Chỉ thị 13/CT-UBND

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Chỉ thị 13/CT-UBND 2019 tăng cường công tác quản lý chất thải rắn xây dựng tỉnh Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Thái Bình, ngày 28 tháng 6 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN CHẤT THẢI RẮN XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

Trong thời gian vừa qua, nhiều văn bản quy phạm pháp luật quy định về bảo vệ môi trường liên quan đến chất thải rắn xây dựng đã được ban hành như Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về Quản lý chất thải và phế liệu, Thông tư số 38/2015/NĐ-CP quản lý chất thải rắn xây dựng">08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng.

Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn còn xảy ra tình trạng đổ trộm phế thải từ các công trình xây dựng ra lòng đường, vỉa hè, các bãi đất trống, ruộng lúa, hoa màu,... gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến hạ tầng kỹ thuật, an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị và gây bức xúc trong nhân dân; lượng rác thải xây dựng phát sinh tương đối lớn nhưng số ít rác xây dựng là các loại vật liệu có khả năng tái chế, làm vật liệu san lấp như: cát, bê tông, gạch, đá... được các công trường sử dụng lại làm vật liệu san nền hoặc tự bán cho các đơn vị thu gom, để chuyển đến công trường khác có nhu cầu san lấp, phần lớn còn lại thải bỏ ra môi trường hoặc được chuyển nhượng tự do trên thị trường mà không được kiểm soát. Tại các khu vực thị trấn, thành phố, các cụm dân cư tập trung do khu vực có mật độ dân cư cao, quỹ đất lại hạn hẹp nên rất khó khăn cho công tác quy hoạch xử lý rác thải tuân thủ các quy chuẩn hiện hành.

Nhằm tăng cường sự chỉ đạo, điều hành của cơ quan quản lý nhà nước và nâng cao ý thức trách nhiệm các chủ đầu tư công trình xây dựng, chủ thu gom vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng (sau đây gọi tắt là CTRXD) đảm bảo trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Chủ đầu tư công trình xây dựng, Chủ nguồn thải, Chủ thu gom vận chuyển, Chủ xử lý CTRXD: Thực hiện nghiêm các quy định tại Thông tư số 38/2015/NĐ-CP quản lý chất thải rắn xây dựng">08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ Xây dựng Quy định về quản lý CTRXD.

2. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:

- Chỉ đạo UBND các xã, phường thị trấn bố trí điểm tập kết trung chuyển và chôn lấp CTRXD phù hợp với quy hoạch xây dựng:

Trước mắt các địa phương bố trí một phần diện tích phù hợp tại các điểm xử lý rác thải sinh hoạt tập trung đã quy hoạch và đang thực hiện, làm căn cứ để chủ nguồn thải CTRXD với quy mô CTRXD phát sinh nhỏ (< 2m3) có phương án tập kết CTRXD (với quy mô CTRXD phát sinh lớn (> 2m3) thì phải có phương án tập kết về bãi san lấp mặt bằng hoặc khu vực xử lý CTRXD được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép).

Trên cơ sở điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Bình và Quy hoạch nông thôn mới (theo tiêu chí dân cư và nghĩa trang kiểu mẫu), các địa phương lồng ghép bổ sung quy hoạch điểm tập kết trung chuyển và chôn lấp CTRXD phù hợp với quy hoạch xây dựng.

- Trên cơ sở điều chỉnh đồ án quy hoạch chung thành phố Thái Bình và đồ án quy hoạch chung vùng huyện (đang lập), kết hợp quy hoạch bến bãi vật liệu xây dựng bố trí quy hoạch điểm xử lý CTRXD trên địa bàn (mỗi huyện, thành phố có từ 1-2 điểm) làm cơ sở để kêu gọi xúc tiến đầu tư dự án xử lý CTRXD.

- Triển khai nội dung Chỉ thị này tới Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn quản lý và các tổ chức, cá nhân có liên quan biết và thực hiện.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra công tác tuân thủ các quy định bảo vệ môi trường của các công trình xây dựng và cơ sở xử lý CTRXD trên địa bàn quản lý.

- Giao nhiệm vụ cho Phòng Kinh tế - Hạ tầng (phòng Quản lý đô thị) thuộc Ủy ban nhân dân huyện (thành phố) thực hiện nhiệm vụ giám sát, tổng hợp báo cáo - theo hướng dẫn của Sở Xây dựng.

3. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

Thực hiện nhiệm vụ bố trí điểm tập kết trung chuyển và chôn lấp CTRXD phù hợp với quy hoạch xây dựng theo chỉ đạo tại Mục 2 của Chỉ thị này.

Thông báo công khai nội dung của Chỉ thị này để chủ đầu tư các công trình có phát sinh CTRXD, các tổ chức, cá nhân liên quan biết và phối hợp trong công tác quản lý thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế và xử lý CTRXD.

Giám sát quá trình thu gom, vận chuyển CTRXD trên địa bàn quản lý. Trong trường hợp phát hiện những vi phạm pháp luật về quản lý CTRXD xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra công tác tuân thủ các quy định bảo vệ môi trường của các công trình xây dựng và cơ sở xử lý CTRXD trên địa bàn quản lý.

4. Sở Xây dựng

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo Điều 16 Thông tư số 38/2015/NĐ-CP quản lý chất thải rắn xây dựng">08/2017/TT-BXD .

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Chủ đầu tư công trình xây dựng, Chủ nguồn thải, Chủ thu gom vận chuyển, Chủ xử lý CTRXD thực hiện các quy định theo Thông tư số 38/2015/NĐ-CP quản lý chất thải rắn xây dựng">08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ Xây dựng Quy định về quản CTRXD.

5. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các Sở, ngành có liên quan tổ chức thẩm định phương án giá dịch vụ xử lý CTRXD đối với các cơ sở xử lý CTRXD được đầu tư từ ngân sách nhà nước.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng theo dõi, quản lý giá dịch vụ xử lý chất thải rắn xây dựng được đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước do các chủ cơ sở xử lý chất thải rắn xây dựng lập và phê duyệt.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các sở, ban, ngành có liên quan xây dựng cơ chế khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực xử lý, tái chế CTRXD.

7. Công an tỉnh

Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác nắm bắt tình hình, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý CTRXD theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

8. Sở Tài nguyên và Môi trường

Tăng cường thanh tra, kiểm tra và có hình thức xử phạt đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo thẩm quyền được giao.

9. Các sở, ban, ngành có liên quan

- Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao đảm bảo thực hiện công tác quản lý CTRXD tuân thủ theo quy định của pháp luật.

- Tuyên truyền, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc lĩnh vực, ngành được giao quản lý về các quy định của Nghị định số 38/2015/NĐ-CP , Thông tư 38/2015/NĐ-CP quản lý chất thải rắn xây dựng">08/2017/TT-BXD và các văn bản chuyên ngành có liên quan.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật nong việc thu gom, vận chuyển, xử lý CTRXD trên địa bàn tỉnh.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể thuộc tỉnh: Chỉ đạo các cấp đoàn, hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân thực hiện tốt công tác quản lý CTRXD; đồng thời, tăng cường giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt là công tác thu gom, vận chuyển và xử lý CTRXD trên địa bàn.

Nhận Chỉ thị này yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng ngành, đơn vị có liên quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, các tổ chức, cá nhân có liên quan và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể thuộc tỉnh triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- UBND xã, phường, thị trấn;
- Lưu VT, NNTNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Đặng Trọng Thăng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 13/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/06/2019
Ngày hiệu lực 28/06/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 13/CT-UBND 2019 tăng cường công tác quản lý chất thải rắn xây dựng tỉnh Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 13/CT-UBND 2019 tăng cường công tác quản lý chất thải rắn xây dựng tỉnh Thái Bình
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 13/CT-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thái Bình
Người ký Đặng Trọng Thăng
Ngày ban hành 28/06/2019
Ngày hiệu lực 28/06/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 13/CT-UBND 2019 tăng cường công tác quản lý chất thải rắn xây dựng tỉnh Thái Bình

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 13/CT-UBND 2019 tăng cường công tác quản lý chất thải rắn xây dựng tỉnh Thái Bình

  • 28/06/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 28/06/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực