Ngày hiệu lực25/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 13/CT-UBND 2018 tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ nghĩa vụ tham gia công an Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 13/CT-UBND 2018 tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ nghĩa vụ tham gia công an Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu13/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýNguyễn Văn Trì
        Ngày ban hành25/10/2018
        Ngày hiệu lực25/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 13/CT-UBND 2018 tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ nghĩa vụ tham gia công an Vĩnh Phúc

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 13/CT-UBND 2018 tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ nghĩa vụ tham gia công an Vĩnh Phúc

           • 25/10/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/10/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực